OCR на 200 фактури - 96.3% успеваемост

Направихме ексепримент и изчислихме успеваемостта на OCR при 200 фактури.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

05 Февруари 2021, автор Константин Стоянов

Направихме експеримент, при който качихме в CONTROLISY 200 фактури за покупки и изчислихме успеваемостта на OCR. Целта беше да разберем как се справя системата с автоматично попълване на следните полета: Номер, Дата, Контрагент (Име, ЕИК, ДДС номер), Стойност, Валута, ДДС ставка, Вид плащане. Фактурите, с които направихме експеримента целенасочено бяха подбрани да са от различни видове, различни доставчици, и с различно качество на сканиране.

Счетоводител разгледа всяка една от фактурите и записа във файл съответните констатации.

Резултатите от теста са следните:

  • Обща средна успеваемост: 96.3%
  • Дял на фактурите с правилно извлечен Номер: 93.0%
  • Дял на фактурите с правилно извлечена Дата: 96.0%
  • Дял на фактурите с правилно извлечена Контрагент: 97.0%
  • Дял на фактурите с правилно извлечен Стойност: 89.5%
  • Дял на фактурите с правилно извлечена Валута: 99.0%
  • Дял на фактурите с правилно извлечена ДДС ставка: 99.0%
  • Дял на фактурите с правилно извлечена Вид плащане: 100.0%

Тествайте OCR функционалностите на CONTROLISY accounting ТУК.

Подробни данни от направения експеримент
1 - Номер, 2 - Дата, 3 - Контрагент, 4 - Сума, 5 - Валута, 6 - ДДС ставка, 7 - Вид плащане
1 2 3 4 5 6 7
недаданедадада
дададанедадада
дадададададада
даданедададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
недададададада
дадададададада
нененедададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
данедадададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
даданедададада
дадададададада
дадададададада
ненедадададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
ненеданенедада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
недададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
недададададада
дадададададада
недададададада
1 2 3 4 5 6 7
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
даданенедадада
дадададададада
недададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададададанеда
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дададанедадада
дадададададада
недададададада
дадададададада
ненедадададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дададададанеда
ненененедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
нененедададада
дадададададада
дадададададада
дададанедадада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
данедадададада
дадададададада
дадададададада
недададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада
дадададададада

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца

Не намирате отговор на вашия въпрос?

ЗАПОЧНЕТЕ ЧАТ
Или ни се обадете: 0886441407