УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИ (Task Management)

Упражнявате ефективен (само)контрол над поставените задачи, усигурявате непрекъсваемост на дейността и спестявате време и усилия чрез автоматизиране на задачи.

Тествайте безплатно за 2 месеца
регистрация

Чек лист ДДС

На 1во число на всеки месец системата автоматично генерира ДДС чек листове за всяка фирма, която е регистрирана по ЗДДС и възлага изпълнението на задачите по чек листа на съответните отговорни за фирмите счетоводители.

Ползи:
пълна изчерпателност и проследимост на процедурите по изготвяне и подаване на месечен пакет от ДДС документи. Осигурява възможност за текущ контрол на свършената работа. Документите, които са генерирани остават в рамките на чек листа и могат да се използват в бъдеще за справки. Лесно проследяване на резултата за периода.

Вижте новостите във версия 2 на "Чек лист ДДС" ТУК

вижте видео

Чек лист Ревизии и одити

Това е изчерпателен регистър, в който се описва всяка ревизия, проверка и независим финансов одит. Задачите се разпределят по отговорници.

Ползи:
ясна картина на текущите ревизии и одити. Осигурява възможност за ефективен контрол на изпълнението на задачите. Намалява грешките от пропускане на срокове.

вижте видео

Свободни задачи и календар

Удобен за работа интерфейс на списък от задачи, който осигурява всяка задача да намери точно мястото, което позволява ефективно да бъде проследена.

Ползи:
работи се лесно и бързо със съответните задачи. Това осигурява на счетоводителите отличен поглед върху текущите и предстоящите им ангажименти.

Циклични автоматични задачи по фирми

Към всяка фирма могат да се настройват неограничен брой циклични задачи, които системата поставя на съответните счетоводители според дефинирания цикъл.

Ползи:
веднъж настроени, цикличните задачи сами се поставят на когото и когато трябва. Това осигурява много добро автоматизиране на ангажиментите по фирми, намалява бюрокрацията и възможността да се пропускат ангажименти, а това със сигурност води до по-доволни клиенти.

Timesheets

Отчитане на дейностите на служителите по клиенти и услуги. Проследяване на дейности в реално време.

Ползи:
Управителите на счетоводни кантори имат пълен поглед върху дейностите, които се извършват от счетоводителите, вкл. в реално време. Информацията може да се използва както за контрол и следене на натоварването, така и за фактуриране, когато счетоводните такси са свързани с количество.

Организирайте по-ефективно дейността
на вашата счетоводна кантора още днес!

Или вашия счетоводен отдел.

Тествайте безплатно за 2 месеца