Условията за ползване на CONTROLISY accounting

Настоящите условия за ползване се прилагат при посещаването на сайта https://accounting.controlisy.com и използването на софтуера на “ТИЙМЛУК” ООД, ЕИК: 202520247, с търговско наименование „Controlisy Accounting“, който се намира на сайта https://accounting.controlisy.bg.

Условията за ползване уреждат взаимоотношенията между “ТИЙМЛУК” ООД и всяко лице, което посещава сайта https://accounting.controlisy.com, създава профил чрез него и/или използва софтуера на “ТИЙМЛУК” ООД с търговско наименование „Controlisy Accounting“, който се намира на сайта https://accounting.controlisy.bg. С посещаването/използването на https://accounting.controlisy.com и https://accounting.controlisy.bg, и/или със създаването профил чрез него и/или с използването на софтуера, се съгласявате и изцяло приемате и се задължавате да спазвате настоящите условия за ползване.

ДЕФИНИЦИИ:

„Доставчик” – означава търговско дружество “ТИЙМЛУК” ООД, вписано в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 202520247.

„Клиент” – означава всяко юридическо лице, което е създало фирмен профил на сайта https://accounting.controlisy.bg и/или използва софтуера на “ТИЙМЛУК” ООД с търговско наименование „Controlisy Accounting“.

„Условия за ползване” – означава настоящите условия за ползване.

„Фирмен профил” – означава отделна част , съдържаща информация за Клиента и негови служители/клиенти, предоставена от последния при и след регистрацията му на Сайта и чрез която се осъществява достъп до Софтуера.

„Потребителски профил” – елемент на Фирмения профил, чрез който конкретен потребител достъпва фирмения профил чрез потребителско име и парола.

„Сайт”– означава интернет адресът https://accounting.controlisy.com, чрез който се презентира Софтуера и се създават нови Фирмени профили.

„Софтуер” – означава софтуерът с търговско наименование „Controlisy Accounting“, намиращ се на адрес https://accounting.controlisy.bg, чрез който се автоматизира и управлява счетоводната дейност. Функционалностите на Софтуера са описани на Сайта.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Софтуерът не е предназначен за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, доколкото е изключително свързан с упражняването на търговска или професионална дейност.

2. Доставчикът може да изменя/допълва Условията за ползване по всяко време, като в случай на изменение/допълнение, актуалната версия на Условията за ползване ще бъде налична на Сайта, а всеки клиент ще получи известие за промените на предоставения имейл за кореспонденция. Клиентите ще се считат за уведомени за съответните изменения/допълнения на Условията за ползване от момента на тяхното публикуване на Сайта и/или получаване на имейл с известие за направените промени. Всички изменения/допълнения на Условията за ползване влизат в сила незабавно, освен ако друго е посочено от Доставчика или в настоящите Условия за ползване. Ако даден Клиент не е съгласен с изменение/допълнение на Условията за ползване, той следва да прекрати използването на Софтуера и взаимоотношенията с Доставчика. В хипотезата по предходното изречение Доставчикът не дължи възстановяване на заплатени/предплатени суми от страна на Клиента, нито каквото и да е обезщетение на Клиента.

3. Клиентът е длъжен да използва Сайта/Софтуера при стриктно спазване на Условията за ползване. Клиентът няма право да използва Сайта и Софтуера за цели, които са противозаконни или в противоречие с други условия, доведени до знанието на Клиента чрез Сайта/Софтуера или по друг начин. Клиентът може да използва Сайта/Софтуера съобразно функционалностите и ограниченията на избрания от него абонаментен план.

4. Доставчикът не предоставя данъчни, счетоводни, юридически или други консултации. Използването на Сайта/Софтуера не представлява предоставяне на данъчни, счетоводни, юридически или други консултации от страна на Доставчика. Доставчикът не предоставя гаранции във връзка с информацията, инструментите или функционалностите на Сайта/Софтуера, както и не носи отговорност за вреди, произтичащи от тяхното използване.

