Условията за ползване на CONTROLISY accounting

Настоящите условия за ползване се прилагат при посещаването на сайтовете https://accounting.controlisy.com и https://accounting.controlisy.bg и използването на софтуера на “ТИЙМЛУК” ООД, ЕИК: 202520247, с търговско наименование „Controlisy Accounting“. Условията за ползване уреждат взаимоотношенията между “ТИЙМЛУК” ООД и всяко лице, което посещава сайтовете https://accounting.controlisy.com https://accounting.controlisy.bg, създава профил чрез него и/или използва софтуера на “ТИЙМЛУК” ООД с търговско наименование „Controlisy Accounting“. С посещаването/използването на https://accounting.controlisy.com и https://accounting.controlisy.bg, и/или със създаването профил чрез него и/или с използването на софтуера, се съгласявате и изцяло приемате и се задължавате да спазвате настоящите условия за ползване.

ДЕФИНИЦИИ:

„Доставчик” – означава търговско дружество “ТИЙМЛУК” ООД, вписано в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 202520247.

„Клиент” – означава всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайтовете https://accounting.controlisy.com и https://accounting.controlisy.bg, създава профил чрез тях и/или използва софтуера на “ТИЙМЛУК” ООД с търговско наименование „Controlisy Accounting“.

„Условия за ползване” – означава настоящите условия за ползване.

„Профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Клиента и негови служители/клиенти, предоставена от последния при и след регистрацията му на Сайта и чрез която се осъществява достъп до Софтуера. Профилът включва и отделните потребителски профили, който се създават във връзка с използването на Софтуера, съгласно Раздел II, т. 9 от Условията за ползване.

„Сайт”– означава интернет адресът https://accounting.controlisy.com, чрез който се презентира Софтуерът и се създават нови профили и интернет адресът https://accounting.controlisy.bg, на който се намира Софтуера.

„Софтуер” – означава софтуерът с търговско наименование „Controlisy Accounting“, чрез който се осъществява управление на документи (DMS), управление на задачи и чек листове (Task Management), управление на отношенията с клиенти (CRM), управление на персонал на счетоводни къщи (HRMS) и счетоводни отдели. Функционалностите на Софтуера са описани на уеб страница https://accounting.controlisy.com. Софтуерът се намира на уеб адрес https://accounting.controlisy.bg.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Клиент – физическо лице, може да бъде само физическо лице, което действа в професионално качество и ще използва Софтуера за извършване на търговска или професионална дейност. Софтуерът не е предназначен за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, доколкото е изключително свързан с упражняването на търговска или професионална дейност, съответно Клиенти – физически лица, нямат правата по посочения закон и използването на Софтуера от Клиенти – физически лица, не попада в обхвата на посочения закон.

2. Доставчикът може да изменя/допълва Условията за ползване по всяко време, като в случай на изменение/допълнение, актуалната версия на Условията за ползване ще бъде налична на Сайта. Клиентите ще се считат за уведомени за съответните изменения/допълнения на Условията за ползване от момента на тяхното публикуване на Сайта – всеки Клиент е длъжен редовно да следи Сайта за изменения/допълнения на Условията за ползване. Доставчикът може, по своя преценка и с оглед конкретните изменения/допълнения, да уведомява всеки Клиент за изменения/допълнения на Условията за ползване. Всички изменения/допълнения на Условията за ползване влизат в сила незабавно, освен ако друго е посочено от Доставчика или в настоящите Условия за ползване. Ако даден Клиент не е съгласен с изменение/допълнение на Условията за ползване, той следва да прекрати използването на Софтуера и взаимоотношенията с Доставчика. В хипотезата по предходното изречение Доставчикът не дължи възстановяване на заплатени/предплатени суми от страна на Клиента, нито каквото и да е обезщетение на Клиента.

3. Клиентът е длъжен да използва Сайта/Софтуера при стриктно спазване на Условията за ползване. Клиентът няма право да използва Сайта и Софтуера за цели, които са противозаконни или в противоречие с други условия, доведени до знанието на Клиента чрез Сайта/Софтуера или по друг начин. Клиентът може да използва Сайта/Софтуера съобразно функционалностите и ограниченията на избрания от него абонаментен план.

4. Доставчикът не предоставя данъчни, счетоводни, юридически или други консултации. Използването на Сайта/Софтуера не представлява предоставяне на данъчни, счетоводни, юридически или други консултации от страна на Доставчика. Доставчикът не предоставя гаранции във връзка с информацията, инструментите или функционалностите на Сайта/Софтуера, както и не носи отговорност за вреди, произтичащи от тяхното използване.

