НОВА СТАТИЯ - СОФТУЕРЪТ, КОЙТО НАМАЛЯВА ВРЕМЕТО ЗА КОНТИРАНЕ НА ФАКТУРИ И БАНКИ С ДО 85%
Единственото в България пълноценно софтуерно решение за автоматизиране на счетоводната дейност. Научете повече ТУК

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Експорт на всичко
Експортирате покупки, продажби, банки, касови плащания, протоколи по чл.117, свободни контировки с цел импорт в счетоводна програма.
Импорт в счетоводна програма
Делта Про, Бизнес Навигатор, АЖУР, McMaser, WorkFlow, Плюс Минус, Softsystems, Булмар Офис, АЛМА Прим, Пасосс, EJ, Scipter, ФАКТ, CP Accounting, ЕДИС АСО, CsAcc, Универсален
Timesheets
Отчитане на количество работа, проследяване в реално време, справки за ценообразуване.
Онлайн документооборот
Осчетоводявайте от всякъде
19 метода за качване на фактури
Сканирайте и качвайте директно в системата или чрез приложение за Android и Windows, имейл, Google Drive, Dropbox
Фирмени досиета
Подробна и подредена информация за фирмите, които обслужвате
Календар и периодични задачи
Не пропускате срокове и ангажименти, лесно търсене на задачи по фирми и служители
Известия и проблемни фактури
Получавате известие, веднага, след като клиентът качи нови фактури. Решавате проблемите бързо и лесно като комуникирате с клиентите през самата фактура
Чек листове
Чек лист ДДС, Чек лист Ревизии и одити
Български / Английски
За удобство на Вашите англоговорящи клиенти, системата може да се използва и на английски.
Индивидуално брандиране
Брандирайте системата с Ваши име, лого, домейн. Използвайте собствен пощенски сървър, който да изпраща/получава имейли от името на системата.

КАК РАБОТИ?

основни характеристики

OCR и автоматично извличане на данни

Автоматично извличане на данни от фактури чрез OCR (номер, дата, сума, валута, валутен курс, ДДС ставка, контрагент (име, еик и др.)).

Ползи:
Всяка фактура се индексира автоматично, като информацията може да се използва в последствие за експортиране към счетоводен софтуер и търсене. Спестява много време за ръчно въвеждане на данни.

форма за тестване на OCR

вижте видео

Автоматична счетоводна контировка

Автоматична самообучаваща се счетоводна контировка към всяка фактура веднага след извличане на данните чрез OCR. Възможност за корекция и допълване на счетоводната контировка.

Ползи:
Наличието на автоматична самообучаваща се счетоводна контировка осигурява на счетоводителя бърз модел за експортиране на данни към счетоводен софтуер. Докато работите със системата, тя сама се обучава и използва наученото, за да "сглоби" автоматично счетоводна контировка, която най-точно да приляга на конкретната фактура. Това осигурява бързана при обработката на фактури, намалява драстично ръчния труд и спестява изключително много време.

прочетете повече ТУК

вижте видео "Експорт към Делта Про - обработка на фактури преди експорта"

вижте видео "Експорт към Бизнес Навигатор - обработка на фактури преди експорта"

Импортиране в счетоводен софтуер

Лесно импортирате счетоводните операции за покупки, продажби и плащания в счетоводен софтуер (Микроинвест Delta Pro, Бизнес навигатор, АЖУР, Mc Master, Плюс Минус, WorkFlow, Softsystems, Булмар Офис, АЛМА Прим, Пасосс, EJ, Scipter, ФАКТ, CP Accounting, ЕДИС АСО, CsAcc, Универсален импорт) - край на ръчното въвеждане.

Ползи:
Осчетоводяването с импорт към счетоводен софтуер спестява до 85% от времето за ръчно осчетоводяване.

Списък на счетоводните програми, към които има експорт

вижте видео "Експорт към Делта Про - генериране на XML файл и импорт"

вижте видео "Експорт към Бизнес Навигатор - генериране на TXT файл и импорт"

Дублирани фактури

Автоматична проверка за дублирани номера на фактури

Ползи:
Намалява грешките от дублиране на счетоводни операции.

Профили на служителите на клиентите

Служителите на клиентите на счетоводната къща могат да достъпват системата и да качват и свалят документи, да проследяват плащания по фактури и да правят справки.

Ползи:
Това спестява време на счетоводителите, тъй като клиентите сами вършат част от оперативните задачи, които не биха могли да свършат, ако не използват системата.

вижте видео

Познавайте добре вашите клиенти

Системата поддържа фирмено досие за всеки с разнообразна информация (правна информация, капитал и съдружници, документи по ЗМИП, лица за контакт, специфични регистрации и др.) и множество допълнителни регистри (касови апарати, обекти, мпс и машини, банкови сметки, заеми и лизинги, данъчни разлики, данъчен финансов резултат, специфични срокове и изисквания на клиента и др.). Информацията е достъпна за съответните отговорници.

Ползи:
Предоставяте високо качество на вашата услугата като резултат от отличното познаване на всеки клиент. Поддържате фирмени досиета с разнообразна професионална информация която дава допълнителни инструменти за анализ и индикиране на проблеми.

Бързо и безпроблемно предаване на работата от един към друг счетоводител.

вижте видео "Конфигуриране на фирмено досие"

вижте видео "Отговорници по услуги и даване на права"

Комуникирате с вашите клиенти

Чрез системата директно комуникирате с вашите клиенти по въпроси, свързани с осчетоводянето на фактури и взимане на счетоводни и данъчни решения.

Ползи:
Бързо и лесно уточнявате разни отворени въпроси и проблеми, цялата комуникация остава в историята на документа и може да се използва в бъдеще при необходимост.

вижте видео

Оферти, Договори, Месечни калкулации и Фактуриране

Съхранявате и администрирате всички оферти и договори с клиенти. Текущо счетоводителите отчитат количеството работа, а в края на месеца правите месечни калкулации и фактуриране. Системата лесно събира необходимата информация за извършени към клиента услуги и я предоставя на собственика на счетоводната къща като данни за месечните калкулации и фактуриране.

Ползи:
Цялата информация от оферирането, през договарянето до изпълнението на счетоводната услуга е на едно място. Лесно се калкулират счетоводните такси, автоматично се издават фактури и се проследява плащането по тях. Намалява се възможността да се допускат грешки и да се пропускат такси. Спестява време.

Чек лист ДДС

На 1во число на всеки месец системата автоматично генерира ДДС чек листове за всяка фирма, която е регистрирана по ЗДДС и възлага изпълнението на задачите по чек листа на съответните отговорни за фирмите счетоводители.

Ползи:
пълна изчерпателност и проследимост на процедурите по изготвяне и подаване на месечен пакет от ДДС документи. Осигурява възможност за текущ контрол на свършената работа. Документите, които са генерирани остават в рамките на чек листа и могат да се използват в бъдеще за справки. Лесно проследяване на резултата за периода.

Вижте новостите във версия 2 на "Чек лист ДДС" ТУК

вижте видео

Чек лист Ревизии и одити

Това е изчерпателен регистър, в който се описва всяка ревизия, проверка и независим финансов одит. Задачите се разпределят по отговорници.

Ползи:
ясна картина на текущите ревизии и одити. Осигурява възможност за ефективен контрол на изпълнението на задачите. Намалява грешките от пропускане на срокове.

вижте видео

Свободни задачи и календар

Удобен за работа интерфейс на списък от задачи, който осигурява всяка задача да намери точно мястото, което позволява ефективно да бъде проследена.

Ползи:
работи се лесно и бързо със съответните задачи. Това осигурява на счетоводителите отличен поглед върху текущите и предстоящите им ангажименти.

Циклични автоматични задачи по фирми

Към всяка фирма могат да се настройват неограничен брой циклични задачи, които системата поставя на съответните счетоводители според дефинирания цикъл.

Ползи:
веднъж настроени, цикличните задачи сами се поставят на когото и когато трябва. Това осигурява много добро автоматизиране на ангажиментите по фирми, намалява бюрокрацията и възможността да се пропускат ангажименти, а това със сигурност води до по-доволни клиенти.

Трудови досиета на служителите на счетоводната къща

Регистър на трудовите досиета на служителите на счетоводната къща, в който се поддържат всички документи, свързани с трудовото или гражданско правоотношение.

Ползи:
Лесен достъп до съответната информация от отговорните за това служители.

Заявки за отпуск

Всеки счетоводител може по електронен път да провери размерът на платения годишен отпуск и да заяви такъв. Съответно при одобрени, системата автоматично генерира заявление и заповед за отпуск.

Ползи:
съкращава се времето за одобрение на отпуск, има пълна яснота за оставащите за ползване дни платен годишен отпуск, има пълна яснота кои служители на какво основание отсъстват към момента.

Контрол и достъп до информацията

Всеки служител има строго регламентиран достъп само до данните в системата, които се касаят поетите от него ангажименти. Налични са инструменти за гъвкаво управление на достъпа до информация, папки, регистри и документи.

Ползи:
потребителите имат достъп само до информацията, която им е необходима за изпълнение на текущите им задължения. Това осигурява добър контрол върху данните, постигане на конфиденциалност и удобство да се работи само с данните, които са необходими.