5. Клиентът е длъжен да използва Сайта/Софтуера само и единствено по предназначение. Клиентът се задължава да не използва Сайта и Софтуера за целите на публикуване, качване, съхранение, предаване, записване, модифициране, препращане, даване на достъп до и разкриване на информация, документи или друго съдържание: върху които не притежава съответните права (напр. чужда интелектуална собственост, конфиденциална информация и т.н.); които са непоискани или забранени, включително рекламни и промоционални материали, “junk mail”, “spam” и други подобни; които съдържат вирус или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на софтуер или хардуер, телекомуникационно оборудване, или по друг начин да влияят на или разстройват Сайта/Софтуера, или на сървъри/мрежи, свързани със Сайта/Софтуера; които противоречат на нормативен акт, добрите нрави и/или обществения ред; които не са свързани с търговската или професионалната дейност на Клиента; които са с еротично и/или порнографско съдържание, нецензурни и/или обидни текстове/изображения, такива, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и всякакви други подобни; когато това представлява нарушение на други изисквания, правила, процедури и политики, свързани със Сайта/Софтуера. Доставчикът не носи отговорност за публикуваните, качвани, съхранявани, предавани, записвани, модифицирани, препращани, достъпни и разкривани информация, документи или друго съдържание от Клиент. Доставчикът има право, без предварително уведомление и без да носи отговорност за това, да премахва информация, документи или друго съдържание от базата данни на Софтуера, които са в нарушение на Условията за ползване.

6. Клиентът се задължава да не използва и да не прави опити да използва чужди Профили, информация и документи чрез Сайта/Софтуера. Клиентът се задължава да не премахва, заобикаля, спира, уврежда или да не влияе по друг начин на елементи, свързани със сигурността на Сайта/Софтуера. Клиентът се задължава да не прави опити за неоторизиран достъп до Софтуера, чужди Профили, до компютърни системи или мрежи, свързани със Сайта/Софтуера, чрез „разбиване“ на пароли или други способи. Клиентът се задължава да не влияе и да не опитва да влияе на правилното функциониране на Сайта/Софтуера. Клиентът се задължава да не използва средства за заобикаляне на мерки, свързани с ограничаване на достъпа до Сайта/Софтуера. Клиентът се задължава да не се представя за друго лице при използването на Сайта/Софтуера.

7. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел. Нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и останалите приложими нормативни актове.

8. Препратки към сайтове, собственост на/управлявани от трети лица, са публикувани единствено и само за удобство. При употреба на такава препратка Клиентът не използва услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Условията за ползване не се прилагат. Доставчикът не упражнява контрол върху сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. Доставчикът по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на такива сайтове, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Клиента и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Клиента.

9. Доставчикът не носи отговорност за липсваща/изтрита информация, документи или друго съдържание (доколкото не се дължи на негова вина) – съхранението на пароли, опазване от нерегламентиран достъп, управлението на информация, документи или друго съдържание, управлението на Профила и т.н. са задължения на Клиента.

10. Доставчикът предоставя на Клиента непрехвърляемо, неизключително и срочно право на ползване на Софтуера, съобразно избрания от Клиента абонаментен план. Клиентът не придобива собственост върху Софтуера, части от него или други права на интелектуална собственост. Клиентът няма право да преотстъпва отстъпените му съобразно Условията за ползване права върху Софтуера.

11. Клиентът е длъжен да осигури запознаване и спазване на Условията за ползване от всички лица, които използват Софтуера чрез Фирмения профил. Клиентът носи отговорност пред Доставчика и трети лица за неизпълнения от лица, които използват Софтуера чрез Фирмения профил.

12. Клиентът се задължава да предоставя достъп до Софтуера само на свои служители и на „представители клиент“ по смисъла на Раздел II, т. 9 от Условията за ползване, във връзка с търговската/професионалната си дейност. Клиентът няма право да предоставя на трети лица, извън негови служители и „представители клиент“ по смисъла на Раздел II, т. 9 от Условията за ползване, потребителски имена и пароли за достъп до Софтуера. Ако Клиентът установи, че потребителско име и/или парола са откраднати или трети лица по друг начин са ги узнали или биха могли по друг начин да получат достъп до Софтуера, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Доставчика.

13. Доставчикът има право по всяко време да добавя, премахва или променя функционалности на Софтуера, да извършва актуализации на Софтуера, да променя интерфейса на Софтуера, да прави всякакви други модификации на Софтуера, без съгласието на Клиента или предварително уведомление. Клиентите ползват Софтуера във вида, в който е, включително след съответните промени съгласно предходното изречение.

14. Доставчикът има право да прекрати абонаментния план, съответно договора, на даден Клиент при нарушение на което и да е условие от Условията за ползване, с четиринадесет дневно писмено предизвестие. В хипотезата по предходното изречение Доставчикът не дължи възстановяване на заплатени/предплатени суми от страна на Клиента, нито каквото и да е обезщетение на Клиента.

15. Доставчикът има право да спира достъпа до Софтуера на даден Клиент или Потребителски профил, в случай на нарушение, на което и да е условие от Условията за ползване, до отстраняване на нарушението. В хипотезата по предходното изречение Доставчикът не дължи възстановяване на заплатени/предплатени суми от страна на Клиента, нито каквото и да е обезщетение на Клиента.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ

1. Сайтът https://accounting.controlisy.com може да се разглежда свободно, без регистрация. Използването на Софтуера (https://accounting.controlisy.bg) изисква задължителна регистрация на Фирмен профил и Потребителски профил, съгласно процедурата по-долу в настоящия раздел.

2. Регистрацията на Фирмен профил се извършва на следните етапи:

2.1. На интернет адреса https://accounting.controlisy.com се попълва регистрационна форма. Всички полета на формата трябва задължително да бъдат попълнени. На тази стъпка Клиентът се съгласява с Условията за ползване и споразумението за обработване на лични данни. Подаването на регистрационната форма приключва с натискане на бутон “РЕГИСТРАЦИЯ”.

2.2. След натискане на бутон “РЕГИСТРАЦИЯ” Клиентът получава имейл с потвърждение, че данните му са получени и скоро ще бъдат прегледани.

2.3. Ако предоставените по време на регистрация данни са коректни, в рамките на 24 часа клиентът получава имейл за активиран Фирмен профил и може да достъпва Софтуера.

3. С отбелязване с отметка в полето „съгласявам се с Условията за ползване” Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Условията за ползване и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходното изречение от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

4. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма и последващото добавяне/промяна на данни във Фирмения профил. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните данни за регистрация на Профил, съответно да изисква допълване на такива данни във Фирмения профил на вече регистриран Клиент. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните данни за попълване във Фирмения профил, съответно да изисква допълване на такива данни на вече регистриран Клиент. Клиентът е длъжен да осъществява коригиране/допълване и актуализиране на данни, включително лични данни, които разкрива, и следва да уведоми Доставчика за всякаква промяна в личните данни, които е предоставил при регистрацията на Фирмен профил (това се отнася и за всякакви последващи промени в тези данни) във възможно най-кратък срок. Доставчикът не носи каквато и да било отговорност, ако Клиентът не изпълни задължението си по предходното изречение.

5. В случай че Клиент предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да:

6. Регистрацията на Фирмен профил не е автоматична и подлежи на одобрение от страна на Доставчика. След приключване на процедурата по т. 2 по-горе, Доставчикът разглежда заявката за регистрация и одобрява или не одобрява последната.

6.1. Доставчикът не носи отговорност за неодобрени заявки за регистрация на Профил, доколкото одобрението е по негова изключителна дискреция.

6.2. Ако заявката за регистрация бъде одобрена, Клиентът получава съобщение на електронната поща, посочена в регистрационната форма за регистрация на Фирмен профил, че Фирменият профил е създаден, както и потребителско име, линк за вход и временна парола на първия Потребителски профил към новосъздадения Фирмен профил. Клиентът трябва задължително да смени временната парола при първото влизане с Потребителския си профил (съответно системата задължително ще изиска това от Клиента). Доколкото регистрацията на Потребителски профил има определени изисквания към избора на парола за достъп до Потребителския профил, Доставчикът има право по всяко време да променя тези изисквания и Клиентът е длъжен незабавно да се съобрази с тях.

7. Клиентът, съответно всички потребители на Фирмения профил, носи пълна отговорност, относно опазването на своята електронна поща, име на Потребителски профил и парола, както и за действия на трети лица със същите. Клиентът, съответно всички потребители на Фирмения профил, следва да приключва, всяка сесия с изход от Потребителския профил, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени електронна поща, име на Потребителски профил и/или парола, Клиентът следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до данните в Потребителския профил и неоторизирани действия с него.

8. Към всеки Фирмен профил могат да бъдат създавани следните Потребителски профили – “собственик”, “модератор”, “служител”, “представител клиент”. При одобряване и активация на нов Фирмен профил автоматично се създава Потребителски профил “собственик”. Към всеки Фирмен профил може да има повече от един Потребителски профил “собственик”,“ модератор”. Всеки от Потребителските профили има най-общо (неизчерпателно) следните права:

9. В хипотезите на прекратяване на абонамента/договора от страна на Доставчика или Клиента, независимо от основанието за това, достъпът до Фирмения профил се блокира незабавно и същият се заличава след изтичане на 4 (четири) месеца от датата на прекратяването. Преди заличаването, Доставчикът уведомява Клиента на последния известен имейл за комуникация, че предстои заличаване. Доставчикът не носи отговорност за изтрити информация, документи и друго съдържание в резултат на заличаване на Фирмен профил по смисъла на тази точка. След получаване на имейл за предстоящо заличаване на Фирмения профил, Клиентът може да поиска да поднови използването на системата или да използва системата за още един месец с цел да изтегли съответните данни и файлове. За избягване на всякакво съмнение, подновяването на използването на системата или използването й за още един месец се получава срещу заплащане, определено от текущия абонаментен план.

III. АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

1. Веднага след регистрация Клиентът започва да използва Софтуера при условията на Free план. При необходимост по всяко време в периода на Free план, Клиентът може да активира друг план. Подробности за предлаганите планове, техните параметри, цени, начини на плащане и други условия може да намерите на Сайта или в Софтуера, в регистър „Лиценз и настройки“.

2. Клиентите могат да преминават от един към друг абонаментен план чрез подаване на заявка чрез Фирмения профил (подадена от потребител тип „собственик“), в регистър „Лиценз и настройки“. Не може да се преминава от платен абонаментен план към Free план. Клиент не може да подава заявка за преминаване към друг план, ако има неплатени задължения към Доставчика.

3. При преминаване към по-висок абонаментен план, системата на Доставчика автоматично преизчислява оставащия заплатен период от текущия абонаментен план спрямо цената за новия, в резултат на което Клиентът получава съответен период на ползване на Софтуера по новия абонаментен план. Преизчислението по предходното изречение не се прилага, когато Клиентът има оставащ период по текущия абонаментен план, равен на или по-кратък от 10 (десет) дни, съответно Клиентът дължи заплащане за новия абонаментен план. При преминаване към друг абонаментен план и когато такова преминаване е свързано със заплащане от страна на Клиента (т.е. в хипотезата по предходното изречение), последният следва да извърши плащането в срок до пет дни от получаването на фактура.

4. Клиент може да избере преминаване към по-нисък платен абонаментен план, само ако параметрите на новоизбрания план не са фактически надхвърлени (брой активни клиентски досиета). В този случай системата на Доставчика автоматично преизчислява оставащия заплатен период от текущия абонаментен план спрямо цената за новия, в резултат на което Клиентът получава съответен период на ползване на Софтуера по новия абонаментен план.

5. Срокът на Free абонаментен план не може да бъде удължаван. Ако Клиент реши да не премине от Free абонаментен план към платен абонаментен план, след изтичане на периода на Free абонаментния план Фирменият профил се блокира. Фирменият профил може да бъде отблокиран, ако Клиентът изрично поиска това от Доставчика, чрез изпращане на съобщение до последния и ако в срок до един ден от отблокирането заяви платен абонаментен план. Ако Клиентът не заяви платен абонаментен план в срока по предходното изречение, Фирменият профил отново ще бъде блокиран. Клиентът следва да направи плащане по заявения платен абонаментен план в срок до пет дни от получаването на фактура, в противен случай Фирменият профил ще бъде блокиран.

6. В срок от десет дни преди изтичането на платен абонаментен план, Клиентът получава проформа-фактура за подновяване на плана при същите условия. Ако Клиентът не заплати сумата по проформа фактура до деня, в който изтича текущият абонаментен план, Фирменият профил ще бъде блокиран. Ако Клиентът заплати сумата по проформа фактура след изтичане на срока за плащане, Фирменият профил му ще бъде отблокиран.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. Всички спорове, породени от тези Условия за ползване или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването на Условията за ползване към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при „Европейска юридическа палата“, гр. София, Република България, съобразно с нейния Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Ако към датата на завеждане на делото, посоченият арбитражен съд не съществува, всички спорове ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София, Република България.

2. Условията за ползване се уреждат от и тълкуват в съответствие с българското право. Всякакви извъндоговорни задължения, породени от или във връзка с Условията за ползване, се уреждат и тълкуват в съответствие с българското право. За всички неуредени от Условията за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на българското право.

3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията на Сайта актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия и свободния от грешки достъп до Сайта, Софтуера.

4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

5. Във всички случаи и независимо от друго посочено в Условията за ползване Доставчикът носи отговорност само за вреди, причинени поради груба небрежност и умисъл, като общият максимален размер на отговорност спрямо всеки отделен Клиент е този на плащанията, направен от Клиента към Доставчика до момента на настъпването на вредите.

6. Всяка кореспонденция между Доставчика и Клиент по отношение на Сайта, Софтуера и Условията за ползване (в т.ч. изпращане на проформа-фактури и фактури), следва да бъде в писмена форма и да бъде доставяна лично или по електронна поща, или изпращана по поща/куриер на следните адреси:

За Доставчика – адрес: гр. София, ул. „Хемус“ № 74, електронна поща: info@controlisy.com;

За Клиентите – адрес: последно посочения в Профила адрес на Клиента; електронна поща: последно посочената в Профила електронна поща за кореспонденция с Клиента.

7. Всяка форма на кореспонденция ще се счита за получена: при лично доставяне и доставяне по поща/куриер - когато действително е получена; при доставяне по електронна поща – когато бъде изпратена, освен ако на електронната поща на изпращача бъде получено съобщение, че писмото не е доставено до получателя поради технически причини.

Условията за ползване са приети на 10.06.2020 г.

Условията за ползване са актуализирани на 28.07.2023 г. (списъкът на промените може да разгледате ТУК)

Данни за потребителя (1/4)

Име и фамилия е задължително. Допустими са 2 думи.
Имейл е задължително
Телефон e задължително
ПРОДЪЛЖИ

Данни за профила (2/4)

Име на профил e задължително
Потребителско име e задължително и трябва да съдържа от 8 до 25 символа (цифри и латински букви)
Имейл е задължително
Посочете кой счетоводен софтуер използвате
ПРОДЪЛЖИ

Данни за компанията (3/4)

ЕИК е задължително и трябва да съдържа 9 символа
Моля, въведете валидно ЕИК
ИЗВЛЕЧИ ДАННИ

Данни за компанията (3/4)

Име на компания е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
ДДС номер е задължително и трябва да съдържа 11 символа
Управител е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
Адрес по седалище е задължително и трябва да съдържа от 10 до 200 символа
ПРОДЪЛЖИ

Съгласия (4/4)

Трябва да се съгласите с условията за ползване


Трябва да се съгласите със Споразумението за обработване на лични данни


Трябва да посочите, че се сте информиран за Политиката за защита на личните данни


Трябва да се съгласите с политиката за "бисквитки"


РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията възникна грешка. Моля опитайте отново.
Благодарим Ви за интереса към Controlisy accounting!
На посочения от Вас имейл ще получите съобщение, с което трябва да потвърдите имейла си. Ако до 5 минути не получите съобщението, моля проверете спам папката на пощенската си кутия.