5. Клиентът е длъжен да използва Сайта/Софтуера само и единствено по предназначение. Клиентът се задължава да не използва Сайта и Софтуера за целите на публикуване, качване, съхранение, предаване, записване, модифициране, препращане, даване на достъп до и разкриване на информация, документи или друго съдържание: върху които не притежава съответните права (напр. чужда интелектуална собственост, конфиденциална информация и т.н.); които са непоискани или забранени, включително рекламни и промоционални материали, “junk mail”, “spam” и други подобни; които съдържат вирус или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на софтуер или хардуер, телекомуникационно оборудване, или по друг начин да влияят на или разстройват Сайта/Софтуера, или на сървъри/мрежи, свързани със Сайта/Софтуера; които противоречат на нормативен акт, добрите нрави и/или обществения ред; които не са свързани с търговската или професионалната дейност на Клиента; които са с еротично и/или порнографско съдържание, нецензурни и/или обидни текстове/изображения, такива, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и всякакви други подобни; когато това представлява нарушение на други изисквания, правила, процедури и политики, свързани със Сайта/Софтуера. Доставчикът не носи отговорност за публикуваните, качвани, съхранявани, предавани, записвани, модифицирани, препращани, достъпни и разкривани информация, документи или друго съдържание от Клиент. Доставчикът има право, без предварително уведомление и без да носи отговорност за това, да премахва информация, документи или друго съдържание от базата данни на Софтуера, които са в нарушение на Условията за ползване.

6. Клиентът се задължава да не използва и да не прави опити да използва чужди Профили, информация и документи чрез Сайта/Софтуера. Клиентът се задължава да не премахва, заобикаля, спира, уврежда или да не влияе по друг начин на елементи, свързани със сигурността на Сайта/Софтуера. Клиентът се задължава да не прави опити за неоторизиран достъп до Софтуера, чужди Профили, до компютърни системи или мрежи, свързани със Сайта/Софтуера, чрез „разбиване“ на пароли или други способи. Клиентът се задължава да не влияе и да не опитва да влияе на правилното функциониране на Сайта/Софтуера. Клиентът се задължава да не използва средства за заобикаляне на мерки, свързани с ограничаване на достъпа до Сайта/Софтуера. Клиентът се задължава да не се представя за друго лице при използването на Сайта/Софтуера.

7. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел. Нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и останалите приложими нормативни актове.

8. Препратки към сайтове, собственост на/управлявани от трети лица, са публикувани единствено и само за удобство. При употреба на такава препратка Клиентът не използва услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Условията за ползване не се прилагат. Доставчикът не упражнява контрол върху сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. Доставчикът по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на такива сайтове, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Клиента и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Клиента.

9. Доставчикът не носи отговорност за липсваща/изтрита информация, документи или друго съдържание (доколкото не се дължи на негова вина) – съхранението на пароли, опазване от нерегламентиран достъп, управлението на информация, документи или друго съдържание, управлението на Профила и т.н. са задължения на Клиента.

10. Доставчикът предоставя на Клиента непрехвърляемо, неизключително и срочно право на ползване на Софтуера, съобразно избрания от Клиента абонаментен план. Клиентът не придобива собственост върху Софтуера, части от него или други права на интелектуална собственост. Клиентът няма право да преотстъпва отстъпените му съобразно Условията за ползване права върху Софтуера.

11. Клиентът е длъжен да осигури запознаване и спазване на Условията за ползване от всички лица, които използват Сайта/Софтуера чрез Профила на Клиента. Клиентът носи отговорност пред Доставчика и трети лица за неизпълнения от лица, които използват Сайта/Софтуера чрез Профила на Клиента.

12. Клиентът се задължава да предоставя достъп до Софтуера само на свои служители и на „посетители“ по смисъла на Раздел II, т. 9 от Условията за ползване, във връзка с търговската/професионалната си дейност. Клиентът няма право да предоставя на трети лица, извън негови служители и „посетители“ по смисъла на Раздел II, т. 9 от Условията за ползване, потребителски имена и пароли за достъп до Сайта/Софтуера. Ако Клиентът установи, че потребителско им име и/или парола са откраднати или трети лица по друг начин са ги узнали или биха могли по друг начин да получат достъп до Софтуера, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Доставчика.

