Ползвайте БЕЗПЛАТНО всички функционалности на CONTROLISY за 1 месец.
Не пропускайте предстоящия безплатен уебинар на тема "Конфигуриране на CONTROLISY accountng за експорт към Microinvest Delta Pro".
четвъртък 29.10.2020 от 16 до 17 часа, Zoom.
Използвайте формата за регистрация, местата са ограничени.
По време на уебинара ще покажем какво представляват ДДС операциите и ще конфигурираме папка Продажби за експорт към Microinvest Delta Pro. Ще разгледаме Контрагентите и сметките, които можем да настроим към тях. Ще добавим фактури, ще разгледаме счетоводните контировки, които системата автоматично взима и ще ги импортираме в Microinvest Delta Pro.

основни характеристики

OCR и автоматично извличане на данни

Автоматично извличане на данни от фактури чрез OCR (номер, дата, сума, валута, валутен курс, ДДС ставка, контрагент (име, еик и др.)).

Ползи:
Всяка фактура се индексира автоматично, като информацията може да се използва в последствие за експортиране към счетоводен софтуер и търсене. Спестява много време за ръчно въвеждане на данни.

Автоматична счетоводна контировка

Автоматична счетоводна контировка към всяка фактура веднага след извличане на данните чрез OCR. Възможност за корекция и допълване на счетоводната контировка.

Ползи:
Наличието на автоматична счетоводна контировка осигурява на счетоводителя бърз модел за преминаване към експортиране на данни към счетоводен софтуер.

Импортиране в счетоводен софтуер

Лесно импортирате счетоводните операции за покупки, продажби и плащания в счетоводен софтуер (Микроинвест Delta Pro, Бизнес навигатор, Плюс Минус и др.) - край на ръчното въвеждане. Вижте как

Ползи:
Осчетоводяването с импорт към счетоводен софтуер спестява до 85% от времето за ръчно осчетоводяване.

Дублирани фактури

Автоматична проверка за дублирани номера на фактури

Ползи:
Намалява грешките от дублиране на счетоводни операции.

Профили на служителите на клиентите

Служителите на клиентите на счетоводната къща могат да достъпват системата и да качват и свалят документи, да проследяват плащания по фактури и да правят справки.

Ползи:
Това спестява време на счетоводителите, тъй като клиентите сами вършат част от оперативните задачи, които не биха могли да свършат, ако не използват системата.

Познавайте добре вашите клиенти

Системата поддържа фирмено досие за всеки с разнообразна информация (правна информация, капитал и съдружници, документи по ЗМИП, лица за контакт, специфични регистрации и др.) и множество допълнителни регистри (касови апарати, обекти, мпс и машини, банкови сметки, заеми и лизинги, данъчни разлики, данъчен финансов резултат, специфични срокове и изисквания на клиента и др.). Информацията е достъпна за съответните отговорници.

Ползи:
Предоставяте високо качество на вашата услугата като резултат от отличното познаване на всеки клиент. Поддържате фирмени досиета с разнообразна професионална информация която дава допълнителни инструменти за анализ и индикиране на проблеми.

Бързо и безпроблемно предаване на работата от един към друг счетоводител.

Комуникирате с вашите клиенти

Чрез системата директно комуникирате с вашите клиенти по въпроси, свързани с осчетоводянето на фактури и взимане на счетоводни и данъчни решения.

Ползи:
Бързо и лесно уточнявате разни отворени въпроси и проблеми, цялата комуникация остава в историята на документа и може да се използва в бъдеще при необходимост.

Оферти, Договори, Месечни калкулации и Фактуриране

Съхранявате и администрирате всички оферти и договори с клиенти. Текущо счетоводителите отчитат количеството работа, а в края на месеца правите месечни калкулации и фактуриране. Системата лесно събира необходимата информация за извършени към клиента услуги и я предоставя на собственика на счетоводната къща като данни за месечните калкулации и фактуриране.

Ползи:
Цялата информация от оферирането, през договарянето до изпълнението на счетоводната услуга е на едно място. Лесно се калкулират счетоводните такси, автоматично се издават фактури и се проследява плащането по тях. Намалява се възможността да се допускат грешки и да се пропускат такси. Спестява време.

Чек лист ДДС

На 1во число на всеки месец системата автоматично генерира ДДС чек листове за всяка фирма, която е регистрирана по ЗДДС и възлага изпълнението на задачите по чек листа на съответните отговорни за фирмите счетоводители.

Ползи:
пълна изчерпателност и проследимост на процедурите по изготвяне и подаване на месечен пакет от ДДС документи. Осигурява възможност за текущ контрол на свършената работа. Документите, които са генерирани остават в рамките на чек листа и могат да се използват в бъдеще за справки. Лесно проследяване на резултата за периода.

Чек лист Ревизии и одити

Това е изчерпателен регистър, в който се описва всяка ревизия, проверка и независим финансов одит. Задачите се разпределят по отговорници.

Ползи:
ясна картина на текущите ревизии и одити. Осигурява възможност за ефективен контрол на изпълнението на задачите. Намалява грешките от пропускане на срокове.

Свободни задачи и календар

Удобен за работа интерфейс на списък от задачи, който осигурява всяка задача да намери точно мястото, което позволява ефективно да бъде проследена.

Ползи:
работи се лесно и бързо със съответните задачи. Това осигурява на счетоводителите отличен поглед върху текущите и предстоящите им ангажименти.

Циклични автоматични задачи по фирми

Към всяка фирма могат да се настройват неограничен брой циклични задачи, които системата поставя на съответните счетоводители според дефинирания цикъл.

Ползи:
веднъж настроени, цикличните задачи сами се поставят на когото и когато трябва. Това осигурява много добро автоматизиране на ангажиментите по фирми, намалява бюрокрацията и възможността да се пропускат ангажименти, а това със сигурност води до по-доволни клиенти.

