Ползвайте БЕЗПЛАТНО всички функционалности на CONTROLISY за 1 месец.

Профил на клиента на CONTROLISY accounting

  • улеснява работния процес и увеличава ефективността на счетоводителите
  • дава повече контрол над работния процес на управителя /главния счетоводител/
  • допринася за положителен финансов резултат на счетоводната къща чрез ефективност на работата, намалени разходи, нови клиенти
Тествайте безплатно за 1 месец
регистрация
счетоводни къщи
счетоводни отдели

Счетоводител

По-лесен работен процес и по-голяма ефективност

Получава регулярно счетоводни документи, не само в края на месеца.

Планира ангажиментите си като винаги знае какво остава за осчетоводяване.

Спестява много време като използва наличната информация за импортиране в счетоводен софтуер.

Лесно отследява проблемни документи и комуникира с клиента в рамките на конкретен документ

Лесно контролира евентуални корекции по осчетоводени документи и добавяне на файлове, като получава известия за това.

Автоматизира работата по чек листове и задачи – не изпуска ангажименти, срокове и обстоятелства по изпълнение на ангажиментите.

Не работи с физически документи на хартия - много по-добра хигиена.

Има възможност да работи от вкъщи, което му осигурява гъвкавост, ненатрупване на ангажименти и повече спокойствие

Има възможност да бъде нает от счетоводна къща от друго населено място.

Собтвеник на счетоводната къща

Повече контрол над работния процес и по-голяма възможност за развитие на бизнеса

Има контрол върху дейността на счетоводната къща като лесно наблюдава всички процеси, задачи, неосчетоводени документи и може адекватно да предприема действия и корекции.

Има спокойствие, че цялата документация и информация се движи по ясно дефиниран канален ред. Автоматизацията на процеса води до по-малко грешки и пропуски.

Получава по-добър финансов резултат на счетоводната къща от подобрената ефективност на счетоводителите, намалените разходи (например от офис пространство), повечето приходи от доволни клиенти и автоматизирания билинг процес.

Планира по-лесно ангажиментите на счетоводната къща и открива неусвоен потенциал, който да се запълни с още работа, ако е необходимо.

Има възможност да наема счетоводители от други населени места.

Има възможност да привлича клиенти от други населени места.

Клиент

По-голяма сигурност от счетоводния процес и по-лесна комуникация със счетоводителите

Може да предоставя документите за осчетоводяване по всяко време, намалява се риска от забравен документ

Спестява време и средства от изпращането на документите по куриер.

Има възможност да изпраща документи на имейл и те да влизат в системата автоматично.

Получава сигурност, че документ, който е качен в системата няма как да се изгуби, т.е. ще бъде осчетоводен.

Получава сигурност, че наличен проблем по документ ще стигне до него по най-удачния начин и ще може да вземе адекватно отношение.

Получава възможност за лесно търсене и намиране на фактури, да отследява плащания по фактури, да прави справки, засечки, да експортира данни при необходимост.

Спестява време при търсене на необходим документ – край на търсенето в хартиени папки или спешното обаждане към счетоводителя.

Получава възможност да работи със счетоводни къщи от други населени места

Счетоводител

По-лесен работен процес и по-голяма ефективност

Получава регулярно счетоводни документи от подотчетни лица, други отдалечени офиси и обекти на компанията.

Планира ангажиментите си като винаги знае какво остава за осчетоводяване.

Спестява много време като използва наличната информация за импортиране в счетоводен софтуер.

Лесно търси и намира документи за ревизии и одити.

Лесно отследява проблемни документи, комуникира с ресорния за документа отговорник в рамките на конкретен документ

Лесно контролира евентуални корекции по осчетоводени документи и добавяне на файлове, като получава известия за това.

Автоматизира работата по чек листове и задачи – не изпуска ангажименти, срокове и обстоятелства по изпълнение на ангажиментите.

Изготвя по-бързо и лесно справки по документи, възложени от управителя и от главния счетоводител.

Не работи с физическия документ на хартия - много по-добра хигиена.

Има възможност да работи от вкъщи, което му осигурява гъвкавост, ненатрупване на ангажименти и повече спокойствие.

Има възможност да бъде нает от счетоводен отдел от друго населено място.

Главен счетоводител на компания

Повече контрол над работния процес

Има контрол върху дейността на счетоводния отдел като лесно наблюдава всички процеси, задачи, неосчетоводени документи и може адекватно да предприема действия и корекции.

Има спокойствие, че цялата документация и информация се движи по ясно дефиниран канален ред. Автоматизацията на процеса води до по-малко грешки и пропуски.

Получава по-добра ефективност на счетоводния отдел в резултат от подобрената ефективност на счетоводителите и намалените разходи (например от офис пространство).

Планира по-лесно ангажиментите на счетоводния отдел и открива по-лесно неусвоен потенциал, който да се запълни с още работа, ако е необходимо.

Може да очаква по-малко данъчни проблеми в резултат от доброто стиковане и познаване на ангажиментите.

Има възможност да наема счетоводители от други населени места.

Управител на фирма

По-голяма възможност за развитие на бизнеса

Компанията му има ефективен и добре работещ счетоводен отдел с мотивирани служители.

Получава по-бързо необходимите справки, като може да генерира необходимата информация по всяко време на денонощието и от всяка точка на света.

Има възможност да генерира справки по разходни и профит центрове за взимане на бързи и адекватни управленски решения.

Намира бързо документи от конкретен контрагент за засичане на цени по нови оферти.

Може да очаква по-малко данъчни проблеми в резултат от доброто стиковане и познаване на ангажиментите.

Управлява по-добре плащанията както свързани с (просрочени) фактури към клиенти, така и плащания към доставчици.

Административен служител извън централния офис

По-лесни работен процес и комуникация с централния счетоводен отдел

Спестява време и средства от изпращането на документите по куриер.

Може да предоставя документите за осчетоводяване по всяко време, намалява се риска от забравен документ.

Има възможност да изпраща документи на имейл и те да влизат в системата автоматично.

Получава сигурност, че документ, който е качен в системата няма как да се изгуби, т.е. ще бъде осчетоводен.

Получава възможност за лесно търсене и намиране на фактури, да отследява плащания по фактури, да прави справки, засечки, да експортира данни при необходимост.

Спестява време при търсене на необходим документ – край на търсенето в хартиени папки или спешното обаждане към счетоводителя.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна къща още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 1 месец