13. Доставчикът има право по всяко време да добавя, премахва или променя функционалности на Софтуера, да извършва актуализации на Софтуера, да променя интерфейса на Софтуера, да прави всякакви други модификации на Софтуера, без съгласието на Клиента или предварително уведомление. Клиентите ползват Софтуера във вида, в който е, включително след съответните промени съгласно предходното изречение.

14. Доставчикът има право да прекрати абонаментния план, съответно договора, на даден Клиент при нарушение на което и да е условие от Условията за ползване, с четиринадесет дневно писмено предизвестие. В хипотезата по предходното изречение Доставчикът не дължи възстановяване на заплатени/предплатени суми от страна на Клиента, нито каквото и да е обезщетение на Клиента.

15. Доставчикът има право да спира достъпа до Сайта/Софтуера на даден Клиент или потребител, в случай на нарушение при нарушение на което и да е условие от Условията за ползване, до отстраняване на нарушението. В хипотезата по предходното изречение Доставчикът не дължи възстановяване на заплатени/предплатени суми от страна на Клиента, нито каквото и да е обезщетение на Клиента.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ

1. Сайтът https://accounting.controlisy.com може да се разглежда свободно, без регистрация. Използването на Софтуера (https://accounting.controlisy.bg) изисква задължителна регистрация на Профил, съгласно процедурата по-долу в настоящия раздел.

2. Регистрацията на Профил се извършва на следните етапи:

2.1. На интернет адреса https://accounting.controlisy.com се попълва регистрационна форма в реално време. Всички полета на формата трябва задължително да бъдат попълнени. На тази стъпка Клиентът се съгласява с Условията за ползване и споразумението за обработване на лични данни. Подаването на регистрационната форма приключва с натискане на бутон “РЕГИСТРАЦИЯ”.

2.2. След натискане на бутон “РЕГИСТРАЦИЯ” Клиентът получава имейл, чрез който трябва да потвърди въведения от него адрес на електронна поща чрез клик върху линк или копиране на линка в полето за уеб адрес на браузъра. Това действие води до отваряне на страница, в която трябва да се довърши заявката за регистрацията като се въведе допълнителна информация за Клиента, попълването на която е задължителна. За избягване на съмнение, за Клиент се счита юридическото лице, чиито данни се попълват, а не физическото лице (същото действа от името на юридическото лице, чиито данни попълва).

2.3. След попълване на допълнителните данни, Клиентът повторно се съгласява с Условията за ползване и споразумението за обработване на лични данни и натиска бутон “ИЗПРАТИ”, с което приключва процеса на подаване на заявка регистрация.

3. С отбелязване с отметка в полето „съгласявам се с Условията за ползване” Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Условията за ползване и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходното изречение от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

4. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма и последващото добавяне/промяна на данни в Профила. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните данни за регистрация на Профил, съответно да изисква допълване на такива данни в Профила на вече регистриран Клиент. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните данни за попълване в Профила, съответно да изисква допълване на такива данни на вече регистриран Клиент. Клиентът е длъжен да осъществява коригиране/допълване и актуализиране на данни, включително лични данни, които разкрива, и следва да уведоми Доставчика за всякаква промяна в личните данни, които е предоставил при регистрацията на Профил (това се отнася и за всякакви последващи промени в тези данни) във възможно най-кратък срок. Доставчикът не носи каквато и да било отговорност, ако Клиентът не изпълни задължението си по предходното изречение.

5. В случай че Клиент предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да:

6. Регистрацията на Профил не е автоматична и подлежи на одобрение от страна на Доставчика. След приключване на процедурата по т. 2 по-горе, Доставчикът разглежда заявката за регистрация и одобрява или не одобрява последната.

6.1. Ако заявката за регистрация не бъде одобрена, Доставчикът уведомява Клиента за това на електронната поща, посочена в регистрационната форма за регистрация на Профил. Доставчикът не носи отговорност за неодобрени заявки за регистрация на Профил, доколкото одобрението е по негова изключителна дискреция.

6.2. Ако заявката за регистрация бъде одобрена, Клиентът получава съобщение на електронната поща, посочена в регистрационната форма за регистрация на Профил, че Профилът е създаден, както и потребителско име, линк за вход и временна парола. Клиентът трябва задължително да смени временната парола при първото влизане в Профила (съответно системата задължително ще изиска това от Клиента). Доколкото регистрацията на Профил има определени изисквания към избора на парола за достъп до Профила, Доставчикът има право по всяко време да променя тези изисквания и Клиентът е длъжен незабавно да се съобрази с тях.

7. Клиентът, съответно всички потребители на Профила, носи пълна отговорност, относно опазването на своята електронна поща, име на профил и парола, както и за действия на трети лица със същите. Клиентът, съответно всички потребители на Профила, следва да приключва, всяка сесия в Профила с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени електронна поща, име на Профил и/или парола, Клиентът следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до данните в Профила и неоторизирани действия с него.

8. Към всеки Профил на „Счетоводна къща“ могат да бъдат създавани следните потребителски профили – „собственик“, „модератор“, „служител“ и „посетител“. Към всеки Профил на „Счетоводен отдел“ могат да бъдат създавани следните потребителски профили – „собственик“, „модератор“ и „служител“. При одобряване създаването на Профил и неговата активация, автоматично се създава потребителски профил „собственик“. Към всеки Профил може да има повече от един потребителски профил „собственик“ и „модератор“. Всеки от потребителските профили има най-общо (неизчерпателно) следните права:

9. В хипотезите на прекратяване на абонамента/договора от страна на Доставчика или Клиента, независимо от основанието за това, достъпът до Профила се блокира незабавно и същият се заличава в срок до 2 (два) месеца от датата на прекратяването. Доставчикът не носи отговорност за изтрити информация, документи и друго съдържание в резултат на заличаване на Профил. Клиентът може да изтегли информацията, документите и другото съдържание от Профила преди заличаването, срещу заплащане на съответна такса, определена от Доставчика.

III. АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

1. При попълване на регистрационна форма за регистрация на Профил Клиентът избира какъв абонаментен план за Софтуера желае да използва. Подробности за предлаганите планове, техните параметри, цени, начини на плащане и други условия може да намерите на интернет адрес http://www.accounting.controlisy.com или в Софтуера, в регистър „Лиценз“.

2. Клиентите могат да преминават от един към друг абонаментен план чрез подаване на заявка чрез Профила (подадена от потребител тип „собственик“), в регистър „Лиценз“. Не може да се преминава от платен абонаментен план към DEMO абонаментен план. Клиент не може да подава заявка за преминаване към друг план, ако има неплатени задължения към Доставчика.

3. При преминаване към по-висок абонаментен план, системата на Доставчика автоматично преизчислява оставащия заплатен период от текущия абонаментен план спрямо цената за новия, в резултат на което Клиентът получава съответен период на ползване на Софтуера по новия абонаментен план. Преизчислението по предходното изречение не се прилага, когато Клиентът има оставащ период по текущия абонаментен план, равен на или по-кратък от 10 (десет) дни, съответно Клиентът дължи заплащане за новия абонаментен план. При преминаване към друг абонаментен план и когато такова преминаване е свързано със заплащане от страна на Клиента (т.е. в хипотезата по предходното изречение), последният следва да извърши плащането в срок до пет дни от получаването на фактура. Ако плащането не бъде извършено в срок и към момента на изтичане на срока текущият абонаментен план на Клиента не е изтекъл, Профилът ще бъде блокиран автоматично, без предварително уведомление, до получаване на плащането в сметката на Доставчика. Ако плащането не бъде извършено в срок и към момента на изтичане на срока текущият абонаментен план на Клиента все още е изтекъл, заявката за промяна на абонаментен план се счита анулирана и Клиентът продължава да ползва текущия си абонаментен план при съответните му условия.

4. Клиент може да избере преминаване към по-нисък платен абонаментен план, само ако параметрите на новоизбрания план не са фактически надхвърлени (напр. предоставено дисково пространство в мегабайти, брой активни клиентски досиета и т.н.). В този случай системата на Доставчика автоматично преизчислява оставащия заплатен период от текущия абонаментен план спрямо цената за новия, в резултат на което Клиентът получава съответен период на ползване на Софтуера по новия абонаментен план.

5. Срокът на DEMO абонаментен план не може да бъде удължаван. Ако Клиент реши да не премине от DEMO абонаментен план към платен абонаментен план, след изтичане на периода на DEMO абонаментния план Профилът се блокира. Профилът може да бъде отблокиран, ако Клиентът изрично поиска това от Доставчика, чрез изпращане на съобщение до последния и ако в срок до един ден от отблокирането заяви платен абонаментен план. Ако Клиентът не заяви платен абонаментен план в срока по предходното изречение, Профилът отново ще бъде блокиран. Клиентът следва да направи плащане по заявения платен абонаментен план в срок до пет дни от получаването на фактура, в противен случай Профилът ще бъде блокиран.

