Интеграция на CONTROLISY с Microinvest Склад Pro

Автоматично извличане на артикули от фактури за покупки/продажби и импортирането им в Microinvest Склад Pro

21 Февруари 2024, автор Константин Стоянов

 

От 21.02.2024 г. в CONTROLISY има интеграция с Микроинвест Склад Про. Интеграцията със Склад Про е допълнение към интеграцията с Микроинвест Делта Про.

Защо създадохме тази интеграция?

От една страна Делта Про не е напълно подходящ софтуер за водене на складово счетоводство, вкл. и поради това, че при номенклатури с над 100-120 артикула може да се породят технически проблеми. Ето защо част от счетоводителите, които използват Делта Про и водят складово счетоводство, използват Склад Про като инструмент за отчитане на покупки и продажби на артикули.

От друга страна CONTROLISY има много ефективен инструмент за извличане на артикули от фактури (виж статията Извличане на артикули от фактури с CONTROLISY), който може да се интегрира с всеки складов и счетоводен софтуер. И за да улесним нашите клиенти, които експортират фактури от CONTROLISY към Делта Про, създадохме тази тясна интеграция.

Най-общо как работи?

След като се експортират покупки/продажби по стандартния начин за експорт от CONTROLISY към Делта Про, ако в съответните фактури са налични счетоводни сметки с характеристики за импорт в Склад Про, CONTROLISY генерира допълнителен файл към основния xml за Делта Про. Допълнителният файл е с наименование transfer.log и служи за импортиране на закупените/продадени артикули в Склад Про.

В тази интеграция има много важен нюанс - CONTROLISY прехвърля всички счетоводни контировки в xml файла за импорт в Делта Про, вкл. и тези, които се импортират отделно в Склад Про, т.е. складовите операции също се прехвърлят към Делта Про, но като се използват общи сметки, т.е. прeсъздава се стойностно водене на склад по една, а в някои случаи и повече от една сметки, според конкретните нужди. Т.е. последващо прехвърляне на данни от Склад Про към Делта Про не се извършва и не е необходима да правите каквато и да е интеграция между двете програми.

Настройки

Освен интегриране на съответните артикули в сметкоплана по модел на Делта Про, не са необходими други кофигурации. За целта трябва да се направи следното:

1. Ако артикулите вече фигурират в Склад Про, може да ги експортирате в Excel, за да ги копирате по-късно в сметкоплана. За целта отворете Склад Про и от Справки/Номенклатури/Стоки експортирайте списък на стоките в Ексел.

2. Ако артикулите все още не са създадени в Склад Про, може да ги създадете извън Склад Про в сметкоплана, който ще създадете. В последствие с импортирането на данните за покупки и продажби, артикулите ще се създават динамично в Склад Про.

3. Отворете формата за сметкоплан. Това може да се направи от различни места в рамките на папките на конкретно фирмено досие, като използвате бутон , който се намира в горния десен край на екрана над съдържанието на повечето папки.

4. Ако създавате нова компания и сметкопланът в CONTROLISY все още не е създаден:

 • Вариант 1 - извличане на сметкоплана от ДелтаПро/Справки/Оборотна ведомост:
  • В Делта Про, отворете Справки/Оборотна ведомост, след което Изберете период, а в полето "Ниво на справката" посочете "5-то аналитично ниво" и натиснете бутон "Изпълнение". След генериране на оборотната ведомост влезте в таб "Обработка на резултата" и натиснете бутона "Експорт в Excel документ". Делта Про ще експортира оборотната ведомост във файл с име "ОВ YYYY.xls", запишете го на компютъра си.
  • Отворете файл "ОВ YYYY.xls", след което ако е необходимо направете следните обработки (Не правете други обработки, освен посочените по-долу. Обработките не са задължителни):
   • Изтрийте редовете на сметките, които не желаете да пренесете в CONTROLISY
   • Ако използвате количествени сметки, в празната колона I копирайте съответстващите на количествените сметки мерни единици
   • Ако използвате валутни сметки, в празната колона J копирайте съответстващите на валутните сметки абревиатури на валути (USD, EUR и т.н.)
  • Във връзка с интеграцията със Склад Про, на нови редове под Екселската таблица на Оборотната ведомост, добавете съответните артикули както следва:
   • Изтрийте реда, в който е изписано "Общо:" (последният ред на Оборотната ведомост).
   • Ако разполагате със справката за стоките в Excel от т.1, може да изпълните следващите стъпки чрез копиране и поставяне. Ако не разполагате със справката от т.1, следващите стъпки ще ги изпълните чрез ръчно генериране на списък от артикули, вкл. ако имате списъка в друга справка, може да го използвате за копиране и поставяне - в този случай може ръчно да генерирате кодовете на артикулите като започнете от 1 или 1001 и т.н. с провлачване на съответните клетки така, че да се генерират нарастващи номера, които в последствие ще се пренесат към Склад Про като уникални кодове на артикулите.
   • В колоната за номер на сметка посочете сметката, към която ще се свърже артикула. Много вероятно е да използвате една единствена сметка, например 304, която ще копирате на всеки ред, на който има артикул - в този случай сметкопланът позволява един и същи номер на сметка да фигурира на 2 и повече места в сметкоплана, като уникалността на сметката се гарантира от уникалния код на артикула. Сметката, която ще използвате не трябва да има характеристики на материална сметка в Делта Про (най-добре e да бъде избрано "Сметката не е специализирана" в полето "категория" в интерфейса за създаване/редакция на сметка в Делта Про).
   • В колоната за наименование поставете/въведете имената на артикулите от колона B на справката за стоки от Склад Про или от друга справка, която имате.
   • В колоната J поставете/въведете кодовете на артикулите от колона A на справката от Склад Про или от друга справка, която имате или ги създайте директно тук.
  • Селектирайте всички сметки от колони A до J, като започнете от реда с антетката, до последния с данни ред, копирайте селектираното и го поставете във формата за сметкоплан, която ще отворите чрез бутона "Редактирай в текстови режим".
 • Вариант 2 - извличане на сметкоплана от ДелтаПро/Справки/Индивидуален сметкоплан:
  • В Делта Про, отворете Справки/Индивидуален сметкоплан, след което Изберете "Ниво на справката" да е равно на "5-то аналитично ниво" и натиснете бутон "Изпълнение". След генериране на сметкоплана влезте в таб "Обработка на резултата" и натиснете бутона "Експорт в Excel документ". Делта Про ще експортира сметкоплана във файл с име "Индивидуален сметкоплан.xls", запишете го на компютъра си.
  • Отворете файл "Индивидуален сметкоплан.xls", след което ако е необходимо направете следните обработки (Не правете други обработки, освен посочените по-долу. Обработките не са задължителни):
   • Изтрийте редовете на сметките, които не желаете да пренесете в CONTROLISY
   • Ако използвате количествени сметки, в празната колона I копирайте съответстващите на количествените сметки мерни единици
   • Ако използвате валутни сметки, в празната колона J копирайте съответстващите на валутните сметки абревиатури на валути (USD, EUR и т.н.)
  • Във връзка с интеграцията със Склад Про, на нови редове под Екселската таблица на Индивидуален сметкоплан, добавете съответните артикули както следва:
   • Ако разполагате със справката за стоките в Excel от т.1, може да изпълните следващите стъпки чрез копиране и поставяне. Ако не разполагате със справката от т.1, следващите стъпки ще ги изпълните чрез ръчно генериране на списък от артикули, вкл. ако имате списъка в друга справка, може да го използвате за копиране и поставяне - в този случай може ръчно да генерирате кодовете на артикулите като започнете от 1 или 1001 и т.н. с провлачване на съответните клетки така, че да се генерират нарастващи номера, които в последствие ще се пренесат към Склад Про като уникални кодове на артикулите.
   • В колоната за номер на сметка посочете сметката, към която ще се свърже артикула. Много вероятно е да използвате една единствена сметка, например 304, която ще копирате на всеки ред, на който има артикул - в този случай сметкопланът позволява един и същи номер на сметка да фигурира на 2 и повече места в сметкоплана, като уникалността на сметката се гарантира от уникалния код на артикула. Сметката, която ще използвате не трябва да има характеристики на материална сметка в Делта Про (най-добре e да бъде избрано "Сметката не е специализирана" в полето "категория" в интерфейса за създаване/редакция на сметка в Делта Про).
   • В колоната за наименование поставете/въведете имената на артикулите от колона B на справката за стоки от Склад Про или от друга справка, която имате.
   • В колоната J поставете/въведете кодовете на артикулите от колона A на справката от Склад Про или от друга справка, която имате или ги създайте директно тук.
  • Селектирайте всички сметки от колони C до J, като започнете от реда с антетката, до последния с данни ред, копирайте селектираното и го поставете във формата за сметкоплан, която ще отворите чрез бутона "Редактирай в текстови режим".

5. Ако сметкопланът е вече наличен в CONTROLISY и е необходимо само да добавите новите сметки за артикули с интеграция със Склад Про:

 • За целта може да използвате MWP-chartOfAccounts-generator-v.1.xlsx
 • Разгледайте примера в шийт Example, след което отворете шийт Data.
 • В шийт Data попълнете съответните колони, като използвате справката за стоки от т.1 или друга подходяща за целта справка, с която разполагате. Ако артикулите не съществуват все още в Склад Про може да им генерирате още тук кодове като започнете от 1 или 1001 или по модела на друга подходяща номерация.
 • След като попълните данните, копирайте съдържанието от колона E и го поставете във формата за сметкоплан, която ще отворите чрез бутона "Редактирай в текстови режим".

Ако се затруднявате с тази интеграция, не се колебайте да ни потърсите за съдействие на телефон 0886441407.

Процес на обработка на фактури, експорт и импорт в Делта Про и Склад Про

След като сметкопланът е готов, може да се стартира с обработката на съответните фактури.

1. Добавете фактурите в конкретната папка за покупки или продажби.

2. Прегледайте фактурите и контировките, използвайте функциите за автоматично извличане на артикули и съответствието им със счетоводни сметки.

3. След като приключите прегледа на фактурите, експортирайте данните по стандартния начин за експорт към Делта Про. Ако в поне една фактура е използвана счетоводна сметка, която е интегрирана със Склад Про като резултат от експорта ще получите ZIP архив, който съдържа xml файла за импорт в Делта Про (xml файлът за Делта Про включва 100% от фактурите, които са експортирани) и файл transfer.log за импорт в Склад Про.

4. Импортирайте xml файла в Делта Про ("Операции/Импорт на операции/Импорт от XML")

5. За целите на импорта в Склад Про, направете следното:

 • Отворете папка C:\ProgramData\Microinvest\Warehouse Pro и копирайте в нея файл transfer.log. Не променяйте името му!
 • В Склад Про отворете "Обмен на операции" ("Редакция/Администриране/Обмен на операции"), в дървото от ляво кликнете върху "Импорт". Ако transfer.log е на правилното място, посочено в предходната точка, в дясно ще видите нещо подобно:

  "transfer.log
  ------------------------------------------------------------
  Създаден на 21.02.2024 в 12:58:00 От Служебен потребител"
 • Натиснете бутон ОК. Ако импортът приключи успешно ще видите съобщение "Импортирането е извършено успешно."
 • Ако освен покупки импортирате и продажби, за да се формира себестойност на продадените стоки е необходимо да изберете Редакция/Администриране/Сервизни функции/Преизчисляване на доставна цена".

Данни за потребителя (1/4)

Име и фамилия е задължително. Допустими са 2 думи.
Имейл е задължително
Телефон e задължително
ПРОДЪЛЖИ

Данни за профила (2/4)

Име на профил e задължително
Потребителско име e задължително и трябва да съдържа от 8 до 25 символа (цифри и латински букви)
Имейл е задължително
Посочете кой счетоводен софтуер използвате
ПРОДЪЛЖИ

Данни за компанията (3/4)

ЕИК е задължително и трябва да съдържа 9 символа
Моля, въведете валидно ЕИК
ИЗВЛЕЧИ ДАННИ

Данни за компанията (3/4)

Име на компания е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
ДДС номер е задължително и трябва да съдържа 11 символа
Управител е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
Адрес по седалище е задължително и трябва да съдържа от 10 до 200 символа
ПРОДЪЛЖИ

Съгласия (4/4)

Трябва да се съгласите с условията за ползване


Трябва да се съгласите със Споразумението за обработване на лични данни


Трябва да посочите, че се сте информиран за Политиката за защита на личните данни


Трябва да се съгласите с политиката за "бисквитки"


РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията възникна грешка. Моля опитайте отново.
Благодарим Ви за интереса към Controlisy accounting!
На посочения от Вас имейл ще получите съобщение, с което трябва да потвърдите имейла си. Ако до 5 минути не получите съобщението, моля проверете спам папката на пощенската си кутия.