Трудови досиета на служителите на счетоводната къща

Регистър на трудовите досиета на служителите на счетоводната къща, в който се поддържат всички документи, свързани с трудовото или гражданско правоотношение.

Ползи:
Лесен достъп до съответната информация от отговорните за това служители.

Заявки за отпуск

Всеки счетоводител може по електронен път да провери размерът на платения годишен отпуск и да заяви такъв. Съответно при одобрени, системата автоматично генерира заявление и заповед за отпуск.

Ползи:
съкращава се времето за одобрение на отпуск, има пълна яснота за оставащите за ползване дни платен годишен отпуск, има пълна яснота кои служители на какво основание отсъстват към момента.

Контрол и достъп до информацията

Всеки служител има строго регламентиран достъп само до данните в системата, които се касаят поетите от него ангажименти. Налични са инструменти за гъвкаво управление на достъпа до информация, папки, регистри и документи.

Ползи:
потребителите имат достъп само до информацията, която им е необходима за изпълнение на текущите им задължения. Това осигурява добър контрол върху данните, постигане на конфиденциалност и удобство да се работи само с данните, които са необходими.

CONTROLISY е софтуерно решение, създадено специално за:

СЧЕТОВОДНИ КЪЩИ

Тествайте безплатно за 1 месец

СЧЕТОВОДНИ ОТДЕЛИ

Тествайте безплатно за 1 месец
 • Универсално софтуерно облачно решение, създадено от счетоводители за счетоводители.
 • Не се изисква инсталиране и конфигуриране.
 • Започва се работа веднага.
 • Разнообразни ценови пакети.
 • Използването на CONTROLISY ви помага:

  • да спестите време, разходи и нерви при обработката на счетоводните документи
  • да имате по-голяма гъвкавост при работа с клиенти и при наемане и управление на служители
  • да имате по-голяма сигурност и контрол върху счетоводния процес
  • да организирате счетоводната работа да е бърза, лесна и регулярна.

  Защо Controlisy е най-доброто софтуерно решение за управление на счетоводни къщи и отдели?

  Нашите конкуренти

  Controlisy accounting

  Нашите конкуренти

  Controlisy accounting
  Обхват на функционалностите
  Решения само за определена дейност и функционалност, което налага счетоводните къщи и отдели да търсят други допълнителни различни решения.
  Цялостна система за управление на дейността на счетоводна къща или отдел: DMS (управление на документи), CRM (работа с клиенти), Task Management (Задачи), HRMS (Управление на персонала).
  Обединяване на файлове
  Всеки файл е самостоятелен документ и свързването на 2 или повече файла е трудна и непрактична задача.
  Към един документ могат да се поставят повече от един файл, да се създават папки и подпапки в рамките на документа, подредени по логика, която е удобна за счетоводителя.
  Методи за качване на файлове
  Ограничени методи за качване на файлове и създаване на документи.
  Множество начини за качване на файлове: качване и масово качване на готови файлове, сканиране и масово сканиране директно в системата, автоматично извличане от получен имейл, качване без login чрез TL Uploads, качване от Google drive и Dropbox, копиране и местене на файлове.
  Развитие и устойчивост на OCR
  Предлагане на лимитирани фукционалности за извличане на данни.
  Автоматично извличане на данни с различни технологии, включително и с OCR. Предлагаме най-усъвършенстваният механизъм за произвеждане на качествени цифрови данни от аналогово избражение. В Controlisy имаме инструменти, с които непрекъснато подобряваме качеството на оптичното разпознаване.
  Индексиране на данните
  Ограничено индексиране на данни и не добре развито автоматично извличане на информация от фактури.
  Богат набор от мета описания, добре развито автоматично извличане на номер, дата, контрагент, ДДС ставка, данъчна основа, сума по фактура, валута, валутен курс, данъчна основа.
  Автоматична счетоводна контировка
  Не се поддържа счетоводна контировка, което до известна степен обезсмисля импортирането в счетоводен софтуер.
  Счетоводната контировка към фактури се попълва автоматично, като на един екран се вижда контировката и документа, от който е свалена. Контировката може да се променя или допълва. Напрактика документът се осчетовява в системата, а в счетоводният софтуер само се импортира.
  Чек листове и помощни регистри
  Не разполага с чек листове и други помощни счетоводни регистри и инструменти.
  Разполага с чек листове - комплексни процеси за изпълнение на важни счетоводни дейности. Те повишават качеството на работата и контрола върху изпълнението, както и намаляват грешките. Чрез допълнителни регистри счетоводителят проследява данъчни разлики, счетоводни грешки, бележки и важни събития, обекти и касови апарати, мпс и разходни норми, заеми и лизинги, приходи и разходи за бъдещи периоди, данъчен финансов резултат и др.
  Интерфейс, удобен за счетоводители
  Интерфейсите не са добре пригодени за бързина при работата, не са удобни за счетоводители.
  Разполага с удобен за работа интерфейс, който е специално създаден за счетоводители. Интерфейсът осигурява бързина при работа и лесно ориентиране при големи обеми от информация.
  Категоризиране на документи
  Ограничено категоризиране на счетоводните документи.
  Гъвкав модел за категоризиране на счетоводните документи в счетоводни папки от различни видове и за различни случаи.
  Лидия Карамитева
  управител на счетоводна къща Профит ООД
  “Препоръчвам Controlisy на всяка счетоводна къща, която желае да наложи високи стандарти в счетоводното обслужване, като същевременно увеличи ефективността си и намали разходите.”

  Организирайте по-ефективно дейността
  на вашата счетоводна къща още днес!

  Или вашия счетоводен отдел.

  Тествайте безплатно за 1 месец