6. В срок от седем дни преди изтичането на платен абонаментен план, Клиентът получава проформа-фактура за подновяване на плана при същите условия. Ако Клиентът не заплати сумата по проформата-фактура до деня, в който изтича текущият абонаментен план, Профилът ще бъде блокиран. Ако Клиентът заплати сумата по проформата-фактура след изтичане на срока за плащане, Профилът му ще бъде отблокиран.

7. Профили, които нямат активен платен абонаментен план и/или които са блокирани повече от два месеца ще бъдат необратимо заличавани едностранно от Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за изтрити информация, документи и друго съдържание в резултат на заличаване на Профил. Клиентът може да изтегли информацията, документите и другото съдържание от Профила преди заличаването, срещу заплащане на съответна такса, определена от Доставчика.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. Всички спорове, породени от тези Условия за ползване или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването на Условията за ползване към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при „Европейска юридическа палата“, гр. София, Република България, съобразно с нейния Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Ако към датата на завеждане на делото, посоченият арбитражен съд не съществува, всички спорове ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София, Република България.

2. Условията за ползване се уреждат от и тълкуват в съответствие с българското право. Всякакви извъндоговорни задължения, породени от или във връзка с Условията за ползване, се уреждат и тълкуват в съответствие с българското право. За всички неуредени от Условията за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на българското право.

3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията на Сайта актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия и свободния от грешки достъп до Сайта, Софтуера.

4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

5. Във всички случаи и независимо от друго посочено в Условията за ползване Доставчикът носи отговорност само за вреди, причинени поради груба небрежност и умисъл, като общият максимален размер на отговорност спрямо всеки отделен Клиент е този на плащанията, направен от Клиента към Доставчика до момента на настъпването на вредите.

6. Всяка кореспонденция между Доставчика и Клиент по отношение на Сайта, Софтуера и Условията за ползване (в т.ч. изпращане на проформа-фактури и фактури), следва да бъде в писмена форма и да бъде доставяна лично или по електронна поща, или изпращана по поща/куриер на следните адреси:

За Доставчика – адрес: гр. София, бул. „Ген. Е. И. Тотлебен“ № 85-87, ет. 3, електронна поща: info@controlisy.com;

За Клиентите – адрес: последно посочения в Профила адрес на Клиента; електронна поща: последно посочената в Профила електронна поща за кореспонденция с Клиента.

7. Всяка форма на кореспонденция и ще се счита за получена: при лично доставяне и доставяне по поща/куриер - когато действително е получена; при доставяне по електронна поща – когато бъде изпратена, освен ако на електронната поща на изпращача бъде получено съобщение, че писмото не е доставено до получателя поради технически причини.

Условията за ползване са приети на 10.06.2020 г.

Данни за потребителя (1/4)

Име и фамилия е задължително. Допустими са 2 думи.
Имейл е задължително
Телефон e задължително
ПРОДЪЛЖИ

Данни за профила (2/4)

Име на профил e задължително
Потребителско име e задължително и трябва да съдържа от 8 до 25 символа (цифри и латински букви)
Имейл е задължително
Посочете кой счетоводен софтуер използвате
ПРОДЪЛЖИ

Данни за компанията (3/4)

ЕИК е задължително и трябва да съдържа 9 символа
Моля, въведете валидно ЕИК
ИЗВЛЕЧИ ДАННИ

Данни за компанията (3/4)

Име на компания е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
ДДС номер е задължително и трябва да съдържа 11 символа
Управител е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
Адрес по седалище е задължително и трябва да съдържа от 10 до 200 символа
ПРОДЪЛЖИ

Съгласия (4/4)

Трябва да се съгласите с условията за ползване


Трябва да се съгласите със Споразумението за обработване на лични данни


Трябва да посочите, че се сте информиран за Политиката за защита на личните данни


Трябва да се съгласите с политиката за "бисквитки"


РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията възникна грешка. Моля опитайте отново.
Благодарим Ви за интереса към Controlisy accounting!
На посочения от Вас имейл ще получите съобщение, с което трябва да потвърдите имейла си. Ако до 5 минути не получите съобщението, моля проверете спам папката на пощенската си кутия.