МНЕНИЯ НА КЛИЕНТИ

Георги Маринов
управител на счетоводна къща НОВАКОН
"Повече от 10 години успешно работим със enterprise версията на CONTROLISY, чрез която ефективно управляваме дейността си. Препоръчвам CONTROLISY на всяка компания, която има желание да автоматизира и направи по-ефективни процесите си."
Иван Йосифов
управител на счетоводна кантора Инекскон ООД
"Controlisy дава възможност да организираме дейността си по – ефективно. Интерфейсът е лесен за използване и не отнема много време за обучение. OCR, който извлича автоматично реквизити от документите и тяхното попълване, търсенето по всякакви критерии в базата и съвместимостта със счетоводния софтуер са функциите които най – много ми харесват. Препоръчвам Controlisy за по – бърза и ефективна работа."
Димитрина Добрева
управител на счетоводна кантора Д&С Консулт
"Харесва ми, че системата извлича номера и дати, и запомня счетоводни контировки, които използва при следващо срещане на конкретен контрагент. Чрез търсачката бързо се откриват документи и може да се изтеглят или визуализират. За мен това е един гениален продукт, който облекчава работата на счетоводните кантори."
Стефан Топузов
управител на счетоводна кантора Корект Репортинг
"Препоръчвам CONTROLISY като много ефективно и полезно софтуерно решение, което добавя висока стойност и конкурентоспособност в дейността на всяка счетоводна кантора."

Използването на CONTROLISY ви помага:

  • да спестите време, разходи и нерви при обработката на счетоводните документи
  • да имате по-голяма гъвкавост при работа с клиенти и при наемане и управление на служители
  • да имате по-голяма сигурност и контрол върху счетоводния процес
  • да организирате счетоводната работа да е бърза, лесна и регулярна.

Защо Controlisy е най-доброто софтуерно решение за управление на счетоводни къщи и отдели?

Нашите конкуренти

Controlisy accounting

Нашите конкуренти

Controlisy accounting
Обхват на функционалностите
Решения само за определена дейност и функционалност, което налага счетоводните къщи и отдели да търсят други допълнителни различни решения.
Цялостна система за управление на дейността на счетоводна къща или отдел: DMS (управление на документи), CRM (работа с клиенти), Task Management (Задачи), HRMS (Управление на персонала).

вижте пълното техническо описание на системата
Обединяване на файлове
Всеки файл е самостоятелен документ и свързването на 2 или повече файла е трудна и непрактична задача.
Към един документ могат да се поставят повече от един файл, да се създават папки и подпапки в рамките на документа, подредени по логика, която е удобна за счетоводителя.

вижте видео
Методи за качване на файлове
Ограничени методи за качване на файлове и създаване на документи.
18 начина за качване на файлове: качване и масово качване на готови файлове, сканиране и масово сканиране директно в системата, автоматично извличане от получен имейл, качване без login чрез TL Uploads за Windows и Android, качване от Google drive и Dropbox, копиране и местене на файлове, импортиране, API интерфейс. Работим върху създаването и на още методи.

вижте повече
Развитие и устойчивост на OCR
Предлагане на лимитирани фукционалности за извличане на данни.
Автоматично извличане на данни с различни технологии, включително и с OCR. Предлагаме най-усъвършенстваният механизъм за произвеждане на качествени цифрови данни от аналогово избражение. В Controlisy имаме инструменти, с които непрекъснато подобряваме качеството на оптичното разпознаване.

форма за тестване на OCR
Автоматично индексиране на данните
Ограничено индексиране на данни и не добре развито автоматично извличане на информация от фактури.
Богат набор от мета описания, добре развито автоматично извличане на номер, дата, контрагент, ДДС ставка, данъчна основа, сума по фактура, валута, валутен курс, данъчна основа.

добавете фактура и вижте
Автоматична самообучаваща се счетоводна контировка
Не се поддържа счетоводна контировка, което до известна степен обезсмисля импортирането в счетоводен софтуер.
Счетоводната контировка към фактури се попълва автоматично, като на един екран се вижда контировката и документа, от който е свалена. Контировката може да се променя или допълва. Напрактика документът се осчетовява в системата, а в счетоводния софтуер само се импортира. Ако счетоводителят нанесе корекции, системата се самообучава и автоматично "сглобява" най-точната счетоводна контировка.

вижте как
Чек листове и помощни регистри
Не разполага с чек листове и други помощни счетоводни регистри и инструменти.
Разполага с чек листове - комплексни процеси за изпълнение на важни счетоводни дейности. Те повишават качеството на работата и контрола върху изпълнението, както и намаляват грешките. Чрез допълнителни регистри счетоводителят проследява данъчни разлики, счетоводни грешки, бележки и важни събития, обекти и касови апарати, мпс и разходни норми, заеми и лизинги, приходи и разходи за бъдещи периоди, данъчен финансов резултат и др.

прочетете още за Чек лист ДДС
Интерфейс, удобен за счетоводители
Интерфейсите не са добре пригодени за бързина при работата, не са удобни за счетоводители.
Разполага с удобен за работа интерфейс, който е специално създаден за счетоводители. Интерфейсът осигурява бързина при работа и лесно ориентиране при големи обеми от информация.
Категоризиране на документи
Ограничено категоризиране на счетоводните документи.
Гъвкав модел за категоризиране на счетоводните документи в счетоводни папки от различни видове и за различни случаи.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца