УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА (HRMS)

Наемайте най-добрите счетоводители и улеснете тяхната работа чрез автоматизиране на процесите.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Трудови досиета на служителите на счетоводната къща

Регистър на трудовите досиета на служителите на счетоводната къща, в който се поддържат всички документи, свързани с трудовото или гражданско правоотношение.

Ползи:
Лесен достъп до съответната информация от отговорните за това служители.

Заявки за отпуск

Всеки счетоводител може по електронен път да провери размерът на платения годишен отпуск и да заяви такъв. Съответно при одобрени, системата автоматично генерира заявление и заповед за отпуск.

Ползи:
съкращава се времето за одобрение на отпуск, има пълна яснота за оставащите за ползване дни платен годишен отпуск, има пълна яснота кои служители на какво основание отсъстват към момента.

Контрол и достъп до информацията

Всеки служител има строго регламентиран достъп само до данните в системата, които се касаят поетите от него ангажименти. Налични са инструменти за гъвкаво управление на достъпа до информация, папки, регистри и документи.

Ползи:
потребителите имат достъп само до информацията, която им е необходима за изпълнение на текущите им задължения. Това осигурява добър контрол върху данните, постигане на конфиденциалност и удобство да се работи само с данните, които са необходими.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца