Хронология на подобренията в CONTROLISY

В тази статия добавяме текущо информация за новите функционалности на системата

07 Декември 2020, автор Константин Стоянов
последна актуализация 03 Януари 2024

 

03.01.2024 (подобрения за периода 16.10.2023-02.01.2024)

 • Подобрения, свързани с обработката на банкови извлечения
  • Интеграция с нови банки
   • Кредитни карти за Пощенска банка. Работи се със XLS файл. Това е допълнение към съществуващата интеграция с банкови сметки на Пощенска банка.
   • Тексим банк. Работи се със CSV файл.
   • Общинска банка. Работи се със CSV файл.
   • Revolut. Работи се със CSV файл. Ако към IBAN-а има повече от една валути, трябва да се генерира csv файл за валутата, която се поддържа от текущата папка. Останалите валути по този IBAN трябва да се обработят отделно в други папки за този IBAN и съответстваща валута.
   • iCard. Работи се със XLS файл. В CONTROLISY myPSO и iCard оперират под един и същи BIC - INTF.
   • БАКБ. Това е съществуваща до момента интеграция, но тъй като временно БАКБ спря поддръжката на XML файла, добавихме интеграция чрез CSV файл.
   • Кредитни карти за Уникредит Булбанк. Използва се XLS файл. Това е допълнение към съществуващата интеграция с банкови сметки на Уникредит Булбанк.
   • PayPal. Използва се CSV файл. Тъй като PayPal не позволява филтриране по валути, CONTROLISY обработва извлеченията като многовалутни. Прочетете по-долу за свързаните с многовалутни банкови сметки настройки.
   • Paysera. Използва се XML файл. Ако към IBAN-а има повече от една валути, трябва да се генерира xml файл за валутата, която се поддържа от текущата папка. Останалите валути по този IBAN трябва да се обработят отделно в други папки за този IBAN и съответстваща валута.
   • Wise. Използва се CSV файл. Ако към IBAN-а има повече от една валути, трябва да се генерира csv файл за валутата, която се поддържа от текущата папка. Останалите валути по този IBAN трябва да се обработят отделно в други папки за този IBAN и съответстваща валута.
  • Подобрения, свързани с намирането на номер/дата фактура от описанието на съответния ред от банковото извлечение - значително са подобрени алгоритмите за намиране на номер, дата, интервали от номера и т.н. на фактури от описанието на банковото извлечение. Подобрени са алгоритмите за намиране и обвързване на налични в системата фактури с конкретен ред от банковото извлечение.
  • Методи за обединяване на банкови такси - С цел по-ефективно проследяване на движенията по конкретното банково извлечение, банковите такси вече не се обединяват в края на извлечението. Ако в настройки на папката е посочено, че банковите такси се обединяват за деня или месеца, обединяването ще се осъществи по посочения модел при генериране на файла за импорт в счетоводна програма.
  • Подобрения в ключови думи към настройки на папка от тип "Банка"
   • Досега съществуващата настройка "Ключови думи" е с допълнителни възможности. Името на настройката е сменено на "Допълнителни ключови думи".
   • Освен, че ключовите думи търсят в описание на съответния ред на извлечението и оригинално наименование на контрагента, вече е добавено търсене и в информацията за IBAN.
   • При дефиниране на група от ключови думи, освен указване на Вид плащане, вече може да се посочи и счетоводна сметка, а ако счетоводната сметка е партньорска, може да се фиксира и контрагент. Това означава, че при намиране чрез ключова дума на вид плащане, ако не е посочена счетоводна сметка, системата ще използва счетоводната сметка от наличните обучения. Но, ако се посочи счетоводна сметка към вида на плащането, което се открива със съответните ключови думи, системата приоритетно ще използва указната счетводна сметка. Същото правило е в сила и при посочване или не на контрагент.
  • Нови настройки към папка от тип "Банка"
   • Игнорирай нулеви редове. При банкови плащания по фактури, системата по подразбиране се опитва да изчете от основанието номерата на фактурите, с които е свързано конкретното плащане. Ако в резултат на това са намерени 2 и повече плащания, но системата не успее да свърже всички плащания с налични фактури, създават се толкова редове, колкото номера са намерени. Част от тези редове остават с нулеви стойности и изискват ръчна намеса по добавяне на стойност или изтриване. Ако игнорирането на нулеви редове е включено системата ще продължи да търси номера на фактури и ще се опитва да ги обвързва с налични фактури, но няма да създава редове за неналични фактури, ако сумата за разпределяне по конкретното плащане е вече усвоена от намерени налични и неналични фактури. По подразбиране системата не игнорира нулевите редове.
   • Обединяване банкови такси при (при експорт). Тази опция определя моделът за обединяване на банкови такси при генериране файл за импорт в счетоводна програма. Обединяването може да се изключи или да се приложи в рамките на деня или месеца. По подразбиране банковите такси се обединяват в рамките на месеца.
   • Обединяване продажби с карта без фактура (при експорт). Тази опция определя моделът за обединяване на получените картови плащания по продажби без фактура при генериране на файл за импорт в счетоводна програма. Обединяването може да се изключи или да се приложи в рамките на деня или месеца. По подразбиране получените картови плащания по продажби без фактура не се обединяват.
   • Обвързване с конкретна фактура. По подразбиране, всяко плащане се обвързва с една или повече от една фактури. В редки случаи е възможно това да не е необходимо. Ако обвързването с конкретна фактура не е включено, системата ще представи намереното плащане само на ниво контрагент, но не и на ниво конкретна фактура за контрагент. В този случай при експор към счетоводна програма няма да се подаде информация за номер и дата на фактура, по която се плаща, я цалото плащане, независимо, че може да е по 2 и повече фактури ще се отнесе като едно плащане към съответния контрагент. Тази опция не е включена за интеграции с АЖУР и CsAcc.
   • Основни сметки при многовалутни (Multi-currency) банкови сметки. Когато банковата сметка е многовалутна, полето "Основна сметка" не се използва. Използва се ново поле "Основни сметки", в което се въвежда една или повече счетоводни сметки, като към всяка се посочва валутата, за която ще се използва. На този етап многовалутни са банковите сметки на PayPal.
   • Допълнителни настройки при многовалутни (Multi-currency) банкови сметки при интеграция с Бизнес Навигатор. Когато банковата сметка е многовалутна е необходимо да се въведат кодове на шаблонни документи от Бизнес Навигатор както следва: "Код на изходящ левов шаблонен документ от БН", "Код на изходящ валутен шаблонен документ от БН", "Код на входящ левов шаблонен документ от БН", "Код на входящ валутен шаблонен документ от БН".
  • Нови видове плащания. Създадени са следните нови видове плащания:
   • Изходящ / Временно задържани суми
   • Изходящ / Възстановяване на сума (с ф-ра)
   • Изходящ / Възстановяване на сума (без ф-ра)
   • Входящ / Освобождаване на временно задържани суми
   • Входящ / Възстановяване на сума (с ф-ра)
   • Входящ / Възстановяване на сума (без ф-ра)
  • Проверката за дублиран IBAN в 09-Настройки/03-Банкови сметки вече включва и валута, т.е. системата позволява да съществуват 2 или повече IBAN-и, но в различни валути.
  • В настройки на папка за банкови извлечения е налично ново поле "Бележки". Използва се за записване на важна информация, свързана с използването на папката. Новото поле "Бележки" не е задължително и няма отношение към настройките на папката.
 • Подобрения, свързани с фактури и счетоводни папки
  • Ако в Настройки на счетоводна папка/таб Основни настройки/Описания по подразбиране не е посочено "Описание за Дневник покупки (по подразбиране)"/"Описание за Дневник продажби (по подразбиране)" и в конкретния случай не е налична обучена контировка, при автоматичното сглобяване на счетоводна контировка системата ще вземе наименованието на счетоводната сметка от първия ред на контировката и ще го постави в полето "Описание" към конкретната фактура. Реално това е посочената в настройки на счетоводната папка "Дт сметка основна контировка (по подразбиране)"/"Кт сметка основна контировка (по подразбиране)".
  • В Настройки на счетоводна папка/таб Основни настройки/Описания по подразбиране е налична нова настройка "Динамична смяна описание". По подразбиране е изключено. Ако е включено, всеки път, когато счетоводителят сменя счетоводната сметка на първия ред от контировката, системата ще изчита наименованието от новата сметката от ред 1 и с него ще подменя стойността на поле "Описание" към фактурата. Смяната на счетоводна сметка в резултат на избор на алтернативна основна контировка или извличане на редове на фактури не се влияе от тази настройка.
  • В Настройки на счетоводна папка/таб Други настройки/Специални инструкции е налична нова функционалност "Регулярен израз за намиране номер фактура".
   • В редки случаи може да се появи необходимост намирането на номер на фактура да се опише с регулярен израз индивидуално за всички фактури в папката с цел да се увеличи успеваемостта.
   • За целта тук трябва да се постави регулярен израз, който ще се приложи приоритетно в процеса на автоматично извличане на номер от фактурите в текущата папка. Регулярният израз се изписва без отварящия и затварящи символи, т.е. ако регулярният израз е /^invoice nr:\s*\d{10}/iu трябва да се изпише само ^invoice nr:\s*\d{10}.
   • Освен регулярен израз, който търси номер на фактурата, допълнително може да се посочи и регулярен израз за изчистване на част от номера. Това е необходимо в случаите, в които с първия регулярен израз не се намира директно номера, като номерът е част от намереното. Например, ако търсим с регулярен израз ^invoice nr:\s*\d{10} вероятно системата ще намери следното: invoice nr: 1255587809. В този случай 1255587809 е номерът, който трябва да получим като краен резултат. Поради това след първия регулярен израз ще добавим втори регулярен израз, който ще чисти "invoice nr: ". Вторият регулярен израз се добавя към първия като се използва разделител |***|. Пример: ^invoice nr:\s*\d{10}|***|invoice nr:\s*.
   • Ако папката е от категория "Доставчик" и за конкретен контрагент е въведен такъв регулярен израз, приоритетно ще се използва регулярният израз от контрагента.
  • В Настройки на счетоводна папка/таб Други настройки/Специални инструкции е налична нова функционалност "Регулярен израз за намиране обща стойност фактура".
   • В редки случаи може да се появи необходимост намирането на обща стойност на фактура да се опише с регулярен израз индивидуално за всички фактури в папката с цел да се увеличи успеваемостта.
   • За целта тук трябва да се постави регулярен израз, който ще се приложи приоритетно в процеса на автоматично извличане на обща стойност на фактурите в текущата папка. Регулярният израз се изписва без отварящия и затварящи символи, т.е. ако регулярният израз е /^TOTAL\s*\d{1,10000},\d{2}/iu трябва да се изпише само ^TOTAL\s*\d{1,10000},\d{2}.
   • Освен регулярен израз, който търси обща стойност на фактурата, допълнително може да се посочи и регулярен израз за изчистване на част от общата стойност. Това е необходимо в случаите, в които с първия регулярен израз не се намира директно общата стойност, като общата стойност е част от намереното. Например, ако търсим с регулярен израз ^TOTAL\s*\d{1,10000},\d{2} вероятно системата ще намери следното: TOTAL: 158.68. В този случай 158.68 е общата стойност, която трябва да получим като краен резултат. Поради това след първия регулярен израз ще добавим втори регулярен израз, който ще чисти "TOTAL\s*". Вторият регулярен израз се добавя към първия като се използва разделител |***|. Пример: ^TOTAL\s*\d{1,10000},\d{2}|***|TOTAL\s*.
   • Ако папката е от категория "Доставчик" и за конкретен контрагент е въведен такъв регулярен израз, приоритетно ще се използва регулярният израз от контрагента.
  • В текущата версия на системата ясно определяме 2 успоредни платежни статуса към фактура - "Платежен статус" и "Счетоводен платежен статус". "Платежният статус" може да се използва само, ако в Настройки на счетоводна папка/таб Други настройки в поле "Следене плащане" е посочена стойност, различна от "не". "Счетоводният платежен статус" е обичаен атрибут на всяка фактура и определя показва платежният статус на фактурата за счетоводни цели. Обикновено "Платежният статус" и "Счетоводният платежен статус" са взаимно свързани. Например, ако фактурата има контировка за касово плащане, освен че за счетоводни цели, фактурата се счита за платена, в "Платежния статус" също системата ще посочи плащане. В голяма част от случаите това е моделът, по който се работи. В редки случаи обаче е възможно двата платежни статуса да имат самостоятелен живот в рамките на фактурата. За целта в Настройки на счетоводна папка/таб Други настройки към "Следене плащане" е добавена нова опция "да (разкачено от счетоводния платежен статус)". Ако опцията е включена, тогава няма да има връзка между двата статуса. Опцията "да (разкачено от счетоводния платежен статус)" е полезна в случаите, в които например клиент на счетоводната кантора желае да проследява плащанията по фактури за свои управленски цели, а счетоводителят иска да се възползва от автоматизирания импорт на банкови извлечения, при който счетоводният платежен статус е важен за правилното обвързване на фактурите. По този начин действията на клиента на счетоводната кантора по отношение платежния статус няма да имат връзка със счетоводния платежен статус.
  • Ако в счетоводна папка е посочено, че се следят плащания, в основния изглед вече има колона "Платежен статус".
  • При масова редакция на счетоводни документи и индикиране на обективна невъзможност да се осъществи масовата редакция за един или повече документи, системата вече показва по-ясна информация за причината.
  • В Настройки на счетоводна папка/таб Основни настройки е налично ново поле "Бележки". Използва се за записване на важна информация, свързана с използването на папката. Новото поле "Бележки" не е задължително и няма отношение към настройките на папката.
 • Нови възможности, свързани с извличането на редове на фактури
  • В Настройки на счетоводна папка/таб Други данни/Извличане редове фактура е прецизиран обхватът при използване на обучени данни. Така обхватът е или всички папки от съответната категория за текущото фирмено досие или текущата папка.
  • В Настройки на счетоводна папка/таб Други данни/Извличане редове фактура е добавена нова опция "Пренасяне на оригинални имена артикули към основна контировка". По подразбиране е "не". Ако се избере "да", междинната таблица, която показва извлечените редове, ще позволи редакция на оригиналните имена на артикулите. Също така, когато междинната таблица бъде потвърдена и се прехвърли като основна контировка, ще се прехвърлят и оригиналните имена на артикулите, които също ще могат да се редактират в основната контировка.

   Оригиналните имена на артикулите нямат отношение към импорта в счетоводна програма, но може да бъдат използвани за други цели като например импортиране на артикули в складова програма. За целта може да се използва 05-Справки/Хронология на счетоводните записи/Експорт на справката в Ексел. В получение xlsx файл са предвидени отделни колони за наименованията на артикулите (Дт Ориг. име артикул и Кт Ориг. име артикул).
  • В Настройки на счетоводна папка/таб Други данни/Извличане редове фактура е добавена нова опция "Обект на обучението". Налични са две опции - "Оригинално име на артикула" (това е опцията по подразбиране) и "Оригинална мерна единица". Обектът на обучението определя спрямо какво системата ще извършва обучение и прилагане на обучените данни. Ако се избере "Оригинално име на артикула", системата ще използва оригиналното име на всеки артикул за реализиране на обучението и прилагането му в последствие. При избор на "Оригинална мерна единица" за обучението и прилагането му ще се използва получената от извличането на редовете оригинална мерна единица – този подход се използва по-рядко и има смисъл например, когато в "Пренасяне на оригинални имена артикули към основна контировка" е избрано "Да", тъй като тогава обикновено счетоводната сметка няма особено значение, но се използва за определяне на мерната единица и пренасяне на съответните количества, като в този случай препоръчваме да се направят толкова счетоводни сметки, колкото са мерните единици, които ни интересуват и така системата да се обучи коя сметка да прилага за конкретно намерена оригинална мерна единица.
  • В междинната таблица, която се показва след натискане на бутона за извличане на редове са добавени 2 нови помощни бутона - "Добави 20% ДДС" и "Добави 9% ДДС".
 • Нова функционалност "Архивиране/Разархивиране"
  • Осигурява възможност част от документите в една счетоводна папка да преминат към архивно състояние. Това са документите, с които вече не се работи текущо и е малко вероятно да са необходими в оперативната работа.
  • Това е удобен инструмент за счетоводни папки, в които има вече десетки хиляди документи, тъй като преминаването на част от документите в архив ще доведе до ускоряване бързодействието на работа с документите в папката.
  • На архивиране подлежат всички документи към един или повече счетоводни месеци. Не се допуска архивиране само на част от документите към конкретен счетоводен месец. За да може един счетоводен месец да попадне във формата за архивиране е необходимо всички негови документи да са в статус "3-осчетоводен" и/или "9-не се осчетоводява". Последните 4 счетоводни месеца не могат да бъдат архивирани дори и да отговарят на посочените условия.
  • Ако счетоводен месец е архивиран, той не може да бъде избиран повече като стойност в поле "Сч.месец" в текущи и бъдещи счетоводни документи. Ако по някаква причина се наложи да бъде избран е необходимо първо конкретният счетоводен месец да се разархивира.
  • В група "Специални операции" към дашборда на всяка счетоводна папка е наличен нов бутон "Архивирай/Разархивирай".
  • Сред натискане на бутона, системата зарежда форма за архивиране/разархивиране, като по подразбиране е избрано действието "Архивиране". Ако има годни за архивиране счетоводни месеци, те се показват във формата. За да се стартира архивиране трябва да се избере поне 1 счетоводен месец.
  • Във формата може да се избере и действието "Разархивиране". Системата показва архивираните счетоводни месеци, а за да се стартира процеса на разархивиране е необходимо да се избере поне 1 архивен счетоводен месец.
  • Системата показва списък на архивираните счетоводни месеци под основните бутони на група "Фактури" в дашборда на съответната счетоводна папка. При клик върху конкретен архивен месец, системата го зарежда и показва включените в него документи.
  • При нормално влизане в табличния изглед на съответната счетоводна папка системата зарежда т.нар. текущи документи, т.е. тези които нито са архивни, нито са изтрити.
  • В горния десен ъгъл над табличния изглед на счетоводна папка е наличен бутон "Състояния на папката/изгледи", който отваря меню за избор на: Начало (това е дашборда на папката), Текущи документи, Архивни документи, Текущи + Архивни документи, Изтрити документи, Коментари, както и опции за смяна на изгледите на папката, ако конкретните настройки на папката определят наличието на повече от един изглед.
  • При търсене трябва да се има предвид, че търсенето се осъществява в рамките на конкретния обхват - Текущи, Архивни, Текущи + Архивни документи. Същият принцип е в сила и при генериране на общ експорт на документите в конкретната папка.
  • Архивните документи продължават да участват в съответните справки в 05-Справки.
 • Подобрения, свързани с дублираните фактури
  • Нова функционалност "Обединяване на дублирани документи"
   • В група "Специални операции" към дашборда на всяка счетоводна папка е наличен нов бутон "Обедини дублираните фактури за покупки"/"Обедини дублираните фактури за продажби".
   • Бутонът отваря форма за масово обединяване на дублирани фактури.
   • Дублираните фактури се представят в отделни групи, като за всяка група системата автоматично избира документът, който ще остане след обединяването - т.нар. приемащ документ. По подразбиране това е документът, който не съдържа информация, че е дублиран, т.нар. prime документ. В горната част на формата може да се избере и друг модел за маркиране на документа, който няма да бъде изтрит след обединяването, като може да се избира допълнително приемащият документ да е най-стария или най-новия. Независимо от избраното, системата позволява и ръчно да се посочи приемащия документ за всяка група.
   • Ако документ е свързан с банково извлечение, системата задължително го поставя като приемащ документ, независимо от посочените по-горе възможности.
   • Преди да се стартира с обединяването може да се посочи какво желаем системата да направи с файловете на вливащите се документи - дали да се копират в приемащия документ или не.
   • Към всяка група дублирани документи съществува и бутон, с който може да се посочи, че документите не са дублирани.
  • Подобрен е интерфейсът за дублиран документ в рамките на конкретна фактура
   • Досега съществуващият интерфейс, който показваше обстоятелства относно дублирането на конкретната фактура е изцяло променен.
   • Наличен е нов бутон "Отвори анализ", който отваря форма за обединяване на дублираните документи, в които участва текущият документ. В тази форма освен обединяване, може да се посочи, че документите в групата не са дублирани.
   • Бутонът за нова проверка остава.
   • Наличен е нов бутон "х Не се осчетоводява". При клик върху този бутон, счетоводният статус на фактурата се променя на "9-не се осчетоводява".
   • Наличен е нов бутон "Изтрий", чрез който потребителите с права за изтриване на документи могат директно да изтрият текущия документ.
 • Нови настройки към папка контрагенти
  • В настройки на папка Контрагенти е налична нова опция "Автоматична актуализация" - Тази опция определя каква стойност ще получи полето "Автоматично актуализиране" при създаване на нов контрагент. Ако за конкретен контрагент "Автоматично актуализиране" е включено, при свързване на контрагента с фактура и ако са изминали над 3 месеца от последната дата на актуализиране на контрагента, системата ще опита да извлече нови данни за контрагента.
 • Допълнителни настройки към контрагент
  • Нова настройка към всеки контрагент - "Автоматична актуализация". Ако е включено, при свързване на контрагента с фактура и ако са изминали над 3 месеца от последната дата на актуализиране на контрагента, системата ще опита да извлече нови данни за контрагента. Тази опция е изнесена и във формата за масова редакция на контрагенти.
  • Към всеки контрагент е налично ново поле "Регулярен израз за намиране номер фактура" към "Специални инструкции (в качеството на доставчик)".
   • В редки случаи може да се появи необходимост намирането на номер на фактура да се опише с регулярен израз индивидуално за конкретния доставчик с цел да се увеличи успеваемостта.
   • За целта тук трябва да се постави регулярен израз, който ще се приложи приоритетно в процеса на автоматично извличане на номер на свързаната с конкретния доставчик фактура. Регулярният израз се изписва без отварящия и затварящи символи, т.е. ако регулярният израз е /^invoice nr:\s*\d{10}/iu трябва да се изпише само ^invoice nr:\s*\d{10}.
   • Освен регулярен израз, който търси номер на фактурата, допълнително може да се посочи и регулярен израз за изчистване на част от номера. Това е необходимо в случаите, в които с първия регулярен израз не се намира директно номера, като номерът е част от намереното. Например, ако търсим с регулярен израз ^invoice nr:\s*\d{10} вероятно системата ще намери следното: invoice nr: 1255587809. В този случай 1255587809 е номерът, който трябва да получим като краен резултат. Поради това след първия регулярен израз ще добавим втори регулярен израз, който ще чисти "invoice nr: ". Вторият регулярен израз се добавя към първия като се използва разделител |***|. Пример: ^invoice nr:\s*\d{10}|***|invoice nr:\s*.
  • Към всеки контрагент е налично ново поле "Регулярен израз за намиране обща стойност фактура" към "Специални инструкции (в качеството на доставчик)".
   • В редки случаи може да се появи необходимост намирането на обща стойност на фактура да се опише с регулярен израз индивидуално за конкретния доставчик с цел да се увеличи успеваемостта.
   • За целта тук трябва да се постави регулярен израз, който ще се приложи приоритетно в процеса на автоматично извличане на обща стойност на свързаната с конкретния доставчик фактура. Регулярният израз се изписва без отварящия и затварящи символи, т.е. ако регулярният израз е /^TOTAL\s*\d{1,10000},\d{2}/iu трябва да се изпише само ^TOTAL\s*\d{1,10000},\d{2}.
   • Освен регулярен израз, който търси обща стойност на фактурата, допълнително може да се посочи и регулярен израз за изчистване на част от общата стойност. Това е необходимо в случаите, в които с първия регулярен израз не се намира директно общата стойност, като общата стойност е част от намереното. Например, ако търсим с регулярен израз ^TOTAL\s*\d{1,10000},\d{2} вероятно системата ще намери следното: TOTAL: 158.68. В този случай 158.68 е общата стойност, която трябва да получим като краен резултат. Поради това след първия регулярен израз ще добавим втори регулярен израз, който ще чисти "TOTAL\s*". Вторият регулярен израз се добавя към първия като се използва разделител |***|. Пример: ^TOTAL\s*\d{1,10000},\d{2}|***|TOTAL\s*.
   • Ако папката е от категория "Доставчик" и за конкретен контрагент е въведен такъв регулярен израз, приоритетно ще се използва регулярният израз от контрагента.
 • Промени, свързани с разходни/приходни центрове
  • Наименованието на папка "04-Центрове" в 09-Настройки към всяка фирма е променено на "04-Разходни и приходни центрове"
  • При създаване на разходен/приходен център в 09-Настройки/04-Разходни и приходни центрове вече конкретен елемент може да е едновременно и приходен и разходен център.
  • Изгледите за разходни/приходни центрове в счетоводна папка вече показват само по една колона - ако папката е за покупки, показва се колона Разходен център и обратно, при папки за продажби се показва колона Приходен център.
  • Ако използването на разходни/приходни центрове е включено, формата за добавяне на файлове дава възможност още преди качване на файловете да се посочи един или повече разходен/приходен център, който ще се добави към съответния пакет от фактури.
 • Промени, свързани с интеграцията с Делта Про
  • При конфигуриране на ДДС операции за продажби в полето "Допълнителна операция по ДДС" вече може да се избира и опцията "1004-Обща туристическа услуга".
  • При добавяне на сметкоплан е създадена възможност, преди копиране на сметкоплана от съответния xls файл към CONTROLISY, да се добавят допълнителни 2 колони, в които да се копират мерните единици и валути на съответните редове за количествени и валутни сметки.
 • Промени, свързани с интеграцията с АЖУР
  • При експорт на покупки/продажби, ако има фактура със смесени ДДС операции и основната ДДС операция е с допълнителна ДДС операция, и поне една от смесените ДДС операции в рамките на контировката няма смесена ДДС операция, то при експорта фактурата се дели на две части според наличието на допълнителна ДДС операция.
 • Промени, свързани с интеграцията с Бизнес Навигатор
  • При добавяне на сметкоплан системата вече автоматично се опитва да извлече информация за наличие на валута от името на партидата на съответната аналитична сметка.
 • Промени, свързани с интеграцията с McMaster
  • Нова настройка в счетоводна папка - Код обект (McMaster) - попълва се кодът на обекта в McMaster, с който са свързани фактурите в папката.
  • При добавяне на сметкоплан е създадена възможност, преди копиране на сметкоплана от съответния xls файл към CONTROLISY, да се добавят допълнителни 2 колони, в които да се копират номер на склад и мерните единици на съответните редове за складови и количествени сметки. Също така, тъй като се оказа, че справката, от която се генерира сметкоплана в различните инсталации на McMaster може да варира по структура, сме описали подробно какви колони очакваме да съдържа справката, както и изрично сме посочили изтриване на ненужните колони.
 • Промени, свързани с интеграцията със Softsystems
  • Оправен е проблем, при който при експорт в някои случаи системата не закръгляваше правилно стойностите, така че общата стойност без ДДС + стойността на ДДС се различаваха с 1 ст. от брутната стойност на фактурата.
 • Промени, свързани с интеграцията с Пасосс
  • При конфигуриране на ДДС операции за покупки/продажби в полето "Операция по ДДС" опцията "99 - Не влиза в дневник" вече е с код "999", т.е. изписва се "999 - Не влиза в дневник". Заварените настройки със стария код "99" може да продължат да се използват.
 • 09-Профил/01-Лиценз и настройки
  В настройки на лиценза в 09-Профил/01-Лиценз и настройки, таб Настройки, е налична нова опция "Дашборд по структурни папки". Определя дали да се показват дашборди със статистики на подпапки на към 03-Документи по фирми/Име на конкретна фирма, 03-Документи по фирми/Име на конкретна фирма/01-Счетоводство, 03-Документи по фирми/Име на конкретна фирма/02-Заплати. Изключването на тези анализи подобрява бързодействието на системата при големи бази данни.
 • Проверка за дублирани фактури при импортиране на данни в CONTROLISY
  При откриване на дублиран документ в резултат на импортиране на данни в CONTROLISY системата вече показва всички дублирани фактури, а не само първата в списъка. Отчетът за дублирани фактури се изпраща и на имейла на потребителят, който е стартирал импорта на данните.
 • Нова справка - "Опис на счетоводните документи"
  В 05-Справки е налична нова справка "Опис на счетоводните документи". Описът на счетоводните документи се генерира от документите в папки с категория "Доставчик" (Покупки) и "Клиент" (Продажби) и конкретен период. Описът не включва документите, които са в статус "0-обработва се".
 • Форма за добавяне на файлове - малки привюта
  Оправен е проблем, при който след минаване с курсора на мишката върху повече от 25 файла и едновременно генериране на малки привюта, системата понякога връщаше грешка и делогваше потребителя. Върнахме и бутона за масово генериране на малки привюта, който в новата си версия е бутон във вида на око, който се намира в горния десен край над файловете във формата за добавяне на файлове.

16.10.2023 (подобрения за периода 20.02.2023-15.10.2023)

 • Стандартен експорт на данни
  • Подобрен е интерфейсът на стандартния експорт на данни (бутон 3 точки над списъка от документи / опция "Експортирай" / подопция "Данни")
  • При експорта на данни, освен стандартното подреждане на колони при експорт, вече може да се използва, т.нар. ръчно подреждане. Ако се избере ръчно подреждане, системата показва 2 полета с данни, като в лявото поле са избраните колони, които участват при генериране на експорта, а в дясно са колоните, които няма да се използват. Преместването от едно в друго поле, както и разместването в рамките на поле става с провлачване с мишката.
  • Направени са и технически подобрения и са оправени бъгове при универсалния експорт на данни.
 • Стандартен експорт на файлове
  • Подобрен е интерфейсът на стандартния експорт на файлове (бутон 3 точки над списъка от документи / опция "Експортирай" / подопция "Файлове")
  • Намален е броят на полетата, които влизат в схемата за формиране на имената на файлове
  • Схемата за формиране на имена на файлове вече се формира чрез предварително дефинирани блокчета, които се местят чрез провлачване с мишката. Налично е и падащо меню за бърз избор на използвана преди това схема.
 • Нов регистър "Справки"
  Към папките на всяка фирма е наличен нов регистър "Справки" (3-Документи по фирми/Име фирма/05-Справки). Към момента системата разполага със следните справки:
  • Липсващи фактури за продажба и нарушена хронология. От папки с категория "Клиент" (Продажби) системата прави анализ и списък на липсващите номера на фактури за продажба, както и фактури, които са с нарушена хронология.
  • Издадени протоколи по чл.117 от ЗДДС. От папки от категория "Доставчик" (Покупки) системата генерира списък на издадените протоколи по чл.117 от ЗДДС за конкретен период. Показват се и фактурите, за които трябва да се издаде протокол по чл.117, но все още не е издаден.
  • Хронология на счетоводните записи. От папки с категория "Доставчик" (Покупки) и "Клиент" (Продажби) и конкретен период системата генерира хронология на счетоводните записи.
  • Статистика за период. От папки с категория "Доставчик" (Покупки) и "Клиент" (Продажби) и конкретен период справката показва счетоводните документи в различни сечения: по счетоводен статус, допълнителни операции, проблемни състояния, платежен статус, ДДС и др.
  • Обороти по сметка. Показва оборотите по сметки от всички или избрани папки за покупки и продажби за конкретен период. От всяка сметка може да се генерира хронологията, от която са формирани конкретните обороти.
  Освен генериране в браузъра, всяка справка може да бъде принтирана или експортирана в PDF, или XLSX формат.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с Делта Про
  Оправен е проблем, при който при формиране на файла за импорт към Делта Про, при валутна фактура CONTROLISY закръгляваше валутния курс до 6тия знак след десетичната запетая, а реално Делта Про не взимаше подаденото количество валута, а динамично го изчисляваше от стойността в лева и валутния курс, което водеше в някои случаи до малка разлика между количеството валута, което се импортира и реалното количество валута. CONTROLISY вече закръглява валутния курс до 10тия знак, което оправи този проблем.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с АЖУР
  • Разширили сме допълнителните полета, които могат да се конфигурират за една сметка до 7.
  • Отключен е интерфейсът за 2 и повече ДДС ставки към една фактура.
  • Вече може да се генерират свободни контировки.
  • В сметкоплана може да се конфигурират сметки от категория 3 - разходи за дейността.
  • В регистър Видове документи (08-Общи настройки/01-Видове документи) е налично ново поле "Идентификатор 2" - това е допълнителен идентификатор, който се използва от Ажур. В помощния текст към полето са изброени стойностите на "Идентификатор 2". За целите на ДДС полето "Идентификатор" остава задължително за попълване със съответния данъчен код на вида документ.
  • Към ДДС операциите за продажби, които се използват за АЖУР е налична нова опция в полето "Операция по ДДС" - "9000 - Обща туристическа услуга без чл.140 от ЗДДС"
  • Към ДДС операциите за покупки, за които е посочено, че кореспондират с протокол по чл.117 от ЗДДС е налично ново поле "Обхват". По подразбиране полето е със стойност "Дневник покупки/продажби". В редки случаи (например при начисляване на ДДС с протокол за получена услуга, предоставена от чуждестранна компания, когато получателят е регистриран по чл.97а от ЗДДС) е възможно протоколът да трябва да се отрази само в дневника за продажбите. Тогава се избира опцията "Дневник продажби"
 • Подобрения, свързани с интеграцията с Бизнес Навигатор
  • Нова версия на филтрите
  • Подобрено е закриването на отворени позиции, тъй като в някои случаи БН не закриваше отворените позиции
  • Импортирането на валутни банки с вътрешни плащания вече работи
  • Протоколите по чл.117 от ЗДДС вече могат да се импортират в Бизнес Навигатор. За целта трябва да се има предвид следното:
   • Направили сме нова версия на филтрите като сме добавили 2 нови филтъра към файл BN.FTR - "Входящи протоколи по ВОП" и "Изходящи протоколи по ВОП" - на практика двата филтъра трябва да се стартират последователно чрез зареждане на един и същи ТХТ файл - prot117.txt
   • В 03-Документи по фирми/Фирма/08-Настройки е необходимо еднократно да се посочат съответните стойности в полета “Протокол чл.117 (Код на данък за покупки в БН)” и “Протокол чл.117 (Код на данък за продажби в БН)”. Кодовете на съответните видове данъци може да се намерят в Бизнес навигатор -> Базови данни -> Основни дефиниции -> Данъци.
   • В 03-Документи по фирми/Фирма/08-Настройки може еднократно да се избере стойност в полето "Протокол чл.117 (буферна сметка)". Ако не се избере сметка, системата ще използва сметка 001. Имайте предвид, че ако посочите сметка, тя трябва да е синтетична.
   • В 03-Документи по фирми/Фирма/08-Настройки може еднократно да се избере стойност в полето "Протокол чл.117 (Основна сметка)". Ако не се избере сметка, системата ще използва сметка 459. Имайте предвид, че ако посочите сметка, тя трябва да е синтетична.
   • Към всеки контрагент в 03-Документи по фирми/Фирма/08-Настройки/01-Контрагенти, за който ще се издават протоколи, които ще се импортират в БН е необходимо еднократно да се въведе в полето “Вътрешен номер в БН (като доставчик)” вътрешният номер на доставчика, дефиниран в Бизнес Навигатор.
  • Нова инструкция, свързана с импорта към Бизнес Навигатор - "Инструкция за импортиране в Бизнес Навигатор"
 • Подобрения, свързани с интеграцията с ФАКТ
  Обработката на банкови извлечения и генериране на файл за импорт вече е налично за ФАКТ.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с Плюс Минус
  • Обработката на банкови извлечения и генериране на файл за импорт вече е налично за Плюс Минус.
  • Нова опция в настройки на счетоводна папка "При експорт, ако не е посочено плащане". По подразбиране е избрана опцията "не отразявай плащане". Ако е избрана опцията "отрази банково плащане", след импорта на фактурите тези, за които не е посочено касово плащане ще се импортират като платени по банков път.
  • Тъй като вече може да се подава ДДС месец, различен от счетоводния месец, в CONTROLISY е отключено полето "ДДС месец" за фирми, които експортират към Плюс Минус
  • Тъй като вече може да се подава падеж, в CONTROLISY е отключено полето "Падеж" за фирми, които експортират към Плюс Минус
  • При генериране на файла за импорт в Плюс Минус вече можем да подаваме и счетоводна сметка
  • Протоколите по чл.117 от ЗДДС вече могат да се импортират в Плюс Минус
  • При генериране на файла за импорт в Плюс Минус вече можем да подаваме инфрмация за хляб/брашно
  • Вече е възможно създаване на ДДС операция за покупки, която да е с характеристика на "не влиза в дневник"
  • Оправен проблем при експорт на продажби с количества, при който в поле ед.цена себестойност в CSV файла подавахме нищо и Плюс Минус при импорта го третираше като 1 ст. Вече подаваме стойност "ПМ", за да взима себестойността от Плюс Минус автоматично.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с McMaster
  Вече може да се въвежда сметка за касово плащане/подотчетно лице и да се отчита точно по тази сметка съответното плащане, като обаче това създава отделен ХМЛ файл за импортиране, т.е. няма да представлява флаг за касово плащане към фактурата. Стария начин с флаг без посочване на сметка остава валиден.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с Work Flow
  • В модела за счетоводна сметка "вид ресурс" може да се конфигурира и за сметка, която няма аналитичност
  • Добавен е 6ти раздел към модела на счетоводна сметка, който служи за указване на валута, когато сметката е валутна
  • Генераторът на сметкоплан е с нова версия.
  • Складовете вече са списък, който може да се намери в общи настройки за конкретната фирма (03-Документи по фирми/Фирма/08-Настройки). При настройка на конкретна счетоводна папка полето "Склад (WF)" е вече падащо меню, което взима стойностите си от общи настройки. Създадена е възможност в конкретна фактура да се избере еднократно склад, различен от конфигурирания за съответната счетоводна папка.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с Булмар Офис
  Нова опция в настройки на счетоводна папка "При експорт на фактури, генерирай партида". По подразбиране е избрана опцията "да". Ако е избрана опцията "не", след импорта на фактурите тези Булмар Офис няма да формира нова партида.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с Пасосс
  Нова опция в настройки на счетоводна папка "При експорт BG контрагенти като EU". Тази опция се използва рядко и обикновено трябва да е със стойност "не". Ако е посочено "да", при генериране на файл за експорт към Пасосс, всички български контрагенти (BG) ще бъдат представени като контрагенти от Европейския съюз (EU). Обикновено се използва, когато има необходимост валутата BGN с курс 1 да се импортира в Пасосс.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с Едис АСО
  Отключен е интерфейсът за 2 и повече ДДС ставки към една фактура
 • Подобрения, свързани с интеграцията със Scipter(i)
  • Нова версия на генератора на сметкоплан, в която сме добавили нова колона Структура, която може да се използва като допълнителна аналитичност при формиране на счетоводни сметки
  • Форма на сметкоплан - налични са бутони за нова сметка, редакция и изтриване на съществуваща сметка
  • Във файла, който системата генерира за импорт, са добавени в края нови две колони - вид документ и структура
 • Подобрения, свързани с интеграцията с Друг счетоводен софтуер
  • Отключен е интерфейсът за 2 и повече ДДС ставки към една фактура
  • Отключен е интерфейсът за избор на ДДС месец, различен от счетоводния месец
 • Форма за качване на файлове
  • Формата е с подобрен интерфейс
  • Остава възможността за провлачване на файлове с мишката
  • Сканирането вече не е с отделен бутон, а е част от интерфейса за качване
  • Бутоните за Избор на файлове от компютъра, Избор на файлове от Google Drive, Избор на файлове от Dropbox и сканиране се виждат ясно в долната част на формата
  • Процесът на качване ясно е представен в 2 стъпки - стъпка 1 добавяне на файлове и стъпка 2 запис, като в стъпка 2 са посочени допълнителни дейности, които могат да се извършат преди да се натисне бутона за запис
  • Ако на стъпка 2 потребителят опита да затвори прозореца, системата му показва съобщение, че формата съдържа незаписани файлове и затварянето няма да приключи със запис на файловете.
  • Нови бутони за обединяване на всички файлове в един документ, а за всички файлове в един документ - обединяване на всички файлове в един файл и изваждане на всички файлове от документа и поставянето им в отделни документи
 • Персонализиран имейл
  • Интерфейсът за конфигуриране на персонализиран централен имейл и персонализиран имейл за получаване на документи е подобрен
  • При редакция на настройките на персонализиран имейл за получаване на документи вече може да се избират до 2 допълнителни папки извън INBOX, от които системата да чете получените имейли
 • Демо акаунти
  Демо акаунтите вече много лесно могат да създадат първоначално една нова компания и веднага да стартират работа със системата.
 • Справки Контрол и Статистика
  Справките Контрол и Статистика вече се генерират значително по-бързо.
 • Нова версия на приложението UPLOADS
  • Интерфейсът е подобрен и опростен
  • Налична е обща хронология и хронология по папки на качените през приложението файлове
  • Ако приложението се използва от телефон/таблет, акцентът е върху снимане с камерата на мобилното устройство.
  • Значително е подобрен и ускорен процесът на снимане на фактури с камерата на мобилно устройства, вкл. на фактури, състоящи се от 2 или повече страници.
  • Ако приложението се използва от компютър, акцентът е върху качването на файлове.
  • Освен, че приложението се отваря чрез уеб браузър на адрес https://accounting.controlisy.bg/uploads.php, може и да се инсталира на компютър или мобилно устройство. Инсталирането не е задължително, но в някои случаи е по-удобно, вкл. поради това, че осигурява налична икона за стартиране.
  • Наименованието на приложението е променено на UPLOADS
  • Съществуващите приложения TL uploads for Android и TL uploads за Windows изцяло се заместват от UPLOADS. Въпреки това наличните им инсталации могат да продължат да се използват.
  • Повече за начина на конфигуриране и използване на UPLOADS може да прочетете на следния линк - https://accounting.controlisy.com/index.php?page=news_details&news_id=20
 • Нова обща настройка за счетоводство
  В Общи настройки (3-Документи по фирми/Име фирма/08-Настройки/група Общи настройки) е налична нова опция "Поведение при местене на документ към папка от същата категория и фирма". Тази опция определя начинът, по който системата ще третира преместения документ в момента на постъпване в получаващата папка в случаите, когато документът се мести в рамките на същата компания и счетоводни папки от една и съща категория и счетоводният му статус е "0-обработва се" или "1-неосчетоводен". Ако се избере опцията "да се стартира нов анализ на документа", в момента на постъпване на документа в получаващата папка системата ще го третира като нов документ и ще извърши всички действия по анализ и автоматично попълване на полета и контировки така както би направила, ако документът се качваше за първи път в папката.
 • Нови настройки към счетоводна папка
  • Към таб "Разширени настройки" е налична нова опция "Оптимизация на jpg файлове". Ако опцията е включена, при качване на големи jpg/jpeg файлове системата ще намали големината им като ще запази оптимално качеството за оптично разпознаване. Цветните изображения ще се конвертират в нюанси на сивото.
  • За папки от категория "Клиент" (продажби) е налично ново поле "Дт сметка за наложен платеж (по подразбиране)". Падащото меню за избор на сметки включва само сметките от категория 2 - касово плащане. Ако е посочена сметка, ако във фактурата системата намери наложен платеж, ще избере тази сметка автоматично. Също така над основната контировка ще стои и бутон за бързо генериране на плащане по наложен платеж.
  • Към таб "Разширени настройки" е налична нова група настройки "Специални инструкции", съдържаща 2 нови полета - "Регулярен израз за намиране номер фактура" и "Регулярен израз за намиране обща стойност фактура". "Регулярен израз за намиране номер фактура":
   • В редки случаи може да се появи необходимост намирането на номер на фактура да се опише с регулярен израз индивидуално за всички фактури в папката с цел да се увеличи успеваемостта.
   • За целта тук трябва да се постави регулярен израз, който ще се приложи приоритетно в процеса на автоматично извличане на номер от фактурите в текущата папка.
   • Ако папката е от категория "Доставчик" и за конкретен контрагент е въведен такъв регулярен израз, приоритетно ще се използва регулярният израз от контрагента.
   "Регулярен израз за намиране обща стойност фактура":
   • В редки случаи може да се появи необходимост намирането на обща стойност на фактура да се опише с регулярен израз индивидуално за всички фактури в папката с цел да се увеличи успеваемостта.
   • За целта тук трябва да се постави регулярен израз, който ще се приложи приоритетно в процеса на автоматично извличане на обща стойност от фактурите в текущата папка.
   • Ако папката е от категория "Доставчик" и за конкретен контрагент е въведен такъв регулярен израз, приоритетно ще се използва регулярният израз от контрагента.
 • Нови настройки към папка от тип Банка
  Към разширените настройки на папка от тип Банка е налично ново поле "Модел на валидиране". Опцията "стриктно" означава, че няма да може да поставите банковото извлечение в статус "2-готов за експорт" при наличие на поне една грешка. Опцията "само известие" означава, че при наличие на поне една грешка, системата ще Ви покаже грешката, но няма да ви попречи да поставите банковото извлечение в статус "2-готов за експорт."
 • Технически край на ДДС периода
  Техническият край на ДДС периода вече се преценява от системата на база на това дали 14то число е неработен ден
 • Оптимизации, свързани с дублирани фактури
  Оптимизиран и подобрен е процеса на проверка за дублирани фактури. Проверката за дублирани фактури вече се изпълнява и при импортиране на данни за покупки/продажби.
 • Нови инструкции
 • Банки
  • Оправен е бъг, при който при плащане по КИ, системата вместо да извади от салдото на КИ, добавяше към салдото на КИ сумата, която е платена
  • Търсенето на вид банково плащане по ключова дума вече търси и в оригиналното име на контрагента
 • Потребителски интерфейс при фактура
  • Смяната на сметка за контрагент към фактура е вече много по-удобно. Извършва се с клик върху номера на сметката за контрагент в основната контировка. Отваря се познатия интерфейс за избор на счетоводна сметка. Смяната на сметка за контрагент се отразява вече само на ниво конкретната фактура и не прави запис в досието на съответния контрагент. Също така, ако към фактурата е избрана по този начин сметка за контрагент, до номера на сметката вече има бутон "х" за бързо и лесно премахване на сметката.
  • Към наименованията на полета "Забележка", "Забележка 2" и "Касово плащане" е наличен бутон "х" за бързо и лесно изчистване на стойността на съответното поле.
  • Коато документът е в статус "2-експортиран" и "3-осчетоводен", голяма част от полетата не могат да се редактират.
  • До сега, когато фактурите отговарят на българското законодателство, въвеждането на номер, който е по-малък от 10 разряда, запълва от ляво с нули номера до 10 разряда. За същите фактури, допълнително създадохме нова възможност, при която чрез въвеждане на "*" в рамките на номера системата запълва "*" със съответния брой нули до достигане на 10 разряда. Пример: номерът на фактурата е 4500000012, вместо да изписваме целият номер, можем да изпишем 45*12, като след натискане на ентер ще получим 4500000012
 • Промени, свързани с автоматичното намиране на валута по фактура и сметка за контрагент
  • В настройки на ниво счетоводна папка, поле "Сметка за контрагент (фиксирана за папката)" вече може да приема 2 или повече сметки. При избор на 2 или повече сметки, критерият, който системата ще използва за автоматичен избор на сметка за контрагент към конкретна фактура е валутата на фактурата. Този подход е удобен, в случаите, в които се използват няколко сметки за осчетоводяване например на фактури за покупки - левова и по съответни валути. В този случай само трябва да се изберат съответните левови и валутни сметки в поле "Сметка за контрагент (фиксирана за папката)" и системата сама ще преценява коя сметка да използва в зависимост от текущата валута в конкретната фактура.
  • В настройки на ниво счетоводна папка има ново поле "Фиксирана валута". Чрез това поле може да се фиксира валутата на ниво папка, така че системата да избира към всяка фактура точно тази фиксирана валута, независимо от анализа на текста на фактурата. Това е удобно при папки за продажби, ако компанията издава фактурите си в 2 валути (например лева и евро) и така показваме на системата коя от двете валути е валутата, в която желаем продажните фактури от тази папка да се осчетоводяват, како това помага на системата да открие тотала на фактурата в съответстващата валута.
  • В досието на всеки контрагент, полетата "Сметка в качеството на клиент" и "Сметка в качеството на доставчик" вече може да приемат 2 или повече сметки. При избор на 2 или повече сметки, критерият, който системата ще използва за автоматичен избор на сметка за контрагент към конкретната фактура е валутата на фактурата, с която е свързан контрагента. Този подход е удобен в случаите, в които всеки контрагент има две или повече индивидуални сметки в лева и съответни валути.
  • В досието на всеки контрагент има ново поле "Фиксирана валута". Чрез това поле може да се фиксира валута на ниво контрагент, така че системата да избира към всяка фактура, с която контрагентът е свързан, тази фиксирана валута, независимо от анализа на текста на фактурата. Това е удобно при покупки, когато контрагентът, в качеството му на доставчик, издава фактура в 2 валути, например евро и турски лири, и така показваме на системата коя от двете валути е валутата, в която желаем покупните фактури от този контрагент да се осчетоводяват, като това помага на системата да открие тотала на фактурата в съответстващата валута.
  За по-голяма яснота, ето как системата решава коя сметка за контрагент да използва в основната контировка:
  • Сметка на ниво фактура - Ако във фактурата е избрана сметка за контрагент в основната контировка – системата ще използва точно тази сметка. А ако не е избрана - продължаваме надолу към следващия критерий.
  • Сметка на ниво контрагент - Ако за конкретния контрагент в поле “Сметка в качеството на клиент” е посочена сметка и/или в поле “Сметка в качеството на доставчик” е посочена сметка – системата ще използва точно тази сметка при продажби, съответно при покупки. Ако е посочена повече от една сметки в конкретното поле, системата ще използва валутата на фактурата като критерий коя от посочените сметки да избере, а ако критерият не може да се приложи, ще използва първата възможна сметка. А ако не е посочена сметка - продължаваме надолу към следващия критерий.
  • Сметка на ниво папка - Ако в поле "Сметка за контрагент (фиксирана за папката)" в настройки на конкретната счетоводна папка е посочена сметка – системата ще използва точно тази сметка. Ако са избрани 2 или повече сметки, системата ще използва валутата на фактурата като критерий коя от посочените сметки да избере, а ако критерият не може да се приложи, ще използва първата възможна сметка. А ако не е посочена - продължаваме надолу към следващия критерий.
  • Сметка на ниво ДДС операция - Ако нито една от горните проверки не определя сметката за контрагент, системата поставя в основната контировка сметката за контрагент, която е посочена в прикачената към фактурата ДДС операция – това е най-често използвания метод.
 • Нови полета за Контрагент
  Към всеки контрагент е налична нова група настройки "Специални инструкции (в качеството на доставчик)", съдържаща 2 нови полета - "Регулярен израз за намиране номер фактура" и "Регулярен израз за намиране обща стойност фактура". "Регулярен израз за намиране номер фактура":
  • В редки случаи може да се появи необходимост намирането на номер на фактура да се опише с регулярен израз индивидуално за конкретния доставчик с цел да се увеличи успеваемостта.
  • За целта тук трябва да се постави регулярен израз, който ще се приложи приоритетно в процеса на автоматично извличане на номер на свързаната с конкретния доставчик фактура.
  "Регулярен израз за намиране обща стойност фактура":
  • В редки случаи може да се появи необходимост намирането на обща стойност на фактура да се опише с регулярен израз индивидуално за конкретния доставчик с цел да се увеличи успеваемостта.
  • За целта тук трябва да се постави регулярен израз, който ще се приложи приоритетно в процеса на автоматично извличане на обща стойност на свързаната с конкретния доставчик фактура.
 • Безлимитно дисково пространство
  Считано от 13.07.2023 въведохме безлимитно дисковото пространство за всички планове в CONTROLISY.
 • Файл за импортиране на контрагенти
  • Във връзка с възможността да се избират 2 и повече сметки в полетата "Сметка в качеството на клиент" и "Сметка в качеството на доставчик" за контрагент, при импортиране на контрагенти е добавена възможност за указване на 2 или повече сметки за посочените полета. В xlsx файла се отделят чрез запетая.
  • Вече почти всички полета са от тип "general", за да може да се пишат формули, ако е необходимо. Само ЕИК е от тип "text", тъй като има ЕИК, които съдържат водещи нули в началото и при тип "general" тези нули изчезват
  • Колона "ДДС регистрация" вече използва формула, като използва данните от колона "ДДС номер" за български ДДС номера
 • Видове документи (08-Общи настройки/01-Видове документи)
  • За да се виждат в папки от категории Доставчик/Клиент, видовете документи освен, че трябва да включват тези категории, трябва да имат и посочен Идентификатор. Това правило не важи за фирми, които експортират към Бизнес Навигатор, тъй като при генериране на файла за импорт за БН не използваме стойностите на Идентификатор.
  • Към полето "Вид" е добавена нова стойност - "Митническа декларация"
 • Автоматично извличане редове от фактури
  • Автоматично извлича редовете от съответната фактура, като намира артикул, количество и стойност.
  • Намира най-точната счетоводна сметка, която кореспондира със съответния ред. Тази задача може да не се изпълнява съвсем правилно при стартиране работата за конкретна фирма, тъй като прецизността на изпълнението до голяма степен зависи от самообучението, което системата прави. Т.е. колкото повече фактури бъдат обработени, толкова тази задача ще се изпълнява по-точно и ще спестява все повече време в сравнение с ръчното избиране на счетоводна сметка.
  • Тази функционалност е полезна във всички случаи, в които е необходимо счетоводната контировка да отрази детайлно редовете на фактурата. Например при осчетоводяване на всеки ред от фактурата с различна счетоводна сметка и/или осчетоводяване на количества на стоки и материали.
  • Повече можете да прочетете в статията "Извличане редове на фактури с CONTROLISY"
 • Подобрения за полета "Забележка" и "Забележка 2"
  • Полета "Забележка" и "Забележка 2" в рамките на фактурата вече са падащи менюта от тип комбо бокс, така както е полето "Описание". Стойностите на полета "Забележка" и "Забележка 2" се съхраняват в отделни списъци, които могат да се достъпят от общи настройки за конкретната фирма (3-Документи по фирми/Име фирма/08-Настройки/група Общи настройки/Сметкоплан и описания). Тъй като полетата "Забележка" и "Забележка 2" са от тип комбобокс, всяка въведена нова стойност се записва автоматично в общите списъци.
  • Стойностите на 2те полета участват и при записването на обучени контировки, така както е направено за полето "Описание"
  • В рамките на фактура, към наименованията на полета "Забележка" и "Забележка 2" е наличен бутон "х" за бързо и лесно изчистване на стойността на съответното поле.
 • Митническа декларация
  • Системата вече автоматично открива митническа декларация.
  • В рамките на регистър Видове документи, към всеки вид документ е налично поле "Вид", което е падащо меню, в което е добавена нова опция - "Митническа декларация"
  • В настройки на счетоводна папка от тип Доставчик вече има ново поле "Митническа декларация (по подразбиране)", в което трябва да се избере съответния вид документ, който ще се използва при автоматичното намиране от системата на това, че текущият документ е митническа декларация.
  • След като системата открие, че документът е Митническа декларация, допълнително намира номер, дата, обща сума и митническо учреждение.
 • Подпапки за категоризиране на фирмите в "03-Документи по фирми"
  • Тази функционалност се използва за допълнително подреждане на фирмите в подпапки на регистър "03-Документи по фирми".
  • В "03-Документи по фирми", горе в дясно е наличен нов бутон "Папки кат.". След натискане на бутона се показва прозорец "Списък с папки за категоризиране на Документи по фирми". В рамките на този прозорец може да се създадат една или повече папки, да се редактират имената на съществуващи папки или да се изтрият папки, към които няма Документи по фирми.
  • Създадените папки стават част от дървото, което се намира точно под "03-Документи по фирми".
  • За да се премести конкретна фирма в рамките на така създадена папка е необходимо да се отвори съответното фирмено досие, в таб Общи да намерим новото поле "Местоположение документи" и да го редактираме като изберем папката, в която искаме да поставим документите на тази фирма.
 • Многостранични PDF/TIFF файлове
  • Към в долния десен ъгъл на тъмбнейла на всеки файл от тип PDF/TIFF системата изписва броят страници.
  • Към всяка фактура, която съдържа PDF/TIFF, който се състои от 2 или повече файлове, в горната част в дясно над данните, където са съобщенията за дублиран документ/проформа/сгрешена папка, системата изписва съобщение, което обръща внимание, че документът съдържа файл с 2 и повече страници. Смисълът на това е, че е възможно да е качен файл, който съдържа 2 и повече фактури и по този начин счетоводителят ще има по-голям шанс да разбере това и да предприеме действия по разделяне на файла на отдени фактури.

20.02.2023 (подобрения за периода 13.10.2022-19.02.2023)

 • Подобрения, свързани с импорт на банки
  • Генериране на файл за импорт на банки в Ажур
  • Генериране на файл за импорт на банки в McMaster
  • Генериране на файл за импорт на банки в Бизнес Навигатор
  • Генериране на файл за импорт на банки в СофтСистемс
  • Генериране на файл за импорт на банки в Едис АСО
  • Универсален експорт на банки (т.нар. друг счетоводен софтуер)
  • Експортът на банково извлечение вече може да се стартира и от самото банково извлечение. Класическият модел за експорт от дашборда на съответната папка остава валиден.
  • Автоматична обработка на банкови извлечения от Прокердит банк
  • Автоматична обработка на банкови извлечения от myPOS. В 08-Общи настройки/05-Списък с банки, еднократно е необходимо да се създаде нова банка, в "Наименование" въведете "myPOS", а в "BIC" - "INTF".
  • Автоматична обработка на банкови извлечения от Интернешънъл Асет Банк
  • Автоматична обработка на банкови извлечения от ЦКБ
  • Автоматична обработка на банкови извлечения от Търговска банка Д
  • Автоматична обработка на банкови извлечения от БАКБ
  • Направени подобрения във форма за избор на фактури при редакция на ред от банково извлечение. Фактурите са групирани по месеци, системата показва точно каква сума ще приспадне при избор на конкретна фактура.
  • Оправени са проблеми, свързани с избор на повече от една фактура в рамките на същото извлечение. Създаден е механизъм за автоматично разкачване на фактури, които са избрани на друго място в извлечението, но реално трябва да се изберат в конкретно редактирания ред - в тези случаи системата показва текст с информация за предстоящото разкачване.
  • Създадени са следните нови видове плащания, свързани с допълнителни финансирания - изходящо Погасено допълнително финансиране, изходящо Предоставено допълнително финансиране, входящо Получено допълнително финансиране, входящо Погасено допълнително финансиране.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с АЖУР
  • Системата вече генерира файл за импорт на банки в АЖУР.
  • Сметкопланът за АЖУР вече се генерира много по-лесно като се използва аналитична оборотна ведомост. Процесът е ясно описан към помощния текст под сметкоплана.
  • Във връзка с динамичното формиране на аналитичност при експорт са добавени нови общи етикети: {maturity}, {contracorAddress}, {accAmount}, {accAmountBGN}, {accQuantity}, {accSinglePrice}, {accUnit}.
  • Във връзка с динамичното формиране на аналитичност при експорт са добавени нови етикети на ниво ред от контировка: {accAmount}, {accAmountBGN}, {accQuantity}, {accSinglePrice}, {accUnit}.
  • Към структурата на счетоводна сметка е добавен 6ти раздел. Използва се за изброяване от 1 до 6 допълнителни полета, стойностите на които могат да се експортират към АЖУР. Тук полетата се описват с наименования, като повече от 1 поле се отделя с двоеточие. Съответно стойностите на тези полета се записват динамично в аналитичността при експорт като се ползват следните етикети: {value1}, {value2}, {value3}, {value4}, {value5}, {value6}. Конкретните стойности се попълват в рамките на съответния ред от счетоводната контировка.
  • Горепосоченият модел с до 6 допълнителни полета може да се използва и за сметката за контрагент към основна контировка.
  • Към счетоводен документ полето "Рег.номер" вече може да се попълва и ръчно. Ако не се попълни ръчно, системата го попълва автоматично след експорта.
  • Към общи настройки за счетоводство, към настройка "Аналитичен модел на доставчици/клиенти по аванси" са налични нови 2 опции.
  • При нов контрагент, системата вече не генерира едновременно "Вътрешен номер в АЖУР (като доставчик)" и "Вътрешен номер в АЖУР (като клиент)". Генерира само номерът, който е адекватен на операцията, с която възниква новият контрагент. При покупка генерира "Вътрешен номер в АЖУР (като доставчик)", а при продажба - "Вътрешен номер в АЖУР (като клиент)".
 • Подобрения, свързани с интеграцията с Бизнес Навигатор
  • Системата вече генерира файл за импорт на банки в Бизнес Навигатор. Наличен е и универсален филтър за изпълнение на импорта.
  • В структурата на счетоводна сметка за Бизнес Навигатор вече е наличен 7ми раздел, в който се попълва абревиатурата на валутата. Остава се празно за сметки, които не са валутни.
  • В раздел 5ти към счетоводна сметка за Бизнес Навигатор са добавени още две категории - 3 - Разходи за дейността и 4 - Партньор.
  • Сметкопланът за Бизнес Навигатор вече се генерира много по-лесно като се използва комбинация от синтетичен и аналитичен сметкоплан. Процесът е ясно описан към помощния текст под сметкоплана.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с Микроинвест Делта Про
  • В рамките на една фактура при наличие на 2 ДДС операции, едната от които е от тип Вътрешен оборот, а другата е различна от Вътрешен оборот, по време на формиране на файла за импорт системата разделя фактурата на 2 отделни контировки, включително и касовото плащане, ако има такова.
  • В настройките на всяка ДДС операция за покупка (Доставчик) е добавено ново поле "Допълнителна операция по ДДС". В това поле може да се посочи дали доставката е на хляб или брашно с цел правилно отразяване на съответния код в колона 8а на дневника за покупките.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с McMaster
  • Системата вече генерира файл за импорт на банки в McMaster.
  • Сметкопланът за McMaster вече се генерира много по-лесно като се използва аналитична оборотна ведомост. Процесът е ясно описан към помощния текст под сметкоплана.
 • Подобрения, свързани с интеграцията със СофтСистемс
  • Системата вече генерира файл за импорт на банки в СофтСистемс.
  • Поради специфики на СофтСистемс и презаписване на импортирани преди текущия импорт движения по банкови сметки, в настройки на папка от тип Банка сме създали ново поле "Номер обект". В това поле се въвежда уникален за фирменото досие и конкретната банкова сметка номер от 1 до 9999. Този идентификатор е важен при генериране на файла за импорт, ако се работи с 2 или повече банкови сметки с цел да не се презаписват записите при импорт в SoftSystems.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с Едис АСО
  • Системата вече генерира файл за импорт на банки в Едис АСО.
  • В структурата на счетоводна сметка за Едис АСО вече е наличен 6ти раздел, в който се попълва абревиатурата на валутата. Остава се празно за сметки, които не са валутни.
  • Генераторът на сметкоплан (EDISASO-chartOfAccounts-generator_v2.xlsx) е променен.
 • Подобрения, свързани с интеграцията с Плюс Минус
  • На всеки ред по Дт (за покупки) и ред по Кт (за продажби) към основната контировка може да се избира допълнителен аналитичен признак.
  • Допълнителните аналитични признаци се създават в общите настройки за счетоводство, поле "Допълнителни аналитични признаци". Всеки признак се въвежда с ентер на отделен ред във формата.
 • Подобрения, свързани с универсалния експорт (Друг счетоводен софтуер)
  • Системата вече генерира универсален файл за импорт на банки.
  • ДДС операциите вече имат и стандартни типове за указване на вид по ДДС. Досега използваните идентификатори от 1 до 4 остават валидни.
  • В универсалния експорт на покупни/продажни фактури е добавено поле Бележки и Забележка, добавени са вече и новите стандартни типове на вид по ДДС.
  • Вече е наличен и XML универсален експорт на покупни/продажни фактури.
  • При всеки експорт системата прилага и файл с документация.
  • В общи настройки за счетоводство могат да се попълват следните нови полета: Протокол чл.117 (буферна сметка), Протокол чл.117 (разходна сметка без ПДКт), Сметка за ДДС върху покупките, Сметка за ДДС върху продажбите. Тези полета са свързани с издаването на протоколи по чл.117 от ЗДДС.
 • Промени, свързани с Протоколи по чл.117
  • Във формата за масово издаване на протоколи по чл.117 е добавено ново поле "Фиксирана дата". Ако не се попълни, системата ще генерира автоматични дати според датите на фактурите и счетоводния месец. Ако се посочи фиксирана дата, тя ще се използва за всички протоколи, които ще се генерират.
  • При масовото издаване на протоколи по чл.117 са направени промени по отношение видовете протоколи, които системата генерира. Ако в полето "Вид протокол" се остави стойността по подразбиране "всички видове", системата ще издаде протоколи по всички фактури, за които протокол трябва да се издаде, като ще използва информацията от съответната ДДС операция (моля, обърнете внимание, че за ДДС операциите, за които е посочено, че кореспондират с протоколи по чл.117 е необходимо да посочите и вида на протокола). В този случай системата ще добавя основание по подразбиране (моля, обърнете внимание, че основанията по подразбиране могат да се променят в 08-Общи настройки/99-Други настройки/Основания Протокол чл.117). Ако в полето "Вид протокол" посочите конкретен вид, системата ще издаде масово протоколи само към фактурите, които имат ДДС операция, в която е посочен този вид протокол и ще прескочи всички останали фактури, за които трябва да се издаде протокол, но в ДДС операциите им е посочено друг вид. В този случай основанието може да бъде променено за конкретната партида генерирани протоколи.
  • Оправен е проблем, при който при определени специфични случаи, при издаване на протокол, системата не правеше връзка между PDF файла на протокола и бутон отвори, а при изтриване на протокола, не изтриваше PDF файла.
 • ДДС операции
  Разширен е списъка с ДДС ставки с цел конфигуриране на ДДС операции, свъразни с ДДС режими от други страни.
 • Разделяне на PDF файлове
  Оправен е проблем при разделяне на PDF файлове, при който при някои версии на PDF файлове системата не даваше бутона за разделяне.
 • Известяване за нови фактури качени от същия потребител
  Оправен е проблем, при който системата известяваше счетоводителя за нови фактури, когато той сам ги качва - вече не го известява.
 • Служители с права за изтриване
  Служителите имат права за изтриване, ако в 09-Профил/01-Лиценз и настройки в полето "Служител изтрива ли документи" е посочено "да". В тези случаи сме разширили правата за изтриване, като вече се включват и папки Списък служители и Документи по служители.
 • Счетоводен документ
  Полето "Конвертиране", което се използва за конвертиране към свободна контировка вече се нарича "Вид контировка" и вече показва дали документът е Счетоводен документ или Свободна контировка. Преместено е под полето "Бележки".
 • Външна свободна контировка
  Полето "Конвертиране", което се използва за конвертиране към счетоводен документ вече се нарича "Вид контировка" и вече показва дали документът е Свободна контировка или Счетоводен документ.
 • Настройки за счетоводство и Заплати
  • Всички настройки за счетоводство и Заплати за обединени в регистър 09-Настройки, който се намира в структурата от папки и регистри на конкретно фирмено досие в 03-Документи по фирми. В 01-Счетоводство вече не са налични общи настройки за счетоводство. Настройките са подредени в няколко групи: Общи настройки, Достъп до папки и регистри, Папки за Счетоводство, Папки за Заплати и Регистри.
  • Регистър Банкови сметки е преместен в 09-Настройки.
  • При създаване на счетоводна папка може да се посочи друга папка от същата фирма и категория, чиито настройки да се копират в процеса на създаване.
  • Промени, свързани с настройки на конкретна счетоводна папка:
   • В Разширени настройки, за манипулиране на номер документ вече може да се опишат повече от един модел, като към всеки модел може да се посочи контрагент, за който е валиден.
   • При моделите за намиране на сметка вече съществува възможност да се избира повече от едно поле за записване на резултата. Добавени са два нови етикета {foundaccnr} и {foundaccname}.
 • Промени, свързани с Известия
  • Известия вече не стоят над дървото от папки в лявата част на системата. Отварят се само от зелената икона, която се намира в горната лява част на екрана.
  • След клик върху зелената икона с известия, която се намира в горната лява част на екрана се отваря подобрен интерфейс с известия. Системата показва списък на активните известия, а след клик върху конкретно известие се показва списък с папките/регистрите, в които известието е налично. Клик върху конкретна папка/регистър отваря папката/регистъра и филтрира документите, които имат активно известие от съответния вид.
 • Интерфейсни подобрения на менюта
  • Т.нар. падащи менюта са с подобрение интерфейсни характеристики. При менютата с единичен избор, двоен клик с мишката прави избор и запис, при търсене в списъка системата динамично селектира първата възможна стойност от намерените стойности с цел бърз избор с ентер.
  • При менютата с повече от 1 избор вече са налични чек боксове в началото на всеки ред с цел по-лесен избор на 2 или повече елемента.
 • Подобрения в настройки, които се намират в 09-Профил/01-Лиценз
  • Опцията "Как клиентът взаимодейства със системата" е вече разделена на 2 отделни опции - "Как представител клиент взаимодейства със Счетоводство" и "Как представител клиент взаимодейства със Заплати".
  • Използването на чек листове може да се включва и изключва
  • Вече е възможно да се определи кога системата изпраща системни имейли при: Нови фактури, Редакция на обработени фактури, Фактури за одобрение, Нови банкови извлечения, Нови други счетоводни документи, Нови ТРЗ документи, Нови документи по служители, Нов коментар към служител, Нов коментар към представител клиент, Отчет за масово създадени протоколи чл.117, Нов отговорник/заместник, Нова задача.
  • Нова опция "Служител използва ли задачи"
 • Опростяване интерфейс представител клиент
  • С цел да се опрости интерфейса на представител клиент, отпаднаха дашобрдите на следните видове папки: Счетоводни папки, Банки, Други Счетоводни и Общи ТРЗ документи.
  • Променени са стилизациите на централния дашборд за представител клиент.
 • Променени изгледи на дашборди на папки
  Променени са изгледите на дашбордите на следните видове папки: Други счетоводни, Общи ТРЗ документи, Списък служител, Документи по служители.
 • Променено име на основна папка
  Името на папка "03-Документи по клиенти" е променено на "03-Документи по фирми".
 • Подробна справка за достъпа до папки
  • В таб Достъп към всяко фирмено досие (02-Управление на клиенти/02-Фирмени досиета) е налична подробна справка по папки за предоставения общ и индивидуален достъп. Формата за предоставяне на общ достъп вече се редактира без да се отваря в отделен прозорец.
  • В таб Достъп към всеки потребител (01-Структура и екип/01-Потребители) наличната справка за общия и индивидуален достъп на конкретния потребител до папки и регистри към фирмени досиета е подобрена.
 • Коментари, версия 2
  • Общи характеристики:
   • Коментарите вече са обединени в дискусии
   • Дискусията се състои от Заглавие, Участници, Модератори и Коментари
   • Променен е изцяло интерфейсът на списъка с коментари/дискусии. Списъкът показва дискусиите и до 3 последни коментара към всяка дискусия. Всяка дискусия може да се отвори в отделен прозорец
   • При нова дискусия се избират Участници
   • При изпращане на нов коментар към съществуваща дискусия вече не се посочват участници, което улеснява работата с коментари
   • При коментари към документ, самият документ е дискусия и не се избират участници, тъй като участници са по подразбиране потребителите, които виждат документа
   • Известията за непрочетени коментари са отделени в нова жълта икона в горния ляв ъгъл на системата
   • Доразвит е моделът за известяване по имейл за нови коментари, като вече системата се грижи да не изпраща имейл за всеки пореден коментар и преценката за това зависи от допълнителни критерии
   • Осигурено е търсене на коментари по текст/заглавие на дискусия и непрочетени коментари
   • Коментарите функционират в 3 направления: Фирмен чат, Чат към конкретно фирмено досие, Коментари към конкретен документ
  • Фирмен чат:
   • Намира под "Начало" в дървото от папки/регистри от ляво
   • Това са коментари в рамките на екипа на счетоводната кантора/отдел
   • Представител клиент няма достъп до тези коментари
  • Чат към конкретно фирмено досие:
   • Към папките/регистрите на всяко фирмено досие в 03-Документи по фирми е наличен нов регистър "04-Чат"
   • Използва се за изпращане на общи съобщения до служители и/или представители клиент, ангажирани с конкретната компания
   • При нова дискусия, в зависимост от достъпа, който има, потребителят избира една или повече от една от следните роли, които стават участници в дискусията: Отговорник за счетоводство, Представител клиент за счетоводство, Отговорник за заплати, Представител клиент за заплати
  • Чат към конкретно фирмено досие:
   • Както и досега, системата поддържа коментари към конкретен документ
   • При нов коментар не се избират участници, тъй като системата възприема като участници всички потребители, които имат достъп до документа
   • В горния десен ъгъл на всяка папка с документи (например Покупки, Продажби и т.н.) е наличен бутон, с който може да се превключи към изглед, който показва списъкът с дискусии в рамките на папката. В този случай, системата показва само документите, които имат поне 1 коментар, като представянето е под формата на дискусии
  • Известията за коментари са групирани в икона, която се намира в горната лява част на екрана.
 • Общ списък на документи, съхранявани в различни папки
  • Преди това нововъведение, общ списък с документи, съхранявани в различни папки можеше да се покаже чрез клик върху "Папки" (началото на дървото с папки). След това се избира конкретна категория (например "01-Покупки и продажби"). При зареждане на списъка, от колона "Фирма титуляр" се филтрираха документите, свързани с конкретно фирмено досие. Тази функционалност остава налична и в момента.
  • С цел по-лесно отваряне на всички документи от конкретна категория папки в рамките на конкретно фирмено досие са създадени нови бутони, които могат да се открият над списъка от папки в дашбордите на папки с името на фирменото досие и папки "01-Счетоводство". Там ще откриете следните бутони: "Търси във всички покупки", "Търси във всички продажби", "Търси във всички други счетоводни".
 • Създаване на фирмено досие
  При създаване на фирмено досие, то веднага получава статус "активен", т.е. вече не получава междинният статус "потенциален".
 • Папка Outbox
  Папка Outbox към Заплати вече е с ново име - "99-Изходящи (заплати)"
 • Подобрения, свързани с банки
  • Оправен е проблем, при който при наличие на повече от една алтернативна сметка за избор, изборът на втора, трета и т.н. сметка поставяше винаги първата.
  • В списъка от фактури за избор се показват вече и Кредитните известия. Целта е да се правят прихващания още на ниво обработка на ред от банково извлечение.
  • Списъците за избор на сметка, вид плащане, контрагент поддържат движение със стрелките от клавиатурата, както и клавиши pageUp, pageDown, Home и End.
 • Нови инструкции
  • Създадена е нова "Инструкция за начално конфигуриране на CONTROLISY"
  • Създадена е нова "Инструкция за конфигуриране на банки за импорт в счетоводна програма"
 • Разширено търсене
  Разширеното е търсене (голямата лупа) е с подобрен интерфейс.
 • Включване/Изключване на Двустепенното удостоверявано
  Двустепенното удостоверяване за конкретен потребител вече може да се включва и изключи от формата за редакция на потребител в 01-Структура и екип/01-Потребители.
 • Вече не могат да се създават папки от категория "Каса"
  Категория "Каса" отпада, тъй като няма разлика между категории "Каса" и "Начисление". Заварените папки с категория "Каса" продължават да съществуват. Всички нови папки, които не са свързани с Покупки, Продажби и Банки, получават вече категория "Начисление", вкл. и папки, в които се съхраняват ПКО и РКО.
 • Промени, свързани с импорта на контрагенти
  • Във формата за импорт на контрагенти може да се посочи какво системата да направи по време на импорта, ако контрагентът съществува. Възможните действия са: "Пропусни контрагента", "Актуализирай контрагента".
  • Особености при режим "Пропусни контрагента":
   • Редовете, чиито "ЕИК" вече съществуват в системата ще бъдат пропуснати.
   • Редовете без попълнено "Наименование" ще бъдат пропуснати.
   • Редове с невалидни IBAN-и ще бъдат импортирани, но невалидните IBAN-и ще бъдат пропуснати.
   • Редове с невалидни IBAN-и ще бъдат импортирани, но невалидните IBAN-и ще бъдат пропуснати.
  • Особености при режим "Актуализирай контрагента":
   • Редовете, чиито "ЕИК" вече съществуват в системата ще бъдат актуализирани с полетата, които са попълнени. Празните полета няма да актуализират към празна стойност.
   • Редовете без попълнено "Наименование" ще бъдат пропуснати, освен ако служат за актуализиране на съществуващ в системата контрагент.
   • Редове с невалидни IBAN-и ще бъдат импортирани, но невалидните IBAN-и ще бъдат пропуснати. Невалидните IBAN-и няма да се използват в случай на актуализиране на съществуващ в системата контрагент.
  • Във файла за импорт вече може да се подава повече от 1 IBAN, като се използва запетая за разделител.
 • Подобрен интерфейс контекстни менюта
  Контекстните менюта, които се отварят с бутон 3 точки и които се намират над списъка с документи (редове), на ниво конкретен документ (ред) и на ниво файл са с подобрен интерфейс.
 • Подобрен интерфейс на контировките
  • Основната контировка вече се редактира директно без да е необходимо да се отваря прозорец "Използвани сметки", като могат да се изпълняват следните действия:
   • Добавяне на ред (по Дт за покупки и по Кт за продажби)
   • Изтриване на ред (при 2 или повече реда по Дт или Кт, но без да се включва реда с ДДС)
   • Промяна на счетоводна сметка на конкретен ред
   • Промяна на сума на конкретен ред
   • Промяна на общата сума на основната контировка (на реда на сметката за контрагент)
   • Промяна на ДДС операция на конкретен ред (за счетоводни софтуери, които поддържат 2 или повече ДДС режима при импорт)
   • Промяна на количество и единична цена за конкретен ред
   • Промяна на допълнителни полета за Ажур и АЛМА Прим към конкретен ред
   • Промяна на допълнителни полета за Ажур към реда на разчетната сметка за контрагент
  • Движението от едно към друго поле в рамките на контировка става с Tab (напред) или Shift+Tab (назад). Възможно е също така да се използва стрелка нагоре (назад) и стрелка надолу (напред).
  • Когато фокусът е върху конкретна сметка, стойността й може да се промени по следните начини:
   • Директно изписване на номера или името на сметката. Ако номер или име съвпаднат със съществуваща в сметкоплана сметка, системата директно я поставя в полето.
   • Двоен клик с мишката или Ентер - отваря се списък със сметките, от който може да се избере конкретна сметка, като тук вече може да се използват стрелките от клавиатурата, както и клавиши pageUp, pageDown, Home и End за навигиране в рамките на списъка.
  • Когато фокусът е върху поле за стойност или количество, натискането на Ентер води до отваряне на калкулатор, който може да се използва при необходимост. Калкулаторът е подобрен визуално и функционално.
  • Когато фокусът е върху ДДС операция, натискането на Ентер или клик с мишката отваря списък за избор на ДДС операции за конкретния ред, като за навигиране в рамките на списъка може да се използват стрелките от клавиатурата, както и клавиши pageUp, pageDown, Home и End.
  • Като общо правило, ако в конкретно поле се въведе стойност и все още не е потвърдена промяната с Ентер или Tab, натискането на Esc води до връщане на старата стойност.
  • Над основната контировка са налични няколко общи бутона:
   • Изравни разликата - показва се, когато има разлика между стойността на фактурата и стойността по дебит или по кредит на основната контировка.
   • Добави ред по Дт или Добави ред по Кт - добавя ред в основната контировка.
   • Плати (каса) - генерира касово плащане, ако автоматично не е било намерено от системата. Използва посочената в настройки на счетоводната папка сметка по подразбиране за касово плащане. Ако не е посочена сметка по подразбиране, бутонът не се вижда.
   • Плати (карта) - генерира картово плащане, ако автоматично не е било намерено от системата. Използва посочената в настройки на счетоводната папка сметка по подразбиране за картово плащане. Ако не е посочена сметка по подразбиране, бутонът не се вижда.
   • Плати (карта) - генерира картово плащане, ако автоматично не е било намерено от системата. Използва посочената в настройки на счетоводната папка сметка по подразбиране за картово плащане. Ако не е посочена сметка по подразбиране, бутонът не се вижда.
   • Св.контировка - отваря интерфейс за нова вътрешна свободна контировка
   • Сметкоплан - отваря стандартния интерфейс за редакция на сметкоплан
  • Касово плащане:
   • Над контировката за касово плащане е наличен бутон за премахване
   • Възможно е да се с променя сметката на касовото плащане в рамките на контировката. До сега това ставаше само през полето "Касово плащане" в основните данни на фактурата.
  • Свободни контировки:
   • Освен, редакция и премахване, свободна контировка вече може да бъде репликирана. Бутон "репликирай" се намира до бутон "редактирай" при вътрешна свободна контировка. При външна свободна контировка, бутонът за репликиране се намира до синия бутон за отваряне на ред в таблицата от документи. При отворена форма за редакция на свободна контировка също над контировката е наличен бутон за репликиране.
   • Ново поле бележки.
  • Отварянето на документ става лесно чрез бутона F1 (до момента се използваше клавишна комбинация Alt + I).
  • Върху полето Номер се изобразяват знаци, показващи наличие на основна контировка, касово плащане, вътрешни свободни контировки и протокол по чл.117 от ЗДДС. До сега използването на тази функция беше ограничено. Новото е, че вече клик върху тези знаци отваря прозорец с всички възможни контировки, вкл. може да се нанесат редакции по счетоводните записи в рамките на този прозорец.
  • Движението от един към друг документ обикновено става чрез бутоните, които се намират над данните на документа, както и F2 за потвърждение обработката на текущия документ и преминаване към следващия. Но може да се използват и клавишни комбинации Alt + Shift + стелка наляво и Alt + Shift + стелка надясно.
 • Подобрения, свързани с експорта на данни
  При експорта на данни (бутон 3 точки над списъка с документи (редове), опция "Експортирай") вече може да се избере ръчно подреждане на данните, при което потребителят може да премахне определени данни или да промени подредбата им.

13.10.2022 (подобрения за периода 09.06.2022-12.10.2022)

 • Банки, нова версия 2
  • Основният фокус вече е счетоводната контировка
  • Едно плащане вече може да се разбие на множество плащания и контировки
  • В рамките на едно плащане може да фигурират както плащания по фактури, така и плащания, които не са свързани с фактури
  • Ако в конкретно плащане е използвано партньорска сметка, системата изисква избор на контрагент. Партньорски сметки могат да се избират и за плащания, които не са по фактури.
  • В рамките на едно плащане може да се изберат различни контрагенти (в случаите, в които това е допустимо)
  • Направени са подобрения, свързани с валутни извлечения и отчитане на валутни курсови разлики, вкл. при плащания в една валута на фактури в друга
  • Интерфейсът е подобрен и по-ясно описва съответните плащания, изчистена е излишната информация
  • Формата за редакция на ред от банково извлечение е също в тон с новите промени на интерфейса
  • Добавени са нови полета “Забележка” и “Забележка 2”, когато експортът е към Делта Про.
  • Всяка страница от банковото извлечение може да получи статус “обработен”, така че счетоводителят да знае до къде е стигнал с проверката на данните.
  • Една страница от банковото извлечение вече включва до 150 реда.
  • Към всяка страница от банковото извлечение е налична навигация със стрелки за преминаване към следваща или предходна страница.
  • Направени са подобрения в алгоритмите за интелигентно извличане на информация от банковото извлечение, обвързването с фактури или намиране на други видове плащания.
  • Подобрен е филтъра за търсене в рамките на страница. Добавени са нови полета, а тези, които нямаха практически смисъл - отпаднаха. При филтриране по определена стойност и промяната й в рамките на конкретен ред, системата вече не прави веднага ново филтриране, което беше проблем на предходната версия и така вече не скрива променения резултат. Налице е брояч, който показва броя на филтрираните редове, както и бутон за опресняване.
  • Вече е възможно ръчно да се промени начално/крайно салдо на банковото извлечение. Това е удобство за банките, които не предоставят информация за салда със съответните файлове за импорт, които използваме.
  • Банковото извлечение вече може да бъде редактирано само, ако е в статус “1-неосчетоводен”.
  • В Настройки на папка от тип Банка вече може ръчно да се въведат нови обучени контировки, както и да се редактират съществуващи. Ако е необходимо, към всяка обучена контировка може да се посочи фиксиран Контрагент (това например е удобно в случаите, в които получените картови плащания без фактура трябва да се осчетоводят към един единствен контрагент “Население”).
  • В Настройки на папка от тип Банка има ново поле “Модел на отчитане на КИ”. По подразбиране стойността му е “сторно”. Ако стойността му е “сторно”, при експорт на банковите плащания, тези, свързани с кредитни известия се отразяват с обратна статия с отрицателен знак. Ако е избрано “нормално”, системата ще направи стандартна статия.
 • Подобрения в хелп деска на системата
  • В горния десен край на "Начало" е наличен бутон "Помощ". Ако потребителят е собственик или модератор, бутонът отваря "09-Профил/03-Помощен център", а ако е служител, системата отваря страница "Помощ" от уеб сайта на CONTROLISY.
  • Помощният център включва:
   • Чат система за жива връзка с оператор.
   • Списък с телефони и имейли
   • Линкове към статии и видеа
   • Списък на полезните приложения и линкове за свалянето им
 • Смяна на парола
  Към досието на потребител, таб Други в "01-Структура и екип/01-Потребители" е налично ново поле "Нова парола", с чрез което може да се устонови нова парола на конкретния потребител. Собственикът на профила може да сменя паролите на всички потребители, модераторите могат да сменят паролите на служители и представители клиент.
 • Деактивиране на потребител
  При деактивиране на потребител, системата вече се грижи да го премахне от всички списъци с права по папки и фирмени досиета. И до сега деактивиран потребител нямаше достъп до елементи на системата, но разликата е, че системата визуално изчиства съответните списъци с права.
 • Подобрения, свързани с избора на обучена контировка
  Освен, че системата търси най-достоверната контировка, вече се съобразява и с намарената върху фактурата ДДС ставка. По този начин може да прескочи най-достоверната контировка, ако не отговаря на намерената върху фактурата ДДС ставка и да се избере следваща по ред на достоверност контировка.
 • Нова настройка за модел за сортиране при експорт
  По подразбиране системата подрежда фактурите по ID и така ги подава към файла за експорт. Новата опция "Модел сортиране при експорт", която се намира в настройки на папка от тип Клиент и Доставчик, може да се използва за промяна на подредбата. Опциите са: сортиране по ID възходящо, сортиране по ID низходящо, сортиране по Дата от стара към нова, сортиране по Дата от нова към стара.
 • Нова настройка към счетоводна папка за включване/изключване на проверката за неправилно място за качване на фактура
  Към разширени настройки на папки от тип Доставчик и Клиент е налична нова опция "Проверка за сгрешена папка". По подразбиране опцията е включена, но при желание, може да се изключи.
 • Откриване на картови плащания от фактура
  В настройки на папка от тип Доставчик и Клиент е налична нова опция "Кт сметка за картово плащане (по подразбиране)". Ако е посочена сметка и системата намери картово плащане по фактурата, ще използва тази сметка за отчитане на касовото плащане като картово плащане.
 • Откриване на наложен платеж
  При фактури за покупка, ако системата открие наложен платеж, ще отчете наложения платеж като касово плащане с посочената "Кт сметка за касово плащане (по подразбиране)".
 • Изключване на коментари за потребители от тип "Представител клиент"
  В 09-Профил/01-Лиценз и настройки/бутон Отвори лиценз/Лиценз/Таб Настройки е налична нова опция "Коментари за представител клиент?", чрез който може да се изключат/включат коментарите за потребители от тип "Представител клиент".
 • Опцията за експорт към софтуер е вече винаги включена при нова папка
  При създаване на нова папка от тип Клиент и Доставчик, вкл. когато това е резултат от активиране на фирмено досие, системата автоматично избира "да" в полето "Експорт към софтуер" с цел веднага да се стартира конфигурирането на папката за експорт.
 • Подобрения в моделите за намиране на счетоводна сметка
  Моделите за намиране на счетоводна сметка, в разширени настройки на счетоводна папка, вече имат и поле за указване на източник. По подразбиране източникът е съдържанието на файл, но може да се използва за източник и името на файла.
 • Промяна на счетоводния софтуер
  В случаите, в които е използван един счетоводен софтуер за конкретно фирмено досие, но се налага промяната му, системата премахва ДДС операциите по подразбиране в съответните счетоводни папки. Също така не използва обучените данни със стария счетоводен софтуер и презаписва обученията поетапно.
 • Подобрения, свързани със експорта към Софтсистемс
  • Нова опция "Попълвай данъчен номер"
   В настройки на папки от тип Доставчик и Клиент, свързани със Софтсистемс, е налична нова опция "Попълвай данъчен номер". Ако е избрано "Винаги", във файла за експорт системата винаги ще подава ЕИК на контрагента в полето данъчен номер. Ако се избере "Само, ако ДДС номерът е 9 или 15 деветки", във файла за експорт системата ще попълва ЕИК на контрагента в полето данъчен номер само, ако ДДС номерът на контрагента се състои от 9 или 15 деветки.
  • Нова опция "Мапинг валути"
   Тъй като CONTROLISY използва стандартните абревиатури на валутите, а в SoftSystems всяка валута се представя с ID, тази опция позволява да се посочи всяка стандартна абревиатура на валута на кое ID от Софтсистемс отговаря. Всяка двойка ID и валута се представя на отделен ред. Между ID и валута се използва двоеточие. Пример:
   1:USD
   2:EUR
 • Подобрения, свързани със експорта към Делта Про
  • Ръчно изписване на счетоводна сметка
   При ръчно изписване на счетоводна сметка в основната контировка е възможно да не се използва наклонена черта надясно. Например вместо 601/5 може да се изпише 6015.
  • Свободна контировка и партньорска сметка
   При генериране на свободна контировка за Делта Про, ако се избере партньорска сметка, системата автоматично променя стойността на полето "Включи контрагент" на "да".
  • Нова опция за описание по подразбиране за свободна контировка
   В настройки на папки от тип Доставчик и Клиент, свързани с Делта Про, е налична нова опция "Описание за свободна контировка (по подразбиране)". Ако се попълни, описанието ще излиза автоматично в поле "Описание" при генериране на нова счетоводна контировка.
  • Нова опция в настройки на папка "01-Счетоводство" - "Протокол по чл.117 (разходна сметка без ПДКт)"
   В настройки на папка "01-Счетоводтво" е налична нова опция "Протокол по чл.117 (разходна сметка без ПДКт)". Целта е да се избере разходна сметка, по която да се отчита непризнатия данъчен кредит при отразяване на протокол по чл.117 от ЗДДС.
 • Подобрения, свързани със експорта към WorkFlow
  • Нова опция за описание по подразбиране за свободна контировка
   В настройки на папки от тип Доставчик и Клиент, свързани с WorkFlow, е налична нова опция "Описание за свободна контировка (по подразбиране)". Ако се попълни, описанието ще излиза автоматично в поле "Описание" при генериране на нова счетоводна контировка.
  • Нова опция в настройки на папка "01-Счетоводство" - "Протокол по чл.117 (разходна сметка без ПДКт)"
   В настройки на папка "01-Счетоводтво" е налична нова опция "Протокол по чл.117 (разходна сметка без ПДКт)". Целта е да се избере разходна сметка, по която да се отчита непризнатия данъчен кредит при отразяване на протокол по чл.117 от ЗДДС.
 • Подобрения, свързани със експорта към АЖУР
  • Нова опция в настройки на папка "01-Счетоводство" - "Протокол по чл.117 (разходна сметка без ПДКт)"
   В настройки на папка "01-Счетоводтво" е налична нова опция "Протокол по чл.117 (разходна сметка без ПДКт)". Целта е да се избере разходна сметка, по която да се отчита непризнатия данъчен кредит при отразяване на протокол по чл.117 от ЗДДС.
 • Подобрения, свързани със експорта към ЕДИС АСО
  • Нова опция в настройки на папка "01-Счетоводство" - "Протокол по чл.117 (разходна сметка без ПДКт)"
   В настройки на папка "01-Счетоводтво" е налична нова опция "Протокол по чл.117 (разходна сметка без ПДКт)". Целта е да се избере разходна сметка, по която да се отчита непризнатия данъчен кредит при отразяване на протокол по чл.117 от ЗДДС.
 • Подобрения, свързани със експорта към CSAcc
  • Експорт на банки към CSAcc
   Експортът на банки към CSAcc вече е наличен.
  • Идентификатор за номериране на банковите плащания
   Поради специфики на CSAcc и необходимост от уникален номер на плащането в рамките на конкретен ден към всяка папка от тип Банка в настройки е налично ново поле "Уникален 3-цифрен идентификатор". Необходимо е да се посочи стойност от 100 до 999, която да е уникална за тази папка в рамките на всички папки от тип Банка за конкретното фирмено досие.
  • Нова опция в настройки на папка "01-Счетоводство" - "Протокол по чл.117 (разходна сметка без ПДКт)"
   В настройки на папка "01-Счетоводтво" е налична нова опция "Протокол по чл.117 (разходна сметка без ПДКт)". Целта е да се избере разходна сметка, по която да се отчита непризнатия данъчен кредит при отразяване на протокол по чл.117 от ЗДДС.
 • Подобрения, свързани със експорта към EJ
  • Смесени операции
   Вече може да се избират 2 или повече ДДС ставки към счетоводна контировка, който се експортира към EJ.
 • Подобрения, свързани със експорта към McMaster
  • Указване на валута към счетоводна сметка
   В 6ти раздел на счетоводната сметка може да се посочи валута. Например: 5042|РС в долари|||1|USD
  • Нова опция за описание по подразбиране за свободна контировка
   В настройки на папки от тип Доставчик и Клиент, свързани с McMaster, е налична нова опция "Описание за свободна контировка (по подразбиране)". Ако се попълни, описанието ще излиза автоматично в поле "Описание" при генериране на нова счетоводна контировка.

08.03.2022 (подобрения за периода 08.03.2022-08.06.2022)

 • Подобрения, свързани с Делта Про
  • Копирането на сметкоплан от Делта Про вече може да се прави и от Оборотна ведомост
   В някои случаи този начин може да е по-удобен, тъй като в оборотната ведомост фигурират само сметките, които са използвани за конкретен период от време, а в справка Индивидуален сметкоплан може да има и множество сметки, които не се използват. За целта:
   • В Делта Про, отворете Справки/Оборотна ведомост, след което Изберете период, а в полето "Ниво на справката" посочете "5-то аналитично ниво" и натиснете бутон "Изпълнение". След генериране на оборотната ведомост влезте в таб "Обработка на резултата" и натиснете бутона "Експорт в Excel документ". Делта Про ще експортира оборотната ведомост във файл с име "ОВ YYYY.xls", запишете го на компютъра си.
   • Отворете файл "ОВ YYYY.xls". Ако е необходимо изтрийте редовете на сметките, които не желаете да пренесете в CONTROLISY (изтриването не е задължително). Освен евентуално изтриване на редове на сметки, не правете други обработки на файла.
   • Селектирайте всички сметки от колони A и B, като започнете от ред 5 (т.е. селектирате и антетката - "Сметка", която е разположена в колона A и B) последния с данни ред, но без реда, на който е изписано "Общо:", копирайте селектираното и го поставете тук във формата, която ще отворите с двоен клик.
   • Запишете. Сметкопланът вече е прехвърлен и автоматично структуриран по модела на CONTROLISY.
   Досега съществуващият начин за копиране от Индивидуален сметкоплан остава.
  • Нов метод "Сглоби контировка с намерените редове и открий съответстващите сметки"
   При този модел системата използва намерените стойности, прави счетоводна контировка и се опитва на всеки ред да намери съответстваща на артикула сметка.
  • Нова настройка към счетоводна папка за покупки/продажби "Добавяне на ID"
   В настройки на счетоводна папка за покупки/продажби, част "Разширени настройки за Експорт към счетоводна програма" е налично ново поле "Добавяне на ID". Изборът е из между следните опции: "Забележка" и "Забележка 2". Ако се активира, по време на експорта системата ще добавя ID-то на документа към Забележка или Забележка 2 във файла за експорт.
  • Нова категория сметки
   Новата категория "6 - партньор и разходи за дейността" може да се използва за сметки, които използват партньори в Делта Про с цел симулиране на аналитичност и успоредно с това за CONTROLISY това да са сметки от тип разходи за дейността и да излизат като бутони под основната контировка с цел бързо приключване.
  • Подобрения, свързани с експорта на протоколи по чл.117 от ЗДДС
   Във връзка с промени в Делта Про, включени във версия 1.01.073, сме направили следните подобрения на файла за импорт на протоколи по чл.117 от ЗДДС:
   • Вече може да се подава информация за това дали доставката е с право на пълен, частичен данъчен кредит или е без право на данъчен кредит.
   • За доставки по чл.163а от ЗДДС може да се подава информация за коя част (I или II) от приложение 2 се отнасят.
   ВАЖНО:️ Ако работите с версия на Делта Про по-ниска от 1.01.073 е необходимо да направите следното, тъй като допълнителните атрибути в xml файла ще предизвикат грешка при импорта при по-стари версии:
   • Отворете лиценза в 09-Профил/01-Лиценз и настройки.
   • В таб Настройки, в поле "Версия счетоводен софтуер" трябва да изберете версията на Делта Про, с която работите.
 • Подобрения, свързани с Ажур
  • Автоматично номериране за контрагенти, които се създават за първи път в CONTROLISY
   В Настройки на папка 01-Счетоводство ще намерите две нови полета: "Пореден номер клиент в АЖУР" и "Пореден номер доставчик в АЖУР". Това са номератори, които съхраняват стойността на поредни номера за контрагенти, които се създават първо в CONTROLISY, след което се прехвърлят в Ажур. Целта е да се постави заварената в Ажур номерация и така при създаване на нови контрагенти, те да се импортират и създават в Ажур с правилна за Ажур номерация. Тези полета кореспондират полетата "Вътрешен номер в АЖУР (като клиент)" и "Вътрешен номер в АЖУР (като доставчик)". При създаване на нов контрагент (ръчно или автоматично), системата попълва полетата "Вътрешен номер в АЖУР (като клиент)" и "Вътрешен номер в АЖУР (като доставчик)" със стойностите от номераторите "Пореден номер клиент в АЖУР" и "Пореден номер доставчик в АЖУР".
  • Нова настройка за регистрационен номер в Ажур
   В Настройки на папка 01-Счетоводство е налично ново поле "Пореден рег.номер АЖУР". Това е номератор, който подава поредна стойност за регистрационен номер в Ажур при експорт на фактури. Този номератор ще се използва при експорт само, ако в рамките на Настройки на конкретна счетоводна папка за покупки и продажби е попълнено полето "Модел за формиране на рег. номер в АЖУР". Полето "Модел за формиране на рег. номер в АЖУР" може да се остави празно. Ако се попълни, съответната стойност ще бъде включена във файла за импорт за Ажур като "регистрационен номер". В модела, поредният номер се представя с етикет {numb}. Можете да поставите и допълнителни фиксирани елементи в номера. Например, ако искаме в номера да се включи и номера на съответната папка фиксирано, моделът може да се конфигурира по следния начин: 5/{numb}. Динамично системата попълва етикета {numb} с конкретна стойност, която взима от настройки на папка 01-Счетоводство / поле "Пореден рег.номер АЖУР". Трябва да се има предвид, че максималната дължина на {numb} е до 6 цифри (т.е. максималното число е 999999), а общата максимална дължина на регистрационният номер не може да надвишава 10 символа.
  • Ново поле "Номер при експорт" към фактура
   Ако при експорта системата е генерирала и експортирала регистрационен номер за Ажур, този номер се записва в ново поле "Номер при експорт" към съответната фактура. Ако в рамките на фактурата е имало повече от една контировка, вкл. Протокол по чл.117 от ЗДДС или касово плащане, системата записва повече от един номер на отделен ред в рамките на същото поле.
  • Протоколи по чл.117 от ЗДДС
   Протоколите по чл.117 от ЗДДС вече могат да се импортират в Ажур
  • Ново поле "Забележка" към фактура
   Вече може да се попълва и полет "Забележка", което не участва в дневниците по ЗДДС за разлика от полето "Описание".
  • Нова настройка за формиране на аналитичен модел за доставчици и клиенти по аванси
   В Настройки на папка 01-Счетоводство е налична нова опция "Аналитичен модел на доставчици/клиенти по аванси". Чрез тази опция може да се посочи на системата при експорт на доставчици и клиенти по аванси, как да се формира аналитичността. Възможните стойности са: "Номер контрагент/Име контрагент/ЕИК/ДДС номер/Номер фактура/Дата фактура" и "Номер контрагент/Име контрагент/ЕИК/ДДС номер"
  • Подобрения в начина на формиране на аналитичности за сметкоплана
   Поради гъвкавостта на Ажур за формиране на аналитичности по сметки с множество критерии, на практикане е възможност да се опишат шаблонно всички ситуации. Поради това в стандартния модел, описан в CONTROLISY, използваме описание с до 4 аналитичности, като всяка от тях има ID и наименование. Тъй като това не винаги е удачен модел, системата позволява и ръчно сглобяване на аналитичности, като се спазват следните принципи: като разделител между 2 съседни аналитичност и се използва "#". Като разделител елементите на аналитичността се използва "$". При ръчно сглобяване на аналитичност може да се използват и следните етикети, които динамично ще бъдат заместени със стойности по време на експорта:
   • {insideNumber} - Вътрешен номер клиент/доставчик
   • {name} - Име клиент/доставчик
   • {eik} - ЕИК клиент/доставчик
   • {vatNumber} - ДДС номер клиент/доставчик
   • {docNumber} - Номер фактура/известие
   • {docDate} - Дата фактура/известие
   • {currency} - абревиатура на валутата на фактурата
   Например: 401|Доставчици|{insideNumber}${name}${eik}${vatNumber}#{docNumber}#{docDate}||4, 401|Доставчици|{insideNumber}${name}${eik}${vatNumber}#{docNumber}#{docDate}#EUR||4
 • Подобрения, свързани с Пасосс
  • Нова опция в поле "Операция по ДДС" към ДДС операция
   За целите на осчетоводяване на фактури, които не влизат в дневниците (например при ВОП) е налична нова опция "99-Не влиза в дневник" към поле "Операция по ДДС" към конкретна ДДС операция.
  • Протоколи по чл.117 от ЗДДС
   Протоколите по чл.117 от ЗДДС вече могат да се импортират в Пасосс
  • Нова версия на файла за импорт
   Направени са малки промени във файла за импорт. Старата версия продължава да се генерира, като в края на името на файла поставяме израза "_old".
 • Подобрения, свързани с WorkFlow
  Ако към счетоводната сметка не е дефиниран тип, системата го подава като услуга.
 • Подобрения, свързани със Софтсистемс
  Протоколите по чл.117 от ЗДДС вече могат да се импортират в Софтсистемс. В тази връзка, ето какво допълнително трябва да се има предвид:
  • При конфигуриране на ДДС операция за фактури, които не влизат в дневниците по ЗДДС, трябва да се използва опцията "0-Не влиза в дневник" в полето "Операция по ДДС".
  • Фактурите, които не трябва да влизат в дневниците по ЗДДС се намират в отделен файл "pokupki-other-mm.yyyy.txt" и трябва да се импортират в Първични документи/Автоматични операции/Прехвърляне на други данни от текстови файлове.
 • Работа с полето "Описание" към фактура
  До скоро, полето "Описание" към фактура създаваше малки затруднения при използването му. Поради това направихме следните промени:
  • При отваряне на полето, системата селектира текущия текст с цел, ако е необходима промяна, потребителят да започне веднага да пише новата стойност, без да се налага да прави допълнителни действия по селектиране и изтриване.
  • Бутоните Home и End вече работят в рамките на полето, вкл. и в комбинация с бутона Shift с цел селектиране
  • Бутоните PageUp и PageDown вече работят в рамките на списъка
  • Двоен клик с мишката върху елемент от списъка води до избор на елемента и запис на полето
 • Подобрения на полета от тип списък (падащи менюта)
  • Бутоните PageUp и PageDown вече работят в рамките на списъка
  • При селектиране на елемент от списък, който е мулти селект и наличие на нито една или една стойности преди редакция, натискането на ентер води до избор на елемента и запис на полето
  • Двоен клик с мишката върху елемент от списъка води до избор на елемента и запис на полето, когато полето е от тип сингъл селект
 • Модел за намиране по име за контрагент
  При включен модел за намиране по име се показва ново поле "Име за търсене". По подразбиране в полето "Име за търсене" се показва името на контрагента така, както е изписано в полето "Наименование", но при необходимост може да се изпише нещо друго, което е по-адекватно за изпълнение на процеса по търсене по име.
 • Нови функции в Модел за намиране на счетоводна сметка
  • Към всеки модел са налични "Допълнителни настройки"
   • Премахни всички интервали от намерените стойности - автоматично премахва интервали от намерените стойности
   • Работи по модела (етикет)(стойност) - стандартен модел, при който системата търси конкретен етикет и взима стойността до него
   • Работи по персонализиран модел - тук може да се опише сложен модел, който използва предварително дефинирани в системата етикети, отговарящи на регулярния израз в поле "1. Ако в текста на фактурата се съдържа следният израз/патерн:". Например: item|quantity|skip|skip|skip|singleprice|skip|amount, с което показваме на системата, че елементите от регулярния израз са: артикул, количество, пропусни, пропусни, пропусни, единична цена, пропусни, стойност. Възможните елементи на персонализирания модел са item, quantity, singleprice, amount, skip. Разделят се с |. Моделът, който описвате трябва да съответства на регулярния израз, който се използва. Само елемент skip може да се използва повече от 1 път. Елемент item е задължителен за използване.
   • Търси повече от една стойност - дава възможност системата да намира всички възможни стойности в рамките на фактурата, които попадат в модела
  • Нов метод "Сглоби контировка с намерените редове и открий съответстващите сметки"
   При този модел системата използва намерените стойности, прави счетоводна контировка и се опитва на всеки ред да намери съответстваща на артикула сметка.
 • Подобрен интерфейс за рязане на части от страница
  При рязане на част от страница системата визуално премахва изрязаното парче от текущата страница.
 • TEAMLOOK web Uploads
  С цел улеснение и отговор на практическите нужди, TEAMLOOK web Uploads вече поддържа само 2 опции за качване на файлове: Всеки файл в нов документ и Всички файлове в един документ.
 • Масово изтриване на известия
  Добавена е възможност за масово изтриване на известия. Изтриването се прави в лявата колона, група Известия, чрез натискане на бутон за изтриване, който се показва при позициониране курсора на мишката върху конкретно известие.
 • Автоматично добавяне на 15 деветки в ДДС номер при генериране на случаен номер за нов контрагент
  В случаите, в които се прави нов контрагент и се генерира случаен номер, системата вече слага автоматично 15 деветки в полето ДДС номер.
 • Подредба на опциите в настройки на счетоводна папка
  С цел улесняване на конфигурирането, настройките на счетоводна папка бяха преподредени. В Основни настройки/Част Експорт към софтуер е разделена на "Общи настройки за Експорт към счетоводна програма", където попадат най-често използваните настройки за експорт и "Разширени настройки за Експорт към счетоводна програма", където попадат настройките, които се използват рядко. Съответно разширените настройки вече се намират в нов таб "Разширени настройки".
 • Нова колона "Коментари" в списъка от фактури
  Вече може да откриете броят на коментарите към конкретна фактура и като отделна колона в рамките на списъка от документи. При клик върху конкертна клетка от колона "Коментари", системата отваря формата за коментари на съответния документ.
 • Файлове на фактури и протоколи
  При наличие на фактура и протокол към конкретна фактура, файлът на фактурата се подрежда над файла на протокола.
 • Елементи на мастер данните, които се отварят под списъка от документи
  Бутоните за Данни, Коментари, Задачи, История и Свойства, които се намират от дясно на мастер данните под списъка от документи вече отварят съдържанието си в попап прозорец.
 • Нови клавишни комбинации
  Налична е алтернатива на бутона "Потвърди и отвори нов", който се показва, когато фактурата е в статус "1-неосчетоводен". С натискането на клавиша F2, конкретната фактура получава счетоводен статус "2-готов за експорт" и системата отваря следващата по ред фактура. Този метод още повече ускорява процеса на преглед на фактурите преди експорт. Ето и пълния набор от нови клавиши и клавишни комбинации:
  • Натискане на F2, когато фактурата е в статус "1-неосчетоводен" и състоянието е "нормално" - променя счетоводния статус на "2-готов за експорт" и отваря следващата по ред фактура.
  • Натискане на F2, когато фактурата е в статус, различен от "1-неосчетоводен" или състоянието е "проблем" - отваря следващата по ред фактура.
  • Натискане на клавишна комбинация Shift+F2 - отваря предходната фактура.
  Списък с други клавишни комбинации в CONTROLISY можете да намерите по следния начин: отваряте списъка от фактури в конкретна счетоводна папка, горе в дясно над списъка от фактури натискате бутона с голямо и малко зъбно колело и от там избирате "Клавишни комбинации".
 • Нова настройка към счетоводна папка "Правен режим на фактурите"
  В редки случаи може да е удачно да се посочи правният режим на фактурите с цел подобряване разпознаването. Опцията е налична в Настройки на счетоводни папки за покупки/продажби, таб Разширени настройки, поле "Правен режим фактури". Опциите, които могат да се изберат са: "Определя се автоматично" (препоръчителна опция), "Българско законодателство", "Чуждестранно законодателство".
 • Нова настройка към счетоводна папка "Фиксиран клиент ф.л."
  В настройки на счетоводна папка от тип "Продажби" (Клиент) е налична нова опция "Фиксиран клиент ф.л.". В полето "Фиксиран клиент ф.л." може да се избере контрагент, с който се изразяват продажби към население и който системата автоматично ще свързва с всяка фактура, която е по продажба към физическо лице или не е намерен контрагент. За да се включи тази функционалност е необходимо:
  • В регистър "Контрагенти" да се създаде нов контрагент (освен, ако вече е създаден) с наименование "Население" или друго подходящо за целта.
  • В полето "Фиксиран клиент ф.л." да се избере съответния контрагент Население.
  Ако полето "Фиксиран клиент ф.л." се остави празно (това е началното му състояние), системата ще свързва към фактурата физическото лице, което е изписано като клиент.
 • Нова настройка към счетоводна папка "Автоматичен номер свободна контировка"
  Опцията е налична в Настройки на счетоводни папки за покупки/продажби, таб Разширени настройки, поле "Автоматичен номер свободна контировка". По подразбиране е изключено. За да се включи, трябва да се направи избор от една от следните две опции:
  • "Използва номер от фактура" - при тази опция системата ще вземе автоматично номера на фактурата, а за свободни контировки, които не са свързани с фактури, ще генерира случаен номер
  • "Генерира случаен номер" - при тази опция системата ще генерира случаен номер
 • Проверка за документ, който не е за конкретната фирма
  CONTROLISY вече прави проверка за неправилно място на качване на фактура. С други думи, ако фактура, която е на фирма Х се качи в счетоводна папка на фирма У, системата ще изпише над данните на фактурата съобщение, с което обръща внимание на счетоводителя да провери дали мястото на качване е правилно. Счетоводителят разполага с бутон, с който може да посочи на системата, че въпреки съобщението, това е правилното място на фактурата. Фактура, качена на грешно място, може да бъде преместена към друга счетоводна папка чрез някой от следните методи, налични в CONTROLISY:
  • Провлачване чрез бутона за провлачване (кръст със стрелки), който стои от ляво на синия бутон за отваряне на фактура в попап прозорец.
  • Опция "Премести", която се отваря при клик на бутон 3 точки, който стои от дясно на синия бутон за отваряне на фактура в попап прозорец или над списъка от фактури.
  При избор (чек) на повече от една фактури, изместването се прави едновременно за всички избрани фактури.
 • Добавяне на нов ред към контировка
  С цел удобство, след добавяне на нов ред към контировка и посочване на сума, сумата от първия ред се намалява със сумата текущия ред.
 • Смяна на ДДС операция към фактура
  Ако към фактурата има генериран протокол по чл.117 от ЗДДС, системата не позволява смяна на ДДС операцията.

08.03.2022 (подобрения за периода 04.02.2022-07.03.2022)

 • Нова функционалност "Намиране на счетоводни сметки и/или автоматично попълване на поле Описание/Бележки/Забележка/Забележка 2 от текста на фактурата"
  При наличие на поне един модел за намиране на сметки и/или описания, в процеса на извличане на данни и автоматично индексиране на фактури, системата ще потърси посоченият текст/патерн (текст или регулярен израз) в текста на фактурата и ако намери съвпадение ще приложи съответния модел. Обикновено в рамките на един модел системата избира конкретна сметка и/или попълва намереният текст в Описание/Бележки/Забележка/Забележка 2. Моделът на обучени контировки няма да се приложи, ако се приложи модела за намиране на счетоводна сметка.
  Системата позволява да се конфигурират множество модели за намирана на сметки и описания. Интерфейсът за създаване на модели се намира в Настройки на конкретната счетоводна папка, част "Разширени настройки", ще го намерите най-долу под името "Модел за намиране на счетоводна сметка/описание". След натискане на бутон "добави модел" се отваря форма, в която се попълват изискуемите данни. Данните, които трябва да се попълнят зависят от избрания модел, като винаги се попълва "текст/патерн" (текст или регулярен израз), който ще се търси в текста на фактурата, опционно може да се посочи дали това се отнася за всички контрагенти или само за конкретно избрани. Формата за редакция на съществуващ модел се отваря след клик върху заглавието "Модел" на всеки наличен модел.
  Може да се създават следните модели:
  • Сглоби контировка с посочените сметки
   При този модел, ако системата намери дума, израз или регулярен израз в теста на фактурата ще избере посочената сметка. Обучената контировка няма да има значение. Ако е избран един или повече контрагент, този модел ще се приложи само за фактури, свързани с посочените контрагенти. В допълнение, може да се избере системата да попълни избрания текст {foundtext} или друг фиксиран израз в Описание, Бележки или други полета, според софтуера за експорт.
  • Сглоби контировка със сметка, която съдържа партида, равна на намерения текст
   Този модел се прилага само за експорт към Пасосс. При него, ако системата намери дума, израз или регулярен израз в теста на фактурата ще потърси в посочената сметка дали има партида, която съвпада с намерения текст. Ако намери такава партида, ще я избере. Ако не намери съвпадение, в зависимост от избрания подмодел няма да направи нищо или ще създаде нова партида и ще я избере. Обучената контировка няма да има значение. Ако е избран един или повече контрагент, този модел ще се приложи само за фактури, свързани с посочените контрагенти. В допълнение, може да се избере системата да попълни избрания текст {foundtext} или друг фиксиран израз в Описание, Бележки или други полета, според софтуера за експорт. Имайте предвид, че системата ще търси в посочената сметка партиди, които са от вида "g:00000". При автоматично създаване на партиди, системата ще създаде партида от вида "g:00000" само с 1 ниво.
  • Попълни полето Описание
   При този модел, ако системата намери дума, израз или регулярен израз в теста на фактурата, ще попълни избрания текст {foundtext} или друг фиксиран израз в Описание. Налична обучена контировка ще се приложи.
  • Попълни полето Бележки
   При този модел, ако системата намери дума, израз или регулярен израз в теста на фактурата, ще попълни избрания текст {foundtext} или друг фиксиран израз в Бележки. Налична обучена контировка ще се приложи.
  • Попълни полето Забележка
   При този модел, ако системата намери дума, израз или регулярен израз в теста на фактурата, ще попълни избрания текст {foundtext} или друг фиксиран израз в Забележка (само при експорт към някои счетоводни софтуери). Налична обучена контировка ще се приложи.
  • Попълни полето Забележка 2
   При този модел, ако системата намери дума, израз или регулярен израз в теста на фактурата, ще попълни избрания текст {foundtext} или друг фиксиран израз в Забележка 2 (само при експорт към някои счетоводни софтуери). Налична обучена контировка ще се приложи.
 • Подобрения в OCR
  След направените подобрения в OCR процеса, общите стойности по фактури се извличат още по-точно.
 • Подобрения, свързани с експорта към Делта Про
  • Тъй като Делта Про има изискване относно комбинациите между тип на документ и тип на ДДС операция, направихме подобрения, които валидират дали комбинациите са валидни и при невалидна комбинация в процеса на експорт системата нанася съответните корекции. Това е необходимо присъщо, тъй като при невалидна комбинация Делта Про не връща грешка при експорта, независимо, а само прескача импорта на фактури с невалидни комбинации и за потребителя има голяма вероятно да не разбере, че част от фактурите не са импортирани.
  • Подобрихме алгоритмите при закръгляване на нетни суми, ДДС и обща стойност по контировките, тъй като в редки случаи при счетоводни записи с множество редове се получаваше разлика с 1-2 стотинки.
 • Подобрения, свързани със сметкоплана от Делта Про
  • Създаването и прехвърлянето на сметкоплан от Микроинвест Делта Про към CONTROLISY вече става изключително бързо и лесно. Тъй като MDP-chartOfAccounts-generator.xlsx отпада, новият начин за прехвърляне на сметкоплан се състои от следните стъпки:
   • В Делта Про, през Справки/Индивидуален сметкоплан, Изберете "Ниво на справката" да е равно на "5-то аналитично ниво" и натиснете бутон "Изпълнение". След генериране на сметкоплана влезте в таб "Обработка на резултата" и натиснете бутона "Експорт в Excel документ". Делта Про ще експортира сметкоплана във файл с име "Индивидуален сметкоплан.xls", запишете го на компютъра си.
   • Отворете файл "Индивидуален сметкоплан.xls". Ако е необходимо изтрийте редовете на сметките, които не желаете да пренесете в CONTROLISY (изтриването не е задължително, вкл. и на сборни сметки). Освен евентуално изтриване на редове на сметки, не правете други обработки на файла.
   • Селектирайте всички сметки от колони C, D, E, като започнете от ред 5 (т.е. селектирате и антетката - "Сметка", "Наименование"), копирайте селектираното и го поставете във формата за редакция на сметкоплан в CONTROLISY както и до момента се правеше (формата се намира в настройки на папка 01-Счетоводство или шорткът бутоните Сметкоплан към всяка счетоводна папка).
   • Запишете. Сметкопланът вече е прехвърлен и автоматично структуриран по модела на CONTROLISY.
   • Само при необходимост, отворете отново формата за редакция на сметкоплан и добавете мерни единици и/или валути. Мерна единица се добавя в 4-ти сектор: "302/1|Гориво||л|1". Валута се добавя в 3-ти сектор: "498/2|Други дебитори в долари|USD||1".
   При пренасянето на сметкоплана, CONTROLISY ще премахне автоматично всички сборни сметки, към които има подсметки, тъй като със сборните сметки не се правят директни счетоводни записи. CONTROLISY автоматично ще сглоби и категоризира сметките според съответния модел, заложен в системата.
  • Счетоводните сметки за сметкоплан по модел на Микроинвест Делта Про вече могат да бъдат създавани направо в CONTROLISY. След импорта на счетоводни записи, новите счетоводни сметки, създадени в CONTROLISY, ще се пренесат в Делта Про.
   За да се пренесат от CONTROLISY в Делта Про, счетоводните сметки трябва да имат още един елемент в края, който се отделя с права черта. Това е т.нар. категория на сметката по номенклатура на Делта Про. Категорията се изписва с число, като списъкът от категории е представен в помощната информация под формата за сметкоплан в CONTROLISY. Пример: 302/1|Резервни части|||1|1
  • С цел по-лесно създаване и редактиране на сметки, в интерфейса на сметкоплана сме създали възможност за добавяне и редакция на счетоводна сметка чрез типизирана форма. Съответно категориите по номенклатура на Делта Про могат да се избират от падащо меню в процеса на създаване или редакция на счетоводна сметка. Моделът за редакция в текстови режим продължава да съществува. Допълнително към всеки ред на сметкоплана ще намерите и бутон за изтриване на сметка.
  • При позициониране на мишката върху счетоводна сметка от основна контировка и натискане на червения бутон (молив) се отваря интерфейс за избор на сметка. Новото в случая е, че е наличен бутон за създаване на нова сметка. След като сметката се създаде, автоматично подменя сметката от основната контировка.
  • Към сметкоплана е наличен бутон за оптимизиране, който премахва ненужните сборни сметки, добавя вътрешни за CONTROLISY категории и подрежда сметкоплана по азбучен ред.
 • Подобрения, свързани с експорта към АЖУР
  За фирми, които се осчетоводяват чрез АЖУР, в досието на всеки контрагент на мястото на полето "ЕИК за експорт" се появиха 2 нови полета "Вътрешен номер АЖУР като клиент" и "Вътрешен номер АЖУР като доставчик". Това е така, тъй като в АЖУР обикновено има 2 отделни номерации за контрагенти - една за клиенти и една за доставчици. В тази връзка сме направили и нова версия на екселския файл за импорт на контрагенти.
 • Промени в импорта на покупки/продажби в CONTROLISY
  При импорт на покупки/продажби в CONTROLISY, което е алтернатива на добавянето на файлове на фактури, системата вече поддържа данни до 5000 реда. Досега поддържаше данни само до 1000 реда.
 • Актуализиране на данни във фирмено досие
  Към всяко фирмено досие вече е наличен нов бутон за актуализиране на данни, който може да се натисне и от счетоводител. Бутонът се намира в ново поле "Дата авто актуализация" към таб Общи. Счетоводител също така може да редактира ръчно следните полета - Наименование, Наименование (англ.), Бележки, ДДС номер, ДДС регистрация, Други ЕИК, Дата ДДС регистрация, Дата ДДС дерегистрация.
 • Копиране на настройки на фирма
  Конфигурирането на нова фирма в CONTROLISY вече става изключително лесно като се използва копиране на настройки от друга активна компания. За целта, при създаване на нова фирма, но преди да бъде активирана, трябва да се избере в полето "Фирмено досие за копиране на настройки" фирмата, чиито настройки желаем да копираме. След активиране на фирмата, настройките от посочената компания ще се пренесат в новата компания.
  Системата ще пренесе:
  • Всички настройки от папка 01-Счетоводство, вкл. Сметкоплан, Описания и Пореден номер на протокол по чл.117.
  • Всички счетоводни папки с техните индивидуални настройки.
  • Всички папки от тип Банка с техните индивидуални настройки, но без връзка със съществуващите IBAN-и в компанията, която дава настройките си.
  • Всички ДДС операции (при индивидуално използване на ДДС операции)
  Системата няма да пренесе:
  • Списък с банкови сметки
  • Списък с контрагенти
 • Подобрен интерфейс при преглед на фактура
  В резултат на предложения от клиенти и множество дискусии, решихме да направим промени в интерфейса за преглед на фактури. При новия интерфейс файловете се намират в ляво, а данните и контировката в дясно. Този начин на разположение на елементите позволява по-ефективна проверка на фактурите, тъй като при четене погледът се движи от ляво надясно, което отговаря на новото разположение (картинката е в ляво от данните). Бутоните за движение от един към друг документ, вкл. за поставяне в статус "2-готов за експорт", вече са позиционирани над данните.
 • Потребителско име
  В 01-Структура и екип/01-Потребители, потребителското име на всеки потребител вече може да се сменя. Също така системата допуска потребителското име да е валиден имейл.
 • Подобрения, свързани с експорта към CSAcc
  В основната контировка към CSAcc вече може да се избират 2 или повече различни ДДС ставки.
 • Свободни контировки
  Таблицата за ръчно сглобяване на контировка вече не се отваря в отделен прозорец.
 • Подобрения при автоматичното свързване на фактура с държавни и общински подразделения
  Напоследък попадаме на фактури, които се издават към общински подразделения - например някакво общинско предприятие. В някои от тези случаи на фактурата е изписан ДДС номера на общината и 13 разряден валиден ЕИК на подразделението, което объркваше системата и вместо подразделението, CONTROLISY свързваше фактурата с общината като контрагент. Направихме подобрения и в тези ситуации CONTROLISY вече намира и свързва съответното подразделение.
 • Избор на сметки от използвани сметки за основна контировка
  Когато отворим интерфейса за избор на счетоводна сметка от прозорец "Използвани сметки" към основна контировка, вече можем да изберем сметка от списъка като направим двоен клик с мишката.

04.02.2022 (подобрения за периода 29.12.2021-03.02.2022)

 • Нова опция в настройки на счетоводна папка
  В настройки на счетоводна папка вече е налична нова опция "Как се формира "Счетоводен месец". Досега тази опция беше налична само в интерфейса на качване/сканиране на фактури със стойност по подразбиране "стандартно". Съответно при качване на фактури чрез изпращане по имейл или чрез различните варианти на TEAMLOOK uploads, системата определяше счетоводния месец винаги по стандартния модел. Новата опция позволява да се промени това статично проявление и ако опцията се настрои на "фиксирано към дата документ", стойността по подразбиране при качване/сканиране също ще е "фиксирано към дата документ", включително и при получаване на фактури по имейл или качване с TEAMLOOK uploads.
 • Подобрения в TEAMLOOK web uploads
  • Ако потребителят има профил в CONTROLISY, може да достъпи TEAMLOOK web uploads чрез наличните си потребителско име и парола като при първо влизане, системата създава автоматично всички папки, до които потребителят има достъп в CONTROLISY и които са с активирани услуги за изпращане на документи чрез приложенията TEAMLOOK uploads.
  • При наличие на 2 или повече файла в контейнера за изпращане на файлове, освен опциите "Всеки файл в нов документ" и "Всички файлове в един документ", системата показва и опция "Всички файлове в един файл (Multipage PDF)". Опцията "Всички файлове в един файл (Multipage PDF)" дава възможност фактура, която се състои от 2 или повече страници да се обедини в 1 многостраничен PDF.
  • При логин в TL uploads през Windows или телефон, системата показва бутон (от ляво на бутона за профил), който прави инсталация като приложение, вкл. извежда икона на десктопа на компютъра или телефона.
  • Снимките, които се правят през телефон се компресират с цел да се намали размерът им до оптимален като качество и големина.
 • Експорт към Софтсистемс
  Вече е наличен експорт към счетоводна програма Софтсистемс.
 • Експорт към АЖУР
  Вече е наличен експорт към счетоводна програма АЖУР.
 • Ново поле в списъка от Видове документи
  В 08-Настройки/01-Видове документи, към всеки Вид документ може да се посочи в полето "Вид" дали документът е фактура, дебитно известие, кредитно известие или друг документ. На този етап указването на вид има значение само за кредитни известия, които се използват при импортиране на банкови извлечения, свързани със свободни кредитни известия.
 • Подобрения импорт на банки
  Кредитните известия вече се експортират с отрицателен знак и обърната статия. Съответно, при свободни фактури, които са кредитни известия е необходимо в съответния Вид документ да се посочи в полето "Вид", че документът е кредитно известие. Оправени са различни дребни бъгове и са направени частични подобрения, свързани с импорта на банкови извлечения.
 • Интерфейс на счетоводен документ
  Премахнахме табовете и оптимизирахме пространството с метаданни.
 • Настройки на счетоводни папки и папка Счетоводство
  Подобрихме интерфейса на настройки на счетоводни папки и папка Счетоводство, включително добавихме още помощни описания с цел по-лесно ориентиране в смисъла на съответните настройки.
 • Смяна на контрагент към счетоводен документ
  При смяна на контрагент в счетоводен документ, ако новият контрагент има поне 1 обучена контировка, системата вече сменя текущата контировка на фактурата.
 • Повече от едно ЕИК към фирмено досие
  Към всяко фирмено досие в Таб "Регистрации" е налично поле "Други ЕИК". Тук може да се въведат 1 или повече ЕИК/ДДС номера (нов ред с Ентер), които конкретната компания има в други държави членки. Изчерпателното въвеждане на тази информация води до подобрения при разпознаването на контрагентите по фактури, издадени към или от фирмата титуляр, когато във фактурата е указан наличен за фирмата титуляр чуждестранен ЕИК или ДДС номер.
 • Подобрено изчисляване на обща сума, ед.цена и количество
  Направени са подобрения при изчисляване на обща сума, ед.цена и количество при сметки, които изискват въвеждане на количество и ед.цена. Системата вече не допуска въвеждане на отрицателна единична цена, разбира се отрицателна обща стойност е възможна. С други думи, при кредитни известия, свързани с количествени сметки са възможни следните комбинации: отрицателно количество * положителна ед.цена = отрицателна стойност; нулево количество * нулева ед.цена -> отрицателна стойност.
 • "Протокол по чл.117 - пореден номер"
  Полето "Протокол по чл.117 - пореден номер" в настройки на папка Счетоводство вече не се попълва автоматично при активиране на нова компания.
 • Оправен бъг при масово генериране на протоколи по чл.117 от ЗДДС
  При масово генериране на протоколи по чл.117 от ЗДДС имаше бъг, при който, ако в рамките на едно стартиране на генериране, протоколите са над 100, системата не генерираше повече от 100 протокола.
 • Нова настройка към контрагент за намиране по име
  В общия случай, когато фактура бъде добавена в системата, CONTROLISY автоматично намира ЕИК или ДДС номер (вкл. на чуждестранна компания от ЕС) и свързва фактурата с контрагента със същото ЕИК в списъка от контрагенти. В практиката има фактури, които са свързани с чуждестранни контрагенти, които или нямат ЕИК, посочен върху фактурата или посоченият ЕИК не може да се валидира. В тези случаи до сега системата не успяваше да свърже автоматично фактурата с контрагента и се налагаше счетоводителят да прави ръчен избор. Новата функционалност позволява за този вид "специфични" контрагенти системата да търси в текста на фактурата наличие на име на контрагент и да го намира по име. За да приложи този модел за намиране на контрагент е необходимо еднократно:
  • да се избере "да" в новото поле "Модел за намиране по име", който се намира в таб Настройки в данните на всеки контрагент
  • да се уеднакви името на контрагента в CONTROLISY с това, което е изписано върху фактурата.
  Това трябва да се направи само за контрагентите, за които има нужда от прилагане на новия модел за намиране. С цел улеснение, при ръчно създаване на контрагент и натискане на бутон "Генерирай случаен номер", системата показва допълнителен диалогов прозорец, с който пита потребителя дали да приложи модела за намиране по име за този нов контрагент.
 • Отпадане на полета от досие на Контрагент
  Полетата сметка за покупка и сметка за продажба отпадат от настройки на Контрагент. Това е така, тъй като обучените контировки изцяло препокриват и обезсмислят тази функционалност.

29.12.2021 (подобрения за периода 06.11-28.12.2021)

 • Импорт на банкови извлечения в счетоводен софтуер
  Това е интелигентен и лесен за използване инструмент, който след като получи "суровите" данни от конкретно банково извлечение, стартира автоматична обработка, в рамките на която обвързва фактурите с плащания, индикира бюджетни и други плащания и сглобява счетоводна контировка. В процеса на обработка, системата се учи от действията на счетоводителя като след всяко банково извлечение точността на намиране на данните и преценката за счетоводна контировка стават все по-големи. Повече за новата функционалност може да прочетете в статия "Банкови извлечения - конфигуриране и импорт в счетоводна програма"
 • Подобрения, свързани с импорта на банкови извлечения
  След старта на новата функционалност "Импорт на банкови извлечения в счетоводна програма", направихме следните подобрения:
  • Когато конкретен ред от извлечението е свързан с плащане по фактура и системата е определила от основанието на оригиналното извлечение, че плащането е по 2 или повече фактури, които не са обвързани с фактури, налични в CONTROLISY, се показва бутон срещу всяка фактура, която не е обвързана със стойност, за лесно премахване от списъка.
  • Подобрихме значително разпознаването на елементи от извлечението и алгоритмите за откриване и обвързване с фактури.
  • Подобрения, свързани с валутни плащания:
   • Системата вече работи правилно с валутни извлечения като отчита и валутна курсова разлика
   • Подобрен е и интерфейса за отчитане на плащания по фактури, които са във валута, различна от валутата на плащането.
   • При движение от банкова сметка в една валута към банкова сметка в друга валута вече може да се посочи количеството валута на кореспондиращата банкова сметка.
   • Създаден е интерфейс във формата за редакция на ред от банково извлечение, чрез който ако плащането е в една валута, а фактурата е отчетена в друга валута (например плащане от левова сметка по фактура в щатски долари), счетоводителят може да посочи съответстващото на конкретната фактура плащане във валутата на банковото извлечение. Ако фактурата е налична в CONTROLISY това води и до отчитане на курсова разлика, изразена в лева.
   • Подобрено е автоматичното намиране на плащания по фактури, които са с различна валута от валутата на плащането.
   • Независимо, че банковите такси се събират в една счетоводна операция, когато са по валутни банкови сметки системата отчита валутната стойност на всяка банкова такса по валутния курс към деня на плащането й.
  • Вече системата може да обвързва налични в CONTROLISY фактури с плащания, извършени с банкови карти, вкл. във валута.
  • Настройка за допълнителни ключови думи, по които системата разпознава вида на плащането. Един от начините системата да разбира какъв е вида на плащането е да прочита конкретни думи или изрази от основанието на плащането. Понякога обаче независимо от богатия речник, който сме създали в ядрото на CONTROLISY, е възможно системата да не намира правилно конкретен тип плащане при определени специфични условия. Поради това, в Настройки на конкретна папка от тип Банка е създадено ново поле "Ключови думи". Полето е от табличен вид и позволява избор на вид банково плащане и указване на 1 или повече ключови думи или изрази, които да се добавят индивидуално за тази папка като модел за по-прецизно намиране на вида на банково плащане. Това е удобно да се използва в случаи, в които няма друг начин за подобрение на разпознаването освен индивидуалното указване на специфичен израз.
  • Банкови такси - независимо, че системата автоматично индикира и обединява банковите такси в една контировка, системата позволява да се избират и ръчно банкови такси в колона "Вид", ако по някаква причина има необходимост от това.
  • Нови настройки:
   • Разходна сметка за валутни разлики - използва се в счетоводните статии за отчитане на финансов разход от валутни курсови разлики.
   • Приходна сметка за валутни разлики - използва се в счетоводните статии за отчитане на финансов приход от валутни курсови разлики.
   • Вид документ при експорт - определя типа на документа при експорт към Делта Про, когато банковото извлечение е свързано с фактура, налична в системата. Опциите са "Фактура" и "Банково извлечение". Ако е посочено "Фактура", видът на документа ще се определя от вида на основния документ, по който се плаща - например: Фактура, ДИ, КИ. Ако се избере "Банково извлечение", видът на документа ще е "Банково извлечение" във всички случаи.
  • Формата за редакция на ред от банково извлечение претърпя промени. Налично е вече и търсене в списъка от налични в CONTROLISY фактури.
  • Системата вече работи правилно и с плащания, свързани с Кредитни известия.
 • Експорт към Бизнес Навигатор
  Променен е генераторът на сметкоплан за Бизнес Навигатор. Промяната е свързана с добавена възможност за конфигуриране на счетоводни сметки с буквено-цифрово кодиране на партидите. При експорт на фактури към Бизнес Навигатор и наличие на осчетоводяване със счетоводни сметки, които имат буквено-цифрови партиди, системата прави 2ри допълнителен файл с данни за тези счетоводни записи. Филтърът за импорт на фактури е разделен на 2 части - стандартен за цифрово кодирани партиди и допълнителен, който импортира буквено-цифровите записи.
 • Промени, свързани с ДДС операциите
  • С цел по-висока сигурност на данните, при поставяне на фактура в статус "2-готов за експорт" системата валидира дали ДДС операцията съответства на начина на използване за конкретната фактура.
  • Системата вече позволява да съществуват ДДС операции с едно и също име. Това обикновено е необходимо, когато се копира ДДС операция с цел да се създаде нова като се коригират част от данните на новосъздадената чрез копиране ДДС операция.
  • Ако ДДС операцията е свързана с поне 1 фактура, не може да се сменят категорията и ДДС ставката й.
  • При промяна на Вид по ДДС с цел по-висока сигурност от случайни корекции, системата иска потвърждение дали да извърши корекцията.
 • Импорт на покупки и продажби
  Импортът на покупки и продажби вече позволява да се импортират стойности и количества, изписани с десетичен знак запетая.
 • Копиране на фактури в друга папка
  Копирането на фактури в друга папка стартира отначало извличането на данни и сглобяване на счетоводна контировка, така както става при местене.
 • ЕИК на фирмено досие
  ЕИК на фирмено досие вече може да се дублира със съществуващо ЕИК в списъка от фирмени досиета.
 • Нов метод за качване на файлове TEAMLOOK web uploads
  Формата за ъплоуд се достъпва чрез уеб браузър, вкл. и през телефон и е платформено независима (Windows, Android, Mac OS, iOS, Linux). Адресът на формата е https://accounting.controlisy.bg/upload.php. Формата може да се достъпи и чрез бутона "към UPLOADS", който се намира под логин формата на CONTROLISY.
  Изисква се регистрация с имейл и парола, като задължително е да се изпише 1 валиден токън на папка от CONTROLISY, до която новият потребител ще изпраща документи. Наличните в CONTROLISY потребители достъпват системата директно с потребителското име и парола, които имат, т.е. за тях не е необходима допълнителна регистрация.
  След влизане в системата трябва да се създадат 1 или повече папки чрез указване на токън, който се взима по стандартния начин от конкретна папка в CONTROLISY. Ако потребителят е съществувал в CONTROLISY и е имал достъп до папки с активирани токъни, системата еднократно автоматично ще ги извлече.
  След клик върху налична в приложението TWU папка се показва форма за изпращане на файлове. Потребителят може само да изпраща файлове към CONTROLISY и няма достъп до вече наличните в CONTROLISY документи.

05.11.2021 (подобрения за периода 17.08-05.11.2021)

 • Експорт към WorkFlow
  Вече е наличен експорт към счетоводна програма WorkFlow. Експортът покрива - покупки, продажби, касови плащания, протоколи по чл.117 от ЗДДС, свободни контировки. В Забележка 4 импортираме наименованието на ДДС операцията, която е приложена за конкретната фактура. Това позволява филтриране по това наименование с цел стартиране на масова редакция в WorkFlow, когато е необходимо да се добавят допълнителни критерии за целите на отразяването в ДДС дневниците, за които няма интерфейс за импорт.
 • Експорт към Scipter(i)
  Вече е наличен експорт към ERP система Scipter(i). Експортът покрива - покупки, продажби, касови плащания, свободни контировки.
 • Нови възможности при експорт към Пассос
  Експортът към Пассос вече генерира и XML файл, който разширява възможностите за импорт. В тази връзка е променен и xlsx генератора на сметкоплан.
 • Експорт към CP Accounting
  Вече е наличен експорт към счетоводна програма CP Accounting. Експортът покрива - покупки, продажби, касови плащания.
 • Нови възможности при експорт към ФАКТ
  Експортът към ФАКТ вече генерира и файл за импорт в складовата част на програмата. В тази връзка е променен и xlsx генератора на сметкоплан. Променен е списъкът на ДДС сделките при конфигуриране на съответните ДДС операции, а касовото плащане вече се изразява със счетоводна сметка.
 • Експорт към ЕДИС АСО
  Вече е наличен експорт към счетоводна програма ЕДИС АСО. Експортът покрива - покупки, продажби, касови плащания, протоколи по чл.117 от ЗДДС.
 • Промени, свързани с издаването на протоколи по чл.117 от ЗДДС
  • Във формите за ръчно и масово издаване на протоколи по чл.117 от ЗДДС е добавено ново поле за подвид, ако е избран вид "Доставки по чл.163а". Избраният подвид също така се отпечатва и върху протокола.
  • За да може да се издаде Протокол по чл.117 (към конкретна фактура или масово) вече е необходимо ДДС операцията, която е свързана с фактурата, по която се издава протокола, да има стойност "да" в новото поле "Кореспондира с Протокол по чл.117". Досега, при масово издаване, системата нямаше 100% достоверен критерий дали трябва да издаде протокол и понякога се издаваха протоколи по фактури, за които това не трябва да се прави. С новата опция вече този проблем отпада. Ето какво трябва да направите за заварените ДДС операции:
   • В 03-Документи по клиенти/Конкретна фирма/08-Настройки/02-ДДС операции намерете ДДС операциите, които участват във фактури, по които се издават протоколи.
   • В полето "Кореспондира с Протокол по чл.117" изберете "да"
   • Направете същото и в общите настройки на системата (08-Настройки от дървото), така че при активиране на нова фирма, тя да получи съответните ДДС операции с новите настройки.
  • Към всяка ДДС операция, за която е посочено, че кореспондира с Протокол по чл.117 от ЗДДС (полето "Кореспондира с Протокол по чл.117" е попълнено с "да") има нова опция "Вид на протокола". Тук може да се посочи дали протоколите, които ще се издават по тази ДДС операция са за ВОП, Услуга и т.н. Това много точна и ясно фиксира типа на протоколите и създава още повече улеснения при издаването им, особено при масово генериране. Указването на Вид на протокола във формата за масово издаване не оказва влияние върху вида на протокола, ако вид е избран на ниво ДДС операция - в тези случаи системата ще използва вида от съответната ДДС операция.
  • Улеснена е процедурата при снимане на фактури, които имат повече от една страница
 • Универсален експорт - промени
  Универсалният експорт вече поддържа до 4 кодове на партиди към счетоводна сметка. Това е съобразено и в новата версия на генератора на сметкоплан за Друг счетоводен софтуер.
 • Промени, свързани със свободни контировки към Микроинвест Делта Про
  Свободните контировки, които се експортират към Микроинвест Делта Про вече могат да включват и валутни сметки. В сметкоплана, валутните сметки се описват в третия разряд на счетоводната сметка. Пример: 498/2|Други дебитори долари|USD||1. Това е съобразено в новата версия на генератора на сметкоплан за Делта Про.
 • Нов бутон за редакция на сметкоплан
  Вече към конкретна счетоводна сметка от основната контировка има бутон за редакция на сметкоплан. Досега този бутон съществуваше само в интерфейса на избрани сметки, който се отваря с двоен клик върху основната контировка.
 • Номератор на протоколи по чл.117
  При активиране на ново фирмено досие, системата вече слага 1 в полето "Протокол чл.117 (пореден номер)"
 • Масова редакция на Счетоводен документ
  В масовата редакция на счетоводен документ вече участва и полето "ДДС операция".
 • Свободни контировки
  Свободните контировки за Микроинвест Делта Про и McMaster вече могат да се правят и извън фактура. Досега свободна контировка се взимаше само към фактура и обикновено беше свързана с предмета на конкретната фактура. Новата функционалност дава възможност да се направи счетоводен запис, независим от фактура, който също да бъде импортиран в съответната счетоводна програма заедно с импорта на фактурите. За да направите нова свободна контировка, която не е свързана с фактура, използвайте бутон "Нова свободна контировка", който се намира над списъка с фактури. Бутонът отваря познатия (от досега съществуващите свободни контировки към фактури) интерфейс. Към свободната контировка може да добавите и файлове, ако има необходимост, но не е задължително. Ако в системата постъпи документ, който не е фактура и е необходимо по него да се направи само свободна контировка, лесно можете да преобразувате фактурата в свободна контировка. За целта в Таб Технически намирате полето Конвертиране. Избирате "Конвертирай към контировка" и потвърждавате. Веднага след това документът се преобразува в контировка, в която само трябва да посочите съответните сметки в Дт и Кт. Системата позволява и конвертиране от Свободна контировка към фактура.
 • Импорт на покупки/продажби в CONTROLISY
  Десетичният знак на нето стойност и количество освен точка може да е и запетая. Направени са подобрение при импорта, така че ако не е намерен контрагент по подаденото ЕИК, системата търси връзка с контрагент допълнително по ДДС номер и наименование.
 • Нова настройка за експорт към Делта Про "Тип РКО/ПКО"
  В Настройки на счетоводна папка за експорт към Делта Про, към таб "Експорт към софтуер" вече е налична опция ("Тип РКО/ПКО"), с която може да се укаже дали типът на документа при касово плащане е РКО/ПКО или фактура. Ако се избере "РКО/ПКО", типът на документа ще е РКО или ПКО според вида на касовото плащане. Ако се избере "фактура", типът на документа ще е съответния тип документ на основната контировка - фактура, ДИ или КИ. И в двата случая номерът на документа на касовото плащане ще е равен на номера на основния документ. Съществуващите папки автоматично са с избрана опция "РКО/ПКО" - запазваме модела, който е съществувал до момента, но при необходимост може да се смени на "фактура". Всички нови папки по подразбиране ще получат опцията "фактура", която също при необходимост може да се смени на "РКО/ПКО".
 • Шаблонни задачи
  Неактивни шаблонни задачи вече не се поставят, дори да са избрани в конкретна компания.
 • Подобрен OCR за фактури, отпечатани на матрични принтери
  Направихме подобрения в OCR engine на CONTROLISY, с които повишихме качеството на разпознаване на т.нар. фактури от матричен принтер. Налична е нова опция "OCR режим" към Настройки на счетоводна папка, таб Основни параметри. По подразбиране стойността на опцията е "фактура". Ако за папката преобладават фактури, отпечатани на матричен принтер, тази опция може да се промени на "фактура от матричен принтер". В интерфейса за качване/сканиране на фактури в рамките на CONTROLISY е налична допълнителна опция "OCR режим", която взима стойността си от Настройки на счетоводната папка и може да бъде променена преди да се натисне бутона за запис на новите фактури. При качване на файлове чрез TEAMLOOK uploads, TEAMLOOK uploads for Android, имейл и API, OCR режимът ще е този, който е зададен в Настройки на папката и не може динамично да се променя.
 • Подобрен интерфейс при Масова редакция и Масово изтриване
  Направихме подобрения в интерфейса за масова редакция и изтриване на документи. Досега, когато се налагаше да се направи редакция например на 80 документа едновременно, трябваше да се заредят всички 80 документа чрез скроуване с мишката, да се селектират (чекнат) и след това да се изпълни масова редакция или изтриване. Системата вече позволява масова редакция/изтриване на документи, които не са селектирани (чекнати) предварително, като новият интерфейс автоматично включва опция за масова редакция/изтриване и на всички документи от текущия списък независимо дали са чекнати. Броят на документите, които могат едновременно да се редактират или изтрият не може да надвишава 500 в една партида.
 • Промени, свързани с полето "ЕИК за експорт" към Контрагент
  Полето "ЕИК за експорт" към Контрагент вече може да получи стойност "-1". Тази стойност означава, че при генериране на файл за експорт към счетоводна програма, системата ще експортира празна стойност в съответното поле за ЕИК.
 • Модели за номера на фактури
  В редки случаи може да се наложи динамично системата да модифицира номерата на фактури в процеса на автоматичното разпознаване. Препоръчваме използването да е за еднотипни номерации, каквито може да се открият при фактурите за продажби. Пример: ако номерът на фактурата е "M-15-123456" можем да заменим "DS-15-" с "0000", така че да получим нова стойност на номера "0000123456". За да се използва е необходимо в това поле да се въведе префикс, регулярен израз на модела за замяна на стойност, стойност с който да се направи замяната, суфикс. Регулярният израз може да се въведе в полето "Регулярен израз за Номер документ", което се намира в таб Основни параметри на Настройки на Счетоводна папка.
 • Импорт на протоколи по чл.117 от ЗДДС в McMaster
  CONTROLISY вече експортира протоколи по чл.117 от ЗДДС към McMaster. В Настройки на папка Счетоводство да се попълнят полетата "Протокол чл.117 (буферна сметка)" и "Протокол чл.117 (сметка контрагент)".
 • Промени в експорт към Бизнес Навигатор
  При експорт на списък от контрагенти, системата вече динамично добавя сметката за Контрагент, посочена в конкретната ДДС операция.
 • Оправени бъгове
  Оправен е бъг, при който при отчитане в реално време на дейност в Таймшийтовете, системата не записваше съответното време.

18.08.2021 (подобрения за периода 07.07-17.08.2021)

 • Експорт към АЛМА Прим
  Вече е наличен експорт към счетоводна програма АЛМА Прим - покупки, продажби и касови плащания.
 • Експорт към Пасосс
  Вече е наличен експорт към счетоводна програма Пасосс - покупки, продажби и касови плащания.
 • Експорт към ФАКТ (Ранком)
  Вече е наличен експорт към счетоводна програма ФАКТ (Ранком) - покупки, продажби и касови плащания.
 • Промени, свързани с Универсалния експорт
  При универсалния експорт системата вече експортира и информация за издадените през CONTROLISY протоколи по чл.117 от ЗДДС, като това се записва в отделен файл. Също така освен експорт в TXT файлове, системата прави експорт и в XLSX формат. Добавени са следните колони: ID (на документ от CONTROLISY), Сметка за касово плащане, Име на сметка за касово плащане, Партида на сметка за касово плащане, Флаг за наличие на протокол по чл.117.
 • Ново поле ДДС месец
  Новото поле ДДС месец е налично за счетоводни папки, които експортират към Микроинвест Делта Про и Пасосс. Целта е да може да се посочи месец за целите на отразяване на фактурите в дневниците по ЗДДС, различен от счетоводния месец. По подразбиране ДДС месецът е равен на счетоводния месец.
 • Досие на Контрагент
  При създаване на контрагент, системата попълва автоматично полето ЕИК за експорт, като стойността му е равна на стойността на полето ЕИК. При импортиране на контрагент, полето ЕИК вече не е задължително, но ако не се подаде, системата генерира автоматично ЕИК на случаен принцип.
 • Регистър "Всички документи"
  Регистър "Всички документи" осигурява търсене и намиране на документи, които се намират в различни папки/регистри в системата. Това позволява например да се търсят едновременно фактури, намиращи се в различни компании.
  При влизане в регистъра системата първо показва групи за търсене, вкл. и търсене по всички документи. Групите позволяват стесняване на обхвата на търсенето само в определена група документи. Групите са: Счетоводни документи, Други счетоводни документи, Общи ТРЗ документи, Списък служители, Документи по служители, Outbox, Бележки, Банкови сметки.
 • Масова редакция на счетоводни документи
  При масово редактиране на счетоводни документи вече може да се редактира и полето "Плащане".
 • ДДС операция към свободни контировки за Делта Про
  Свободните контировки за счетоводни папки, които експортират към Микроинвест Делта Про вече поддържат и ДДС операции. По подразбиране ДДС операцията, която системата избира е "Вътрешен оборот".
 • Версия 2 на Коментари
  Създаването и насочването на коментар към документ е вече много по-удобно. Коментарите към конкретен документ се достъпват от изричен бутон в дясната колона с бутони към всеки документ. Системата поддържа и единен поток от получените и изпратени коментари, който може да се достъпи от дървото в ляво, част "Коментари", т.е. на едно място могат да се разгледат всички коментари, независимо, с кои документи са свързани. Нов момент е и възможността да се създават "свободни" коментари - коментари, които не са свързани с документи. Разширен е обхвата на документите, по които могат да се пишат коментари. Това вече са: Счетоводни документи, Inbox, Outbox, Други счетоводни документи, Общи ТРЗ документи, Документи по служители, Списък служители, Чек лист ДДС, Чек лист Ревизии и Одити.

07.07.2021 (подобрения за периода 18.06-06.07.2021)

 • Нов регистър "99-Други настройки"
  Към 08-Настройки вече има нов регистър "99-Други настройки". Тук могат да се конфигурират основанията по подразбиране при генериране на протокол по чл.117 от ЗДДС. В поле "Основания" срещу всеки вид може да се посочи 1 или повече от едно основания. Повече от едно основания се разделят с Ентер (нов ред). Първото по ред основание е основанието по подразбиране. Тази настройка не е задължителна, ако не се конфигурират основания, ще се използват стандартните за системата.
 • Масово издаване на протоколи по чл.117 от ЗДДС
  Освен индивидуално, протоколите по чл.117 от ЗДДС вече могат да се издават и масово. Функционалността е валидна за счетоводни папки от тип "Доставчик" (покупки). Масовото издаване може да се стартира както за фактури от текущата селекция (тези, които са показани в таблицата от фактури, независимо на колко страници са разпределени), така и само за чекнати фактури. За целта се натиска бутон "Масово издаване на протоколи по чл.117 от ЗДДС", който се намира от дясно на бутона за сканиране. Отваря се форма, в която се дефинират параметрите на протоколите, които ще се издадат и се натиска бутон "СТАРТИРАЙ масово създаване". Процесът приключва с отчет, който показва по кои фактури са издадени протоколи и по кои не са издадени и причината за невъзможността да бъдат издадени. Независимо по какъв начин са избрани или подредени фактурите, при издаването системата автоматично подрежда фактурите по дата с цел да се спази съответствие на хронологичността на номера и дати.
 • Свободни контировки за McMaster
  Интерфейсът за свободни контировки е отключен за McMaster, тъй като вече съществува модел за експорт на допълнителни счетоводни операции. При експортиране от CONTROLISY, свободните контировки попадат в отделен xlm файл.
 • Експорт към EJ
  Вече е наличен експорт към счетоводна програма EJ - покупки, продажби и касови плащания.
 • Кошче (Recycle bin)
  Системата вече разполага с "Кошче" (Recycle Bin). Това означава, че при изтриване на документ, документът не се премахва необратимо, а се измества в кошчето. Всеки документ в кошчето може да бъде окончателно изтрит или възстановен обратно в папката (опциите са налични след натискане на бутон 3точки, който се намира над списъка от документи). Кошчето разполага и с бутон за изчистване, натискането, на който изтрива всички документи, които се намират в него (опцията е налична след натискане на бутон 3точки, който се намира над списъка от документи). Системата пази в кошчето всички документи до 30 дни от изтриването, след което окончателно ги премахва. Кошчето се достъпва както от конкретна папка, така и от папка Всички. Това става след натискане на бутона със 2те зъбни колела и избор на опцията "Кошче".
 • Рязане на части от страница
  Системата вече има функция за изрязване на парче от страница на документ. Това е удобен инструмент в случаите, в които на една страница са сканирани повече фактури. За да се стартира интерфейса за изрязване е необходимо да се натисне бутон "Ножица", който се намира в горния десен ъгъл на всяко привю на файл. След това системата отваря интерфейс, в който се избира регион от картинката. След избора се показва прозорец с изрязаното парче, в който трябва да се посочи създаване на файл към текущия документ или създаване на нов документ.
 • Нова версия на TEAMLOOK uploads for Android
  Новата версия 2 на TEAMLOOK uploads for Android е вече налична за сваляне от Google play.
  • Направихме интерфейса по-удобен за работа
  • Приложението вече работи и на английски език
  • При снимане приложението огражда фактурата с рамка, така че след запис картинката се изправя, ако е снимана под ъгъл (подобно на сканиращо приложение за телефон)
  • Улеснена е процедурата при снимане на фактури, които имат повече от една страница
  Новата версия на приложението можете да свалите от тук: Google play
  ВЪПРОСИ:
  • Може ли да се използва старата версия на приложението?
   Да, може да продължите да използвате версия 1.
  • Има ли особености при инсталиране на версия 2?
   Ако сте инсталирали версия 1 и желаете да инсталирате версия 2 е необходимо да деинсталирате старата версия преди да започнете инсталацията на версия 2. Имайте предвид, че версия 2 няма да помни настройките на папки от версия 1!

18.06.2021 (подобрения за периода 31.05-17.06.2021)

 • Нова настройка "Модел на плащане"
  В Таб "Експорт към софтуер" в настройки на счетоводна папка има нова опция "Модел на плащане". По подразбиране моделът на плащане е автоматичен. Това означава, че системата сама открива дали има касово плащане по съответната фактура. Ако в папката влизат само касово платени фактури или само банково платени фактури, тази опция може да бъде променена на "винаги с плащане" и "без плащане". Опцията "винаги с плащане" ще добавя касово плащане към всяка фактура независимо дали системата открива или не такова плащане, а опцията "без плащане" няма да индикира плащане.
 • Промени, свързани с експорта към McMaster
  Добавена е нова ДДС операция "0 - Не влиза в дневник". Целта е чрез нея да се импортират фактури, които не трябва да влязат в дневниците по ЗДДС. Генерирането на сметкоплан за McMaster е вече по-стриктно от г.т. на категоризирането на счетоводните сметки. Системата вече изисква да се добавят категории (1 - нормална сметка, 2 - сметка за плащане, 3 - сметка за разходи за дейността, 4 - партньорска сметка). За целта е актуализиран генератора на сметкоплан за McMaster. Заварените сметки могат да продължат да се използват по стария начин.
 • Нова опция за плащане при експорт към Плюс Минус
  В падащото меню към всяка фактура, която се преглежда за експорт към Плюс Минус вече има опция за плащане с карта.
 • Масова редакция на Забележка и Забележка 2
  В интерфейса за масова редакция са добавени Забележка (Делта Про, Плюс Минус, McMaster) и Забележка 2 (Делта Про).
 • По-лесен интерфейс за смяна на сметка в основна контировка
  При позициониране курсора на мишката върху сметка от основната контировка, системата показва бутон за редакция, който отваря сметкоплан за избор на сметка. Ако се кликне върху сметка от основната контировка системата отваря поле за ръчно изписване на сметката. Ако сметката е налична в сметкоплана и е с уникален номер, системата променя текущата с избраната сметка. Ако сметката не е с уникален номер или номерът не съществува, отваря се прозорец със сметкоплан за избор на сметка. Този подход съкращава времето за избор на сметка. Досега съществуващия начин, при който след двоен клик върху основната контировка се отваря прозорец за избор на сметки и добавяне на нови редове към счетоводната операция, остава. Системата вече позволява да се смени и сметката на контрагента след клик върху нея в основната контировка. Досега съществуващият начин за смяна на сметка на контрагента с клик върху сметката, която стои от дясно на името на контрагента, остава.
 • Експорт 10 месеца напред
  Интерфейсът за експорт позволява да се експортират счетоводни операции до 10 месеца напред спрямо текущия месец. Това е удобно в случаите, в които искаме да импортираме в счетоводната програма фактури от текущия месец, но при импорта да попаднат в някой бъдещ месец. За целта е необходимо да се промени счетоводния месец на съответните фактури и при експорта да се чекне заедно с текущия месец и желаният бъдещ месец. Разбира се досега съществуващият вариант, при който се сменя само счетоводния месец без тези бъдещи фактури да се експортират, остава.
 • Промяна в модела за импорт към CONTROLISY
  В модела за импорт в CONTROLISY са добавени Забележка (Делта Про, Плюс Минус, McMaster), Забележка 2 (Делта Про) и Сметка за контрагента. Ако се подаде сметка за контрагента, тя се записва към всяка фактура индивидуално и участва при формиране на файла за експорт. Шаблона за импорт invImport.xlsx е с нова версия.
 • Промени в универсалния експорт
  Експортът към т.нар. "Друг" счетоводен софтуер (универсален експорт) вече включва индикация за наличие на касово плащане.
 • Промени, свързани с формирането на сметкоплан за "Друг" счетоводен софтуер
  Направена е промяна в генератора на сметкоплан за "Друг" счетоводен софтуер. Счетоводните сметки за "Друг" счетоводен софтуер вече изискват добавяне на категория (1 - нормална сметка, 2 - сметка за плащане, 3 - сметка за разходи за дейността, 4 - партньорска сметка). Сметките за плащане вече се дефинират в самия сметкоплан, а не в отделно поле в настройки за експорт на съответната счетоводна папка. Заварените сметки могат да продължат да работят по стария начин.
 • Изпращане на тестови имейл
  При конфигуриране на персонален централен имейл в настройки на Лиценз, вече има бутон, натискането, на който води до изпращане на тестови имейл. Това позволява лесно да се определи дали настройките на персонален имейл са направени коректно.
 • Преки пътища за представител клиент
  Представител клиент вече може да прави преки пътища към счетоводна папка
 • Местене на документи - по удобен интерфейс
  Новият интерфейс е по-удобен и интуитивен. След натискане на бутон "Премести" (от менюто, което се отваря с бутон три точки към документ или над списъка с документи), системата показва прозорец със списък от папки. Избира се папката, към която искаме да изместим документа и се натиска бутон "Премести". Възможно е да се местят и много документи наведнъж. Досега съществуващият вариант на местене с провлачване също може да се използва.
 • Бърз достъп до счетоводните контировки към фактура
  С цел бързо да се достъпват счетоводните контировки, пред номера на всяка една фактура в таблицата от списъка с фактури се виждат фигури, като позиционирането на курсора на мишката върху съответна фигура отваря малък прозорец с конкретната контировка. Досега съществуваха индикации с кръгчета за наличие на касово плащане и свободни контировки. Този модел е доразвит по следния начин:
  • Тъмно зелено квадратче - вижда се винаги. При позициониране курсора на мишката върху него, показва основната контировка.
  • Оранжево кръгче - вижда се само, ако има касово плащане. При позициониране курсора на мишката върху него, показва контировката на касовото плащане.
  • Лилав триъгълник, сочещ надолу - вижда се само, ако има свободни контировки. При позициониране курсора на мишката върху него, показва всички свободни контировки.
  • Тъмно червен триъгълник, сочещ нагоре - вижда се само, ако е наличен Протокол по чл.117. При позициониране курсора на мишката върху него, показва информация за протокола.
 • Нов ключ в API импорт на данни
  Към API импорта на данни е добавен нов ключ за сметка на контрагент.
 • Обучена контировка и английски текст
  За компании, за които е посочено, че езикът на комуникация е английски, системата вече няколко месеца прави превод на описанието в полето "English text". Полето "English text" вече е добавено да се записва и към обучените контировки.

31.05.2021 (подобрения за периода 10.05-30.05.2021)

 • Нов алтернативен метод за определяне на права до конкретни папки
  За папки от тип "Доставчик", "Клиент", "Начисление", "Каса", "Банка", "Други счетоводни", "Общи ТРЗ", "Документи по клиенти", "Outbox", "Списък служители", "Контрагенти" и "Центрове" вече могат да се дават и индивидуални права. Правата се дават от модератор, през настройки на съответната папка, таб Достъп.
 • Интерфейсни подобрения
  Вертикалната тъмно сива лента вече се показва винаги при отваряне на системата в повече от един прозорец. При клик върху кръглия бутон с инициали на потребителя (или неговата снимка) системата отваря прозорец, в който може да се избере опция "вертикално меню". След избора на тази опция хоризонталната тъмно сива лента се премества в ляво и се разполага вертикално. В Счетоводен документ са направени подобрения, свързани с по-доброто разпределение на информацията върху екрана. Дясната рамка, която разделя привюто на фактурата и дясната колона с файлове/извлечен текст/ анотация, има малка кръгла икона в средата, която като се натисне свива дясната колона и така разпъва пространството за привю на фактура. Свитата колона показва файловете, като ако към фактурата има повече от един файл, клик върху малките икони на файловете променя привюто в средата на екрана. Подобна функционалност е направена и за лявата рамка, която разделя данните от привюто на фактура. При клик върху малката кръгла икона, която стои в средата на лявата рамка системата разширява пространството с данните, като свива пространството на привюто на фактура. Основните табове, които стояха отгоре над данните и привюто вече са изнесени от дясно като самостоятелна колона с бутони.
 • Timesheets
  Създаден е интерфейс за отчитане на извършени дейности. Повече информация можете да намерите в следната статия Timesheets в CONTROLISY
 • RTF файлове - OCR и привю
  Системата вече може да прави привю и да извлича текст от RTF файлове.
 • Централен дашборд ("Начало") чек листове
  Статистическата информация за чек листовете е преместена в нов таб "Чек листове".
 • Подобрения в импорта към CONTROLISY
  Когато при импортирането в CONTROLISY постъпва контрагент, за който не е подаден ЕИК, системата прави търсене по наименование и ако намери контрагента, го свързва с импортирания запис. Ако не го намери, създава нов контрагент, на който слага произволен ЕИК и в ДДС номер 15 деветки. Това обикновено се случва при импортиране на продажби по фактури към физически лица.
 • Болднати стойности в счетоводен документ
  С цел по-лесно намиране на "Номер", "Дата", "ЕИК" и "Фактурна стойност", стойностите на същите полета са вече болднати. Болднати са и основните сметки в Основна контировка, както и сметките в свободна контировка.
 • Индикация за дублирани фактури
  Пространството, което показва, че фактурата е дублирана е оптимизирано. Списъкът с фактури, спрямо които текущият документ е дублиран се отваря с изрично натискане на бутон "[виж всички]". С бутон "[отвори в нов таб]" се отварят в нов таб всички фактури, вкл. и текущата.
 • Триене на фактура и дублирани документи
  Направено е подобрение, при което, ако фактура Х е дублирана спрямо фактура У и изтрием фактура У, фактура Х автоматично премахва маркера си за дублиран документ.
 • Оправен проблем с фактури на А1
  Поради това, че информацията за доставчика А1 във фактурите на А1 е върху картинка, а останалата част от фактурата е дигитален PDF, досега не успявахме да извлечем данни за доставчика. Направени са подобрения, чрез които вече няма такъв проблем с фактурите на А1.
 • Допълнителни настройки към счетоводна папка за експорт
  • Забележка (по подразбиране) - за Микроинвест Делта Про, Плюс Минус и McMaster
  • Забележка 2 (по подразбиране) - за Микроинвест Делта Про
  • Сметка за контрагент (фиксирана) - за всички софтуери без Бизнес Навигатор и Плюс Минус. Ако се избере Сметка за контрагент (фиксирана), системата ще експортира контировките с точно тази сметка за контрагент, независимо какво е посочено в ДДС операцията или към самия контрагент. Изключение е само случаят, при който сметката за контрагент е указана изрично в конкретната фактура.
 • Нова валидация в Други счетоводни документи
  За да се смени статуса на "3-обработен" е необходимо да са попълнени полетата "Контрагент", "Вид документ" и "Дата".
 • Нова валидация в Документи по служители
  За да се смени статуса на "3-обработен" е необходимо да са попълнени полетата "Служител", "Вид документ" и "Дата".
 • Нова валидация в Общи ТРЗ документи
  За да се смени статуса на "3-обработен" е необходимо да са попълнени полетата "Вид документ" и "Дата".
 • Нов маркер за наличие на свободни контировки към фактура
  Ако към фактурата е налична свободна контировка, системата показва лилава точка в ляво от номера на фактурата. Оранжевата точка за наличие на касово плащане също вече стои от ляво на номера на фактурата.
 • Таб Дейности е преименуван на Контрол
  Досега съществуващият таб "Дейности" вече се нарича "Контрол". Оправен е и бъг при търсене на отговорник.
 • Оправен бъг с PNG фактури
  В редки случаи при PNG фактури системата не успяваше да генерира привю и да направи OCR. Проблемът е отстранен.

10.05.2021 (подобрения за периода 27.04-09.05.2021)

 • Нов Таб Статистика
  Към централния дашборд е създаден нов Таб Статистика. Таб Статистика се вижда от модератори и собственици на профили и показва информация за брой документи по компании в различни сечения, както и информация за документи и служители, във връзка с част Заплати. Към всяка компания има бутон "статистика", който показва по-подробна статистическа информация за конкретната компания, вкл. графика.
 • Протоколи по чл.117 от ЗДДС
  Протоколи по чл.117 от ЗДДС вече могат да се генерират във всички случаи, независимо кой е счетоводният софтуер, към който се прави експорт. Информацията за протокола по чл.117 подлежи на експортиране за сега само към Микроинвест Делта Про.
 • Нови функционалности в Документи по служители
  В 02-Заплати/02-Документи по служители е създаден дашборд, който показва трудовите досиета на служителите. В допълнение, ако в настройки на Документи по служители са посочени "Изискуеми документи", в дашборда системата показва кои документи липсват за всеки служител. Вече е налична масова редакция за документи по служители.
 • Копиране и местене на файлове и документи
  Подобрен е интерфейсът за поставяне на файлове и документи в резултат на копиране и местене. Новият интерфейс позволява да се поставят по няколко файлове/документи наведнъж. Разрешено е местенето на документи между следните папки: Счетоводни документи, Други счетоводни и Общи ТРЗ документи. Това осигурява гъвкавост, когато документите са качени неправилно в неподходяща за целта папка. Тъй като посочените папки са от различен тип, при местенето системата създава нов документ в приемащата папка, а преместваният документ се изтрива от първоначалната папка. В тези случаи системата вади диалогов прозорец, в който изисква изрично разрешение от страна на счетоводителя за финализиране на тази операция.
 • Одобрение на счетоводни документи
  В настройки на всяка счетоводна папка от тип Клиент или Доставчик е създадена нова опция "Включено одобрение". По подразбиране одобрението не е включено. Ако се включи, системата показва ново поле в настройки "Отговорник одобрение", в което може да се избере 1 или повече от 1 отговорници, вкл. от страна на представители на клиента. При включено одобрение, всеки нов документ получава след автоматичното обработване статус "0-за одобрение", като посочените потребители в полето "Отговорник одобрение" получават известие и имейл, че имат нови документи за одобрение. След като одобрят съответните фактури, те получават автоматично статус "1-неосчетоводен". Ако конкретна фактура не бъде одобрена, тя получава счетоводен статус "9-не се осчетоводява".
 • Списък със служители
  В 02-Заплати/01-Списък със служители вече може да се избира длъжност на служител. Разрешена е и масовата редакция.
 • Таб Дейности, допълнителна разбивка към всяка една стойност
  Към всяка стойност в таб Дейности, когато е различна от нула, системата показва черен триъгълник. При позициониране курсора на мишката върху триъгълника, системата показва по-подробна информация за конкретната стойност.
 • Маркер за налично касово плащане
  С оранжева точка пред полето "Фактурна стойност" към счетоводен документ се показва налично касово плащане по фактурата.
 • Масова редакция на контрагента
  Вече е разрешена масовата редакция на данни за контрагенти.
 • Дашборд на Счетоводна папка
  Дашбордът на счетоводна папка показва вече статистика за Дублирани фактури, а ако е включено одобрение, показва и фактурите, които подлежат на одобрение.
 • Импорт на списък на приходни и разходни центрове
  Създаден е интерфейс за импортиране на приходни и разходни центрове.
 • Промени в списъка от компании в централния дашборд
  До сега името на компания отваряше фирменото досие. Вече отваря списъка от папки в нов Таб. Списъкът от папки се отваря и с изричен за целта бутон "папки". Фирменото досие вече се отваря от бутон "досие", а клик където и да е върху реда на съответната компания вече не отваря попап прозорец с папки.

27.04.2021 (подобрения за периода 16.04-26.04.2021)

 • Нова функционалност - теглене на архиви
  И до сега съществуваше възможност да се теглят архиви (файлове) от системата, но това можеше да се прави само папка по папка. Новата функционалност дава възможност да се тегли инкрементален архив на всички файлове по всички папки едновременно.
 • Централен дашборд - нов таб Дейности
  Към централния дашборд е създаден таб Дейности, чрез който счетоводителите получават информация за неизпълнени дейности по фирми и папки. Неизпълнени дейности са: нови документи, неосчетоводени документи, документи, които са готови за експорт, експортирани, проблемни и маркирани документи, непрочетени коментари и известия за редактирани документи.
 • Минимизиране на списък с файлове към Счетоводен документ
  Създадена е възможност лявата колона с файлове/OCR текст/Анотация при отворен документ да се свие в тясна колона, която показва само малки икони на файловете.
 • Нов дашборд към всички папки в "03-Документи по клиенти/Конкретна компания"
  Новият дашборд към всички папки в "03-Документи по клиенти/Конкретна компания" показва подробна статистика за документите в счетоводните и ТРЗ папки към компанията.
 • Нов дашборд към папка "01-Счетоводство" ("03-Документи по клиенти/Конкретна компания/01-Счетоводство")
  Новият дашборд към папка "01-Счетоводство" показва подробна статистика за документите в счетоводните папки към компанията.
 • Нов дашборд към папка "02-Заплати" ("03-Документи по клиенти/Конкретна компания/02-Заплати")
  Новият дашборд към папка "02-Заплати" показва подробна статистика за документите в папки за Заплати към компанията.
 • Нов дашборд към папка "02-Документи по служители" ("03-Документи по клиенти/Конкретна компания/02-Заплати/02-Документи по служители")
  Новият дашборд към папка "02-Документи по служители" показва списък на трудовите досиета. Списъкът се появява, ако в папката има поне един документ.
 • Нов дашборд към папка "03-Общи ТРЗ документи" ("03-Документи по клиенти/Конкретна компания/02-Заплати/03-Общи ТРЗ документи")
  Новият дашборд към папка "03-Общи ТРЗ документи" показва обща статистика за документите и групиране по видове.
 • Дашборд на папки със счетоводни документи
  Към дашборда на папките със счетоводни документи е добавена нова статистика за дублирани фактури. Към част от предефинираните бутони в долния десен ъгъл се появява триъгълник, който дава статистика след позициониране на мишката върху него.
 • Счетоводен документ - нов бутон за преминаване към следващ документ
  С цел уеднаквяване и удобство, към всеки счетоводен документ е създаден нов бутон "Отвори следващ документ", който се появява на мястото на бутон "Потвърди и отвори нов", когато счетоводният статус не е "1-неосчетоводен".
 • Подобрения в списъците от папки и регистри на следните групи в дървото от папки и регистри
  За "01-Структура и екип", "02-Управление на клиенти", "08-Настройки" (вкл. настройки към конкретна компания), "09-Профил", списъкът от подпапки и регистри вече се показва в малки правоъгълници по 3 на ред, като към всяка група има и текстово описание за приложението на конкретния регистър.
 • Промени в "Други счетоводни документи"
  "Други счетоводни документи" вече имат ново поле "Счетоводен статус" със стойности "1-необработен" и "2-обработен". Премахнати са полетата "Номер котировка" и "Счетоводен месец".
 • Промени в "Общи ТРЗ документи"
  "Общи ТРЗ документи" вече имат ново поле "Счетоводен статус" със стойности "1-необработен" и "2-обработен".

16.04.2021 (подобрения за периода 31.03-15.04.2021)

 • Намиране на падеж
  Създадена е възможност системата да открива автоматично дата на падеж във фактура.
 • Намиране на проформа фактура
  Вече системата автоматично открива проформа фактури. Ако открие проформа фактура, системата изписва това в полето "Състояние".
 • Генератор на сметкоплан за универсален експорт
  Подобно на генераторите на сметкоплан за конкретен счетоводен софтуер вече е наличен генератор на сметкоплан и за универсалния експорт.
 • Автоматично отразяване на касово плащане при следене на плащане
  Ако за конкретната счетоводна папка е включено следене на плащане и ако към счетоводната контировка се посочи наличие на касово плащане, системата автоматично прави фактурата платена за целите на проследяване на плащането по документа.
 • Доставки по чл.163а от ЗДДС за McMaster
  Направените доставки по чл.163а от ЗДДС вече могат да се експортират McMaster.
 • Калкулатор към числово поле
  Когато сме в числово поле клавишната комбинация "Alt+C" отваря калкулатора (алтернатива на клик върху иконата на калкулатора). Оправен е и проблем с точката в режим на език "Кирилица".
 • Местене на документ от една към друга счетоводна папка
  При местене на документи от една към друга счетоводна папка, ако документите са в статус "0-обработва се" или "1-неосчетоводен", системата стартира от начало OCR процедурата така, все едно документът се качва за първи път.
 • Обединяване на контрагенти
  Създадена е нова функционалност, чрез която 2 или повече контрагента могат да се обединят. Обединяването става с бутон "Обединяване на контрагенти", който стои над таблицата със списъка от контрагенти.
 • Поле "ЕИК за експорт" към Контрагент
  Досега съществуващото поле "Вътрешен номер" към контрагент е променено на "ЕИК за експорт". Ако е попълнено, при експорт към счетоводен софтуер, системата ще използва неговата стойност, а не стойността в полето "ЕИК".
 • Подобрения на импорта в CONTROLISY
  Направихме подобрения в импорта на покупки и продажби. Към шаблонния файл invImport.xlsx са добавени нови колони - Падеж и ID на ДДС операция. Импортът вече се прави от форма, към която има допълнителни полета за указване на данни по подразбиране.
 • Подобрения на съществуващото API за получаване на фактури от външни системи
  Съществуващото API за получаване на фактури от външни системи е подобрено, като вече заедно с фактурите могат да се подават и данните в структуриран вид.

31.03.2021 (подобрения за периода 24.03-30.03.2021)

 • Двустепенно удостоверяване
  Всеки потребител може да активира двустепенно удостоверяване при логин в системата с цел осигуряване на още по-добра защита на профила си.
 • OCR подобрения за чуждестранни фактури
  Направили сме подобрения в намирането на номер и дата на чуждестранна фактура.
 • Смяна на сметка за клиент или доставчик в счетоводна контировка
  Вече е възможно да се смени сметка на контрагент само в рамките на фактура без това да оказва влияние на съответните сметки в картона на контрагента.
 • Избор на сметки в картона на контрагент
  Четирите вида сметки вече се избират от падащо меню, което отваря сметкоплан.
 • Длъжности
  В 08-Настройки вече има нов регистър 11-Длъжности. Тук могат да се създават и редактират длъжности, като наименованието им е на български и английски. Към всеки потребител, който не е "Представител клиент" има ново поле "Длъжност".
 • Име на латиница за Потребители
  Към всеки потребител вече има ново поле "Наименование (англ.)", в което системата автоматично попълва името на потребителя, изписано на латиница, като стойността на полето може и ръчно да бъде променена при необходимост.
 • Допълнителна информация за достъпа на потребителя до компании
  Към всеки потребител в таб Други може да намерите поле "Достъп", в което системата показва списък на фирмените досиета и услуги, до които потребителят има достъп.
 • Счетоводен месец
  С цел по-голяма гъвкавост при планиране осчетоводяването за ДДС цели на фактури в бъдещи периоди, счетоводният месец вече може да се променя до 12 месеца напред.
 • Имена на английски на счетоводните папки
  При активиране на фирмено досие счетоводните папки се превеждат автоматично на английски. При промяна на наименование на счетоводна папка, системата превежда автоматично новата стойност на английски.
 • Имена на английски на видове документи
  Видовете документи вече са с включен превод на английски.

24.03.2021 (подобрения за периода 17.03-23.03.2021)

 • Ново приложение за телефон TEAMLOOK uploads for Android
  TEAMLOOK uploads for Android е много удобно приложение за качване на файлове без логин в CONTROLISY. Приложението позволява качване както на готови файлове, така и чрез снимане с камерата на телефона. TEAMLOOK uploads for Android е вече налично в Google play. Повече за конфигурирането и начина на използване можете да прочетете в следната статия "Полезни приложения, които работят с CONTROLISY".
 • Обединяване (мърдж) на документи
  До сега беше възможно само обединяване на PDF файлове и картинки. Вече е налична нова функционалност, при която може да се обединяват два или повече документа (реда) в един.
 • Автоматичен превод на английски
  Ако във фирменото досие е посочено, че езикът за комуникация е "английски" системата осигурява автоматичен превод от български на английски за поле "Описание" при Счетоводен документ и Свободна контировка и поле "Бележки" за Друг счетоводен документ, ТРЗ документ, Outbox, Служител, Трудово досие.
 • Ново поле "Наименование (англ.)" към Фирмено досие
  Към всяко Фирмено досие точно под полето "Наименование" се намира ново поле "Наименование (англ.)".
 • Подобрени текстове и стилизации на имейли
  Направени са подобрения в текстовете и стилизациите на имейлите, които системата автоматично изпраща до потребителите при определени случаи.

17.03.2021 (подобрения за периода 09.03-16.03.2021)

 • Намиране на контрагент от тип физическо лице
  Системата вече намира във фактурите контрагенти, който са физически лица, независимо дали има ЕГН.
 • Разделяне на PDF при качване
  След качване и разделяне, автоматично се подготвя формиране на документ от всеки файл без необходимост да се натиска изрично бутон за това.
 • Имена на английски
  За интерфейс на английски, системата поддържа вече двуезични имена на видове документи, контрагенти и счетоводни папки.
 • Персонализирани имейли
  Създадена е форма за конфигуриране на персонализирани имейли.
 • Папки от тип Други счетоводни
  За документи към папки от тип Други счетоводни отпадат полетата "счетоводен статус" и "счетоводен месец".
 • Актуализиране на информация за контрагент
  Към полето "Дата авто актуализация" е добавен бутон, натискането на който води до актуализиране на информацията за контрагента
 • Местене на документи от една към друга счетоводна папка
  Създаден е алгоритъм, чрез който при преместването, фактурите се индексират автоматично и получават автоматична счетоводна контировка така, все едно са били създадени в правилната папка.
 • Новини за системата и нови версии
  В горния десен ъгъл на централния дашборд на системата е създаден бутон, с който се отварят поток от новини и информация за нови версии на системата. Това е мястото, където вече публикуваме подробна информация за новите характеристики. При наличие на ново съдържание, иконата е в червен цвят.

09.03.2021 (подобрения за периода 22.02-08.03.2021)

 • Създаване на нови документи от файловете на съществуващ документ
  Това е много удобна нова функционалност на системата, която позволява чрез един или повече от един файлове към фактура да се създават директно нови фактури. Обикновено се използва, когато в рамките на един документ са качени файлове на повече фактури и е необходимо те да се извадят от конкретния документ и с тях да се създадат нови фактури (вкл. и ако са били сканирани в един файл - в случая трябва първо да се раздели файла на отделни страници чрез техническа обработка). Маркираме файловете, които желаем да копираме или преместим в друг документ, след което над списъка с файлове натискаме бутон 3 точки и избираме опциите "Копирай избраните файлове в нов документ" или "Премести избраните файлове в нов документ". След това системата отваря прозорец, в който добавя съответните файлове (които, ако е необходимо могат да се групират според конкретните нужди с провлачване чрез мишката) и натискането на бутона за запис създава една или повече от една нови фактури.
 • Импорт на служители
  В част Заплати, регистър Служители, вече могат да се импортират служители.
 • Изтриване на Видове документи
  Ако конкретен вид документ не се използва от други документи, системата позволява изтриване.
 • Ново поле "Група" за потребител
  Потребителите вече може да се категоризират с групи, когато това е необходимо. Това са същите групи, с които могат да се категоризират фирмените досиета.
 • Протоколи по чл.117 от ЗДДС
  За папки, които използват Делта Про е добавена възможност към всяка фактура да може да се генерира протокол по чл.117 от ЗДДС. Интерфейсът за генериране на протокол се намира точно под свободната контировка. За да може да се генерира протокол е необходимо ДДС операцията, която се използва да е с 0% ДДС. Съответно, за протоколи, свързани с ВОП, Услуги, Газ и ел.енергия, Монтаж и инсталиране, ДДС операцията трябва да е с характеристики на вътрешен оборот по номенклатурата на Делта Про и с 0% данъчна ставка. За протоколи, свързани с чл.163а от ЗДДС, ДДС операцията трябва да е от един от следните видове - с право на данъчен кредит, без право на данъчен кредит, с право на частичен данъчен кредит, като и тук задължително данъчната ставка трябва да е 0%. В Настройки на папка 01-Счетоводство може да се посочи първи възможен номер на протоколите, различен от 1. След генериране на протокола, системата създава PDF файл и го добавя към фактурата като отделен файл. Генерираният протокол се импортира в Делта Про заедно с основната счетоводна операция.
 • Подобрен интерфейс
  Направени са подобрения в интерфейса на системата с цел потребителите по-лесно да се ориентират и по-бързо да работят със системата. Подобрен е интерфейса и на лиценза.

22.02.2021 (подобрения за периода 16.02-21.02.2021)

 • Нов OCR сървър
  Успешно пуснахме в експлоатация нов OCR сървър, който е 5-6 пъти по-мощен от досега използвания. Това ще доведе до още по-висока производителност при извличане на текстовете на фактури.
 • ТХТ файл за импорт в CONTROLISY
  Добавена е нова колона, в която може да се посочи касово плащане. Промените са отразени в xlsx шаблона.
 • Филтър за импорт в Бизнес Навигатор
  Направени са промени в универсалния филтър за импорт към Бизнес Навигатор. Файлът на новата версия на филтъра е добавен към файловете за експорт.
 • Модел на формиране на счетоводен месец
  При качване/сканиране на счетоводни документи може да се промени метода на формиране на счетоводен месец от стандартно към формиране, което зависи изцяло от датата на фактурата. Използва се полето "Как се формира счетоводен месец", което се намира в таб Данни на попап прозореца за качване/сканиране. Това е удобно за компании, при които един път в годината се добавят документи с цел да се осчетоводят за годишно приключване. При новия алтернативен метод счетоводният месец е равен на месеца в датата на конкретната фактура.
 • Експортиране на повече от един период
  Вече е възможно да се експортират няколко месеца заедно. Това е удобно, когато фактурите се осчетоводяват наведнъж за цялата година с цел да се направи годишно приключване.
 • Ускорено качване на файлове
  При качване на файлове сме направили подобрения, които доведоха до намаляване на времето за добавяне. Създадено е ограничение от 250 файла при едно качване.
 • Масови операции с файлове
  Пред всеки файл вече има чек бокс. Това позволява да се извършат масови операции с няколко файла в рамките на един документ. Масовите операции са - копиране, местене, изтриване, сваляне.
 • Работен плот за представител клиент
  Ако представител на клиент има достъп до повече от една фирми, при първоначално влизане в централния работен плот вижда само заглавията на фирмите, а при клик върху заглавие, конкретната фирма се отваря.
 • Известия при указване на отговорник
  Веднага след определяне на отговорник или заместник за Счетоводство или Заплати към конкретно фирмено досие, системата изпраща имейл до съответните отговорници/заместници.
 • Известия при получаване на нови фактури
  Системата изпраща известия до отговорниците/заместниците веднага след добавяне на фактури. Имейлът е обобщен за съответната партида фактури.

16.02.2021 (подобрения за периода 28.01-15.02.2021)

 • Импортиране на контрагенти
  В редки случаи може да се наложи първоначално да се импортират контрагенти. За целта към всеки регистър "Контрагенти" е създаден бутон, чрез който се отваря форма за импорт. Предвиден е и xlsx файл, който служи за модел на входните данни.
 • Нова настройка за експорт към Делта Про
  В параметри на папка Счетоводство, когато счетоводният софтуер е Делта Про е създадена нова опция "Дата на осчетоводяване при експорт". Чрез тази опция са указва на системата какво да попълни в таг "Дата на осчетоводяване" в xml файла за импорт в Делта Про. По подразбиране полето е попълнено с "При експорт, датата на осчетоводяване на фактура със стара дата е равна на счетоводния месец", като тази стойност може да се промени на "При експорт, датата на осчетоводяване на фактура със стара дата е равна на датата на фактурата".
 • Експорт към Булмар Офис
  Системата вече поддържа експорт към Булмар Офис и генерира TXT файл със съответната информация за покупки, продажби и касови плащания. Създали сме и xlsx файл за генериране на сметкоплан.
 • Нова настройка "Как клиентът взаимодейства със системата"
  Ако счетоводната кантора прецени, може чрез тази опция да ограничи възможностите на клиента за взаимодействие със системата. В таблицата по-долу представяме разликите между двата режима:
  нормално ограничено
  ✓ Създава счетоводни документи ✓ Създава счетоводни документи
  ✓ Редактира счетоводни документи x Не може да редактира счетоводни документи
  ✓ Добавя файлове, пише коментари ✓ Добавя файлове, пише коментари
  ✓ Вижда OCR текст, анотация, контировка, допълнителни мета описания, свързани с контировка, таб Състояние x Не вижда OCR текст, анотация, контировка, допълнителни мета описания, свързани с контировка, таб Състояние
  ✓ Вижда мета описанията по фактурата при всички счетоводни статуси x Вижда мета описанията по фактурата, само когато е осчетоводена или е в статус "9-не се осчетоводява"
  ✓ Вижда контрагенти ✓ Вижда контрагенти
  ✓ Създава и редактира контрагенти x Не може да създава и редактира контрагенти
  ✓ Вижда, създава и редактира разходни и приходни центрове x Не вижда и не може да създава и редактира разходни и приходни центрове
  ✓ В централен работен плот не вижда помощно видео и полезни приложения x В централен работен плот не вижда помощно видео и полезни приложения
  ✓ Вижда мета описанията по фактурите при всички етапи на жизнения им цикъл x Вижда мета описанията по фактурите само, когато са осчетоводени или са в статус не се осчетоводява
  ✓ Експортира данни от фактури x Не може да експортира данни от фактури
  ✓ Експортира файлове на фактури ✓ Експортира файлове на фактури
 • Добавено е изтриване на следните елементи:
  • Изтриване на ДДС операции - възможно е само, ако ДДС операцията не се използва от друг документ
  • Изтриване на Контрагенти - възможно е само, ако Контрагентът не се използва от друг документ
  • Изтриване на Потребители - може да се прави само от Собственик на профил
  • Изтриване на Фирмени досиета - може да се прави само от Собственик на профил. Системата изтрива фирменото досие заедно с всички прилежащи към него папки, регистри и документи. На изтриване подлежат само фирмени досиета, които са в статус "неактивен". Преди да се стартира изтриването, системата изисква да се направи подготовка, която гарантира, че изтриването няма да се направи случайно.

28.01.2021 (подобрения за периода 18.01-27.01.2021)

 • Индивидуално брандиране
  С цел постигане на по-висока персонализация на системата сме направили следните настройки, свързани с брандиране (име, лого, домейн):
  • Име на профил - системата вече не показва CONTROLISY accounting, а името на профила. Собственик на профил може да смени името от Лиценз/Таб Общи/Поле Име профил.
  • Голямо лого - Собственик на профил може да добави Голямо лого от Лиценз/Таб Фирмени данни/Поле Голямо лого. Разрешените формати са jpg, jpeg, png. Препоръчителните размери са 300px x 300px. Голямото лого се използва в логин формата при конфигуриран персонализиран домейн, както и в случаите на издаване на фактури през CONTROLISY accounting (това предстои).
  • Малко лого - Собственик на профил може да добави Малко лого от Лиценз/Таб Фирмени данни/Поле Малко лого. Разрешените формати са jpg, jpeg, png. Препоръчителните размери са 50px x 50px. Малкото лого се визуализира след влизане в системата в горния ляв ъгъл.
  • Favicon - Собственик на профил може да добави Favicon от Лиценз/Таб Фирмени данни/Поле Favicon. Разрешените формати са jpg, jpeg, png. Препоръчителните размери са 16px x 16px. Favicon се визуализира след влизане в системата в табовете на браузъра. В случаите на конфигуриран персонализиран домейн, Favicon се визуализира и в табовете на браузъра при логин формата.
  • Персонализиран домейн - CONTROLISY accounting вече позволява да се достъпва от друг адрес, различен от accounting.controlisy.com. Например, ако имате уеб сайт exapmple.com, можете да настроите поддомейн например accounting.exapmple.com, чрез който да се достъпва системата.
 • Списък с описания
  Описанията към фактури вече могат да се редактират. За целта е създаден списък "Описания", който се намира в параметри на папка 01-Счетоводство, поле "Описания". Остава възможността описанията да се добавят динамично при обработване на фактура. Премахнато е ограничението от 30 описания в списък.
 • Описания при свободни контировки
  Описанията при свободните контировки вече ползват общия списък с описания.
 • Промени при Самообучените контировки
  При автоматично добавяне на самообучена контировка, системата проверява дали описанието, което й съответства, се намира в текущия списък с описания. Ако не го намери, полето "Описание" остава празно и трябва ръчно да се попълни.
 • Промени, свързани с експорта към McMaster
  Направени са някои дребни промени по структурата на файловете за експорт към McMaster. Добавено е ново поле "Забележка", данните, от което попълват полето "Бележка 1" в McMaster.
 • Промени, свързани с експорта към Бизнес Навигатор
  Добавен е експорт на входящи и изходящи касови плащания по фактури. Променен е екселският генератор на сметкоплан. Счетоводните сметки вече са с 5 раздела, а тези за касови плащания - 6. Петият раздел се използва за указване категорията на сметката (1 - нормална, 2 - сметка за касово плащане), а шестият раздел се попълва само за сметки от категория 2 (сметки за касови плащания) с кода на съответстващия в Бизнес Навигатор документ, с който се извършва плащането (Например: -РКО, +ПКО). Заварените сметки могат да продължат да се използват без да се правят корекции.
 • Източник на ДДС операциите
  През лиценза Собственик на профил може еднократно да промени източника на ДДС операции. По подразбиране ДДС операциите се взимат за всяка компания от индивидуалните й номенклатури. В някои случаи може да е по-удобно ДДС операциите да се дефинират на едно общо ниво (Общите номенклатури за всички компании) и системата да ползва точно този списък. Промяната на източника се прави в Лиценз/Таб Допълнителни настройки/Поле Източник на ДДС операции. Не правете промяна на източника, освен, ако сте напълно наясно с ефектите от промяната, тъй като процесът е необратим.
 • Разместване на полета в Лиценз
  Полетата "Задачи за представители клиент" и "Служител изтрива документи" са изместени в новия таб "Допълнителни настройки".

19.01.2021 (подобрения за периода 11.01-17.01.2021)

 • Промени, свързани със Свободна контировка за Microinvest Делта Про
  • При нова контировка номерът е празен. Към номера са налични 2 нови бутона. Първият извлича номера от основната контировка (например номера на фактурата), а втория генерира случаен номер.
  • Към свободна контировка може да се включи т.нар. "партньор". Това става чрез избор на "да" в полето "Включи контрагент". В този случай системата показва 2 допълнителни полета - ЕИК и Контрагент. По подразбиране в Контрагент системата автоматично попълва клиентът/доставчикът от фактурата, но може да се смени и с друг контрагент. При включен контрагент системата изисква в контировката да участват една или повече от една партньорски сметки.
  • Разместени са местата на някои от полета с цел по-голямо удобство при работа. Добавено е поле под контировката, което показва кои са текущите недостатъци с цел да бъдат отстранени. Полето "Описание" е вече задължително.
  • Свободна контировка вече може да се създаде и през конкретна сметка от основната контировка. За целта се използва бутон "+", който се показва при позициониране курсора на мишката върху конкретния ред от колони Дт или Кт.
 • Сметкоплан за Microinvest Делта Про
  Добавена е нова категория сметки - "партньорски". Това е отразено и в xlsx генератора на сметкоплан.
 • Копиране на Контрагенти
  Системата вече позволява копиране на контрагенти, вкл. от едно към друго досие.

12.01.2021 (подобрения за периода 01.01-10.01.2021)

 • Опростен интерфейс за клиенти
  Тъй като обикновено клиентите достъпват системата, за да добавят фактури или други счетоводни документи, сме опростили интерфейса за такъв тип потребители, с цел потребителите да се ориентират по-лесно без и без влизане в компания или папка да качат новите счетоводни документи.
 • Достъп до задачи от представител на клиент
  Вече по подразбиране представител клиент няма достъп до задачи. За да се включи този достъп е необходимо в 09-Профил/01-Лиценз да се избере "да" в полето "Задачи за представители клиент".
 • Изтриване на фактури от Служители
  По подразбиране фактури могат да се изтриват само от модератори на профила на счетоводната къща (потребители от тип Модератор и Собственик). Ако модераторите преценят, могат да дадат достъп на служителите също да правят това, като за целта е необходимо в 09-Профил/01-Лиценз да се избере "да" в полето "Служител изтрива документи".
 • Помощник при работа с DEMO профили
  При влизане в системата, собствениците на DEMO акаунти виждат вече помощник в централния работен плот, който помага по-лесно да се направят първоначалните конфигурации в системата. Ако не е необходим, помощникът лесно може да се изключи.
 • Ново поле за Делта Про
  Включили сме ново поле "Забележка 2" при обработка на фактури за експорт към Микроинвест Делта Про.
 • Проверка за дублирани фактури
  Проверката за дублирани фактури вече се прави за всички счетоводни папки от конкретна категория в рамките на обслужваната фирма. Т.е. ако например към компанията има 3 папки за покупки, проверката за дублиран документ ще се изпълнява спрямо фактурите в 3-те папки едновременно, независимо в коя папка е поставена текущата фактура.
 • ЕИК и ДДС номер на контрагент
  Направени са подобрения при Контрагенти. Тъй като системата изисква задължително да се посочи ЕИК и ако не е наличен ЕИК е възможно системата сама да генерира 12-цифрен уникален номер, който да се използва като идентификатор. Това става с изричен бутон за генериране на случаен номер, който стои от дясно на полето ЕИК. В определени случаи системата слага автоматично 999999999999999 за ДДС номер.

31.12.2020 (подобрения за периода 14.12-31.12.2020)

 • Сметкоплан
  Сметкопланът вече не се конфигурира за всяка папка поотделно, а се създава и поддържа на едно място за конкретна фирма в параметри на папка "Счетоводство" (03-Документи по клиенти/конкретна фирма/01-Счетоводство). Заварените сметкоплани, които са дефинирани в конкретна папка могат да продължат да се използват по досега валидния начин - към всяка папка.
 • Лиценз (09-Профил/01-Линенз)

  Към лиценза е създадено ново поле "Счетоводен софтуер". Ако полето е попълнено, системата автоматично ще попълва "Счетоводен софтуер" при създаване на ново фирмено досие.

 • Фирмено досие (02-Управление на клиенти/02-Фирмени досиета)

  При създаване на фирмено досие системата изисква да се въведе "Счетоводен софтуер". Ако в 09-Профил/01-Лиценз е посочен счетоводен софтуер, "Счетоводен софтуер" във фирмено досие се попълва автоматично.

  Улеснено е въвеждането на фирмено досие като първоначално може да се въведе само валидно ЕИК на база, на което системата извлича автоматично основни данни като Име, ДДС регистрация и ДДС номер, Адрес.

  Създадена е възможност за импортиране на фирмени досиета като се въведе списък с валидни ЕИК. Това се прави чрез форма за импорт, която се отваря чрез бутон ("стрелка нагоре"), който се намира до бутона за създаване на ново фирмено досие.

  В Таб Услуги и папки/Папки - вече може да се изтриват счетоводни папки, които не съдържат документи.

 • Параметри на счетоводна папка

  "Счетоводен софтуер" вече не може да се дефинира към параметри на счетоводна папка. Това може да стане само от съответното фирмено досие и от параметри на папка "Счетоводство" (03-Документи по клиенти/конкретна фирма/01-Счетоводство).

  Отпада опцията "Автоматично попълване" тъй като системата винаги прави автоматично попълване и няма смисъл от изрично указване на тази функционалност.

 • ДДС операции

  При активиране на фирмено досие, системата вече копира от общата папка ДДС операции само тези ДДС операции, които са свързани с указания към фирменото досие счетоводен софтуер.

  ДДС операции вече могат да бъдат копирани от един към друг регистър за ДДС операции. Това улеснява разпространението на нови ДДС операции.

 • Подобрения, свързани с експорта към Делта Про
  • Сметки за плащане
   Сметките за плащане вече са част от общия сметкоплан, който се дефинира в 03-Документи по клиенти/конкретна фирма/01-Счетоводство. Заварените настройки за плащане по стария модел остават валидни.
  • Нов модел за дефиниране на счетоводни сметки
   Тъй като сметките за плащане стават част от общия сметкоплан и вече могат да се създават сметки за приключвателни операции, при формиране на счетоводна сметка към Делта Про вече се изисква да се посочи и 5ти разряд за категорията на сметката. Категорията се изразява със следните индекси:
   • нормална сметка - 1. Повечето сметки получават тази категория.
   • сметка за плащане - 2. Тази категория е само за сметки, които се използват за плащане като например 501, 422.
   • разходи за дейността - 3. Тази категория е за приключвателни сметки от гр.61.

   Генераторът на сметки за Делта Про MDP-chartOfAccounts-generator.xlsx вече е с нова версия и включва и новата категория. Заварените сметки се третират от системата като "нормални сметки", т.е. с индекс 1. Това позволява да не се правят корекции на заварения сметкоплан, освен ако има нужда от добавяне на сметки за плащане и разходи за дейността.

   Нов модел на сметка за Делта Про:

   • При сметка без партида
    Счетоводна сметка|Име на счетоводната сметка|||индекс за вида на сметката
   • При сметка с партида без количества
    Счетоводна сметка|Име на счетоводната сметка|Партида||индекс за вида на сметката
   • При сметка с партида и с количества
    Счетоводна сметка|Име на счетоводната сметка|Партида|Мерна едниица|индекс за вида на сметката
   • При сметка с количества без партида
    Счетоводна сметка|Име на счетоводната сметка||Мерна едниица|индекс за вида на сметката

   Примери:

   • 302/1|Гориво||л.|1
   • 501|Каса в лева|||2
   • 422|Подотчетни лица|||2
   • 601/1|Канцеларски материали|||1
   • 601/2|Ел.енергия|||1
   • 602/1|Наем|||1
   • 602/2|Счетоводни услуги|||1
   • 611/1|Разходи основна дейност 1|||3
   • 611/2|Разходи основна дейност 2|||3
  • Свободни контировки
   Свободните контировки се намират под основната контировка за всяка фактура. Свободните контировки са допълнителни счетоводни записи, обикновено свързани с фактурата, но които не са част от основната контировка. Създават удобство при осчетоводяването, така че всякакви допълнителни счетоводни записи, свързани с фактурата се правят от счетоводителя към фактурата директно в CONTROLISY. Свободните контировки се експортират към Делта Про заедно с основната контировка.
  • Приключвателни сметки
   Ако към общия сметкоплан бъдат дефинирани сметки от гр.61 и се представят с категория 3 - разходи за дейността (например: 6111|Разходи за дейност 1|||3), системата ще показва тези сметки под основната контировка на конкретната фактура, ако във фактурата има поне една сметка от гр.60. Избор на конкретна приключвателна сметка ще направи веднага свободен счетоводен запис, при който ще постави автоматично в Дт избраната приключвателна сметка и в Кт всички сметки от гр.60 от основната контировка по фактурата. Това създава удобство за счетоводителите, които имат практиката веднага да приключват гр.60. Приключвателните операции се експортират към Делта Про заедно с основната контировка.
 • Счетоводни папки
  За нови фирмени досиета отпадат папка "Счетоводни документи", като счетоводните документи се изместват 1 ниво нагоре като подпапки на папка 01-Счетоводство.
 • Вътрешни компании
  При създаване на нова вътрешна компания може да се въведе валидно ЕИК, по което системата извлича автоматично съответните данни.
 • Калкулатор
  С цел улеснение на попълването на стойности, които се взимат от различни места, към числовите полета като "Фактурна стойност" и други подобни е създаден калкулатор. Калкулаторът може да се използва, когато отворим съответното поле за редакция. Намира се в десния края на полето.
 • Подобрен интерфейс
  Направили сме промени в интерфейса с цел по-лесно да се работи с елементите на системата.

15.12.2020 (подобрения за периода 07.12-13.12.2020)

 • Експорт към Mc Master
  Експортиране на покупки, продажби и касови плащания.
 • Задачи Търсене
  Разширихме и подобрихме интерфейса за търсене в задачи.

08.12.2020 (подобрения за периода 30.11-06.12.2020)

 • Нова версия на OCR engine
  Новата версия е 4-5 пъти по-бърза и разпознава много по-добре т.нар. проблемни фактури от тип "гориво", "Кока Кола" и др. подобни, както и по-лошо сканирани фактури. Тези подобрения са предпоставка за още повече автоматизиране на счетоводния поцес и минизиране на ръчния труд. Тествайте новият OCR ТУК.
 • Експорт към Плюс Минус
  Експортиране на покупки, продажби и касови плащания.
 • Таб Табло приплъзване на лява колона
  Това нововъведение е много удобно за по-малките екрани, при което в таб Табло, където се извършва проверката на фактурата и счетоводната контировка, при поставяне на мишката върху лявата колона се с данни за фактурата и контировка, то се приплъзва и разшираява върху привюто на фактурата. По подразбиране разширяването е излючено, но можете лесно да го включите с клик върху кабърчето, което стои горе в дясната част на лявата колона.
 • Ограничение по IP адрес
  Собствениците и модератори на профили могат да включат ограничение по IP адрес на потребителите на системата, така че да ограничат достъпването на системата само до определени IP адреси.
 • Описание на фактура вече се самообучава
  Описанието на фактура вече е част от самообучаващата се контировка. Това означава, че при автоматичното сглобяване на счетоводната контировка, системата ще вземе предвид и описанието, което е било използвано. По този начин не се налага да се сменя текста на описанието всеки път.
 • Контировка касово плащане
  Счетоводната контировка при наличие на касово плащане по фактурата се показва непосредствено под основната счетоводна контировка.
 • Смяна на сметка за клиент или доставчик
  Още докато се проверява фактурата е възможно сметката за клиент (411) или доставчик (401) да бъде сменена, ако за конкретния контрагент трябва да е различна от стандартно посочената в текущата ДДС операция.
 • Генератори на сметкоплан за Делта Про и Плюс Минус
  С цел по-лесно формиране на сметкоплан, който CONTROLISY accounting да използва за счетоводните контировки, сме направили в xlsx формат генератори за Делта Про и Плюс минус.
 • Работен плот на счетоводна папка
  С цел да се опрости интерфейса на работния плот на счетоводна папка е премахната частта, която показваше параметрите на папка. Параметрите на папка се достъпват по класическия начин при влизане в папката, бутон 3 точки горе в дясно и избор на опцията "Параметри на папката".

25.11.2020 (подобрения за периода 16.11-22.11.2020)

 • Самообучаваща се счетоводна контировка
  Чрез тази технология системата сама се обучава от действията на счетоводителя. След всяка фактура, системата динамично се самообучава и започва да научава кои са подходящите счетоводни контировки. Това й позволява да избира най-адекватната счетоводна контировка без ръчна намеса от счетоводител. Тази наша технология значително ускорява процеса на обработката и импортирането на фактури в счетоводен софтуер, като намалява драстично ръчните корекции на счетоводни операции. Вижте повече ТУК.
 • Импорт от външен софтуер към CONTROLISY
  Импорт от външен софтуер към CONTROLISY вече може да се прави не само за папка Клиенти (Продажби), но и за папка Доставчии (Покупки).
 • Работният плот на ДДС чек листовете
  Работният плот на ДДС чек листовете е подобрен и по-информативен.
 • Хронология към ДДС чек лист
  Към всеки Чек лист ДДС вече има и хронология, която показва всеки етап от процеса, дата и час на изпълнени и участникът, който го е изпълнил.
 • Временно частично заключване на счетоводните документи
  Счетоводните документи вече са частично заключени до момента на пълното извличане на данни и автоматично индексиране.

16.11.2020 (подобрения за периода 09.11-15.11.2020)

 • Задача и фирмено досие
  При създаване или редакция на задача, може да се използва и меню за избор на фирмено досие. Чрез него се свръзва задачата със съответното фирмено досие. Допълнително в списъка от задачи е създаден филтър за търсене на задачи по конкретно фирмено досие. Цикличните задачи вече автоматично се свързват с фирмено досие по този критерий.
 • Универсален експорт на счетоводни контировки
  В случаите, в които в CONTROLISY accounting все още няма разработен експорт към конкретен счетоводен софтуер, може да се използва универсален експорт, като в настройки на папки от тип Клиенти и Доставчици се посочи, че се използва "Друг" счетоводен софтуер. В тези случаи системата предлага универсален експорт, като тук стремежът е да се експортират възможно най-много данни, така че да се отговори на изискванията на съответната счетоводна програма. Създадени са и допълнителни универсални полета, които могат да се използват според случая и изискванията на счетоводния софтуер, като например 4 полета за Идентификатори в ДДС операциите, свързани с "други" счетоводни софтуери. Наличието на универсален експорт не ограничава стремежа ни да продължаваме да създаваме експорт на данни към конкретни счетоводни софтуери.
 • Стандартен импорт на покупки от TXT файл
  Разработен е стандартен импорт на покупки от TXT файл. Това е полезно в случаите, в които информацията за продажби е експортирана от външен софтуер (за фактуриране, ERP или други системи) в xlsx, txt или друг подобен формат и CONTROLISY accounting се използва като междинен инструмент за допълнителна обработка на данните и експортирането им в конкретен формат към счетоводен софтуер. Разработили сме и шаблон в xlsx с точни указания за структурата на файла, формата и дължината на полетата.
 • Бутон Плати фактура
  За фактури, за които се следят плащанията чрез CONTROLISY accounting е създаден бутон към Платежен статус, който след натискане прави фактурата платена.
 • Масова редакция
  Чрез масова редакция може да се редактират следните данни на 2 или повече маркирани за редакция счетоводни документа - дата, счетоводен статус, описание, счетоводен месец. Този инструмент ускорява редакцията на данни, на които се поставят едни и същи стойности.
 • Извличане на ДДС ставка
  Подобрен е алгоритъмът за извличане на ДДС ставка.
 • TEAMLOOK uploads за ТРЗ папки
  За "Други ТРЗ документи" и "Трудови досиета" вече може да се използва TEAMLOOK uploads.

10.11.2020 (подобрения за периода 02.11-08.11.2020)

 • Версия 2 на Чек лист ДДС
  Новата версия е по-пълноценна и с нея се работи по-бързо и ефективно. Накратко подобренията, които сме направили можем да обобщим в следните точки:
  1. Персонализиране на задачи по етапи
  2. Допълнителни участници - служители, които проверяват и служители, които подават
  3. Лесно отваряне на предходни ДДС чек листове
  4. Автоматично извличане на резултат за периода
  5. Интрастат
  Повече можете да прочетете ТУК

04.11.2020 (подобрения за периода 26.10-01.11.2020)

 • Редакция на счетоводна контировка
  Редакцията на счетоводна контировка се отваря вече само върху данните, но не и върху привюто на фактура. Това позволява свободно да се работи без да се закриват части от фактуратата.
 • Автоматичен делог
  Автоматичен делог на потребители при неактивност повече от 2 часа.
 • Увеличена е сигурността при документи по имейл
  При изпращане на документи по имейл и възникване на някаква грешка при входирането им в CONTROLISY accounting, системата изпраща обратно имел с информация, че качването на фактурите е неуспешно.
 • Задача по имейл
  Поставяне на задача известява участниците по имейл.
 • Нов метод за ДДС статистика
  При дашборд на счетоводна папка, статистика за ДДС се изчислява по нов метод.

27.10.2020 (подобрения за периода 19.10-25.10.2020)

 • TEAMLOOK uploads
  Приложението TEAMLOOK uploads, което се грижи за качване на файлове без логин в системата е подобрено и е с нова версия. Файлът на новата версия се намира в прозорец Личен профил / таб Документи - отваря се с клик върху снимката на потребителя горе в ляво. За да се ползва новата версия, старото приложение трбява да се деинсталира. Вижте как се използва приложението ТУК
 • Сортиране на фактури
  Сортирането по подразбиране на фактури в счетоводна папка е вече по id на документ (модел - намаляващо). Този начин на сортиране показва в списъка от документи най-горе най-новите фактури.
 • Повторна проверка при дублиран документ
  В счетоводен документ, към полето, което показва, че документът е дублиран, сме добавили бутон за стартиране на нова проверка за дублиране. Това има смисъл в случая, в който след констатиране на дублиране, потребителят не премахва текущия документ, който се счита за дублиран, а премахва първия документ и така с бутона се опреснява информацията на втория документ.
 • Подобрения при Експорт към Бизнес Навигатор
  Генерирането на файлове за експорт е вече по-лесно. С един клик системата генерира TXT файл за покупки или продажби заедно с TXT файл със списък на доставчици или клиенти, като добавя и филтъра и помощния файл за използване на филтъра. Всичко това се сваля наведнъж в zip архив. Допълнително списъкът на доставчици или клиенти вече не се генерира от всички доставчици/клиенти, а само от тези, които участват във фактурите, които се експортират в конкретния момент.
 • Изгледи на счетоводни папки
  Изгледите на счетоводни папки - вече са по-добре адаптирани според категорията на счетоводната папка.
 • Предефинирани ДДС операции
  За нови профили на счетоводни къщи и счетоводни отдели системата вече разпространява и предефинирани ДДС операции за Бизнес Навигатор и Микроинвест Делта Про.
 • Поле "Забележка" за Делта Про
  Към фактурите в счетоводни папки, които експортират към Микроинвест Делта Про вече има и ново поле "Забележка".
 • Подобрения на OCR процеса
  Направихме нови подобрения на OCR процеса с цел още по-качествено извличане на текстове от фактури.

20.10.2020 (подобрения за периода 12.10-18.10.2020)

 • Проверка за Дублирани фактури
  Системата вече прави проверка за дублирани фактури. Проверката се прави на база на номер на фактура и контрагент. При наличие на дублиран документ, системата ясно показва това, вкл. и в специално поле над всички полета, в което показва и фактурата, спрямо която текущата фактура се счита за дублирана.
 • Поставяне на фактура в статус "Готов за експорт"
  Поставянето на фактура в статус "готов за експорт" е още по-лесно и бързо. Това става чрез бутон "Потвърди", който се намира над счетоводната контировка, Допълнително сме създали и още един бутон, който има сходно предназначение, но освен, че прави фактурата готова за експорт, зарежда веднага след това следващата по ред фактура, което още повече ускорява процеса.
 • Бутони за избор на ДДС операция
  Улеснихме ръчният избор на ДДС операция. Старият начин остава, но в допълнение системата показва бутони за избор на ДДС операция, които стоят под стойността на текущо избраната ДДС операция.
 • Бутони за избор на Касово плащане
  Улеснихме ръчният избор на Касово плащане. Старият начин остава, но в допълнение системата показва бутони за избор на алтернативни касови плащания, които стоят под стойността на текущо избраното касово плащане.
 • Полето Описание е вече комбобокс
  Това означава, че освен, че могат да се въвеждат свободно стойности, могат и да се избират от падащо меню последните 20 използвани стойности. В допълнение, системата показва няколко от последните използвани стойности като бутони под текущото описание с цел бързо избиране.
 • Подобрено преизчисляване при смяна на ДДС операция
  При смяна на ДДС операция системата вече не променя общата стойност на фактурата. Също така при смяна на ДДС операция сумите в счетоводната контировка се преизчисляват по интелигентно, така че да не се налага ръчна промяна.
 • Нов бутон Изравни разликата
  При наличие на разлика между обща стойност на фактурата и стойността на контировката, има бутон за изравняване като изравняването се прами спрямо общата стойност на контировката. Направихме подобрения относно разликата от 1 стотинка в контировката, която е в резултат на закръгленията.
 • Буон за отваряне на сметкоплана от счетоводна контировка
  При редакция на контировка, към полето за счетоводна сметка вече има и бутон за редакция, чрез който се отваря сметкоплана. Целта е динамично да може да се добавят счетоводни сметки.
 • Масово връщане на експортирани фактури към статус "Готов за експорт"
  В работния плот на счетоводна папка вече е наличен бутон, с който можем да върнем всички фактури, които са в статус Експортиран към статус Готов за експорт.
 • Контрагент е вече колона
  В стандартния счетоводен изглед на счетоводна папка полето Контрагент е вече колона.

12.10.2020 (подобрения за периода 05.10-11.10.2020)

 • Редакция на приключени ДДС чек листове
  Приключените ДДС чек листове вече могат да бъдат редактирани от счетоводител. Целта е да се постигне по-висока гъвкавост при необходимост от корекции и добавяне на документи.
 • Ново поле към Фирмено досие "Прилагане ЗМИП"
  Към Фирмено досие в таб Правна информация е добавено ново поле "Прилагане ЗМИП". Ако е избрано "да", системата отваря под него допълнително поле "ЗМИП данни", в което поетапно могат да се добавят файлове и бележки, свързани с мерките по ЗМИП.
 • Регистър на трудови досиета за служителите на счетоводната
  Регистърът на трудови досиета за служителите на счетоводната къща са готови. Регистърът се намира в 02-Екип/02-Трудови досиета.
 • Нови полета "Банка" и "IBAN" към Контрагент
  В досието на Контрагент вече има полета за въвеждане на банка и IBAN. Намират се в таб Банкова информация. В близко бъдеще можем да използваме тази информация за генериране на файлове за експорт на платежни нареждания към банки.
 • Ново поле Описание (по подразбиране) към параметри на счетоводна папка
  Към параметри на счетоводни папки от тип Клиент (Продажби) и Доставчик (Покупки) към таб Експорт към софтуер, е добавено ново поле "Описание (по подразбиране)". Ако полето има стойност, тя ще се пренася по подразбиране в полето Описание на всеки нов счетоводен документ, който се добавя в съответната папка.
 • Промени за Контировка към счетоводен документ
  Към всеки ред на контировка, в десния край има син бутон, с който може да се репликира (дублира) съответния ред. Бутонът се вижда, когато курсорът на мишката е върху съответния ред. За целта, фактурата трябва да е в статус "неосчетоводен" или "готов за експорт". Опростихме интерфейса на счетоводната контировка, като влизането с редакция вече е възможно с двоен клик навсякъде върху таблицата на контировката. Таблицата, която посочваше евентуални разлики вече е опростена и дава акцент само, ако има някаква разлика.
 • Настройка за Интрастат към Фирмено досие
  Във фирмено досие в таб Регистрации може да се посочи дали за компанията се извършват дейности по Интрастат. В последствие това ще има значение при генериране на ДДС чек лист, в който скоро ще се появи раздел за Интрастат.

06.10.2020 (подобрения за периода 28.09-04.10.2020)

 • Експорт към Бизнес навигатор
  Официално пуснахме експорт към Бизнес навигатор на Покупки, Продажби, Списъци с клиенти и доставчици. Наличен е файл с универсални филтри за импорт и екселски файл, който улеснява създаването на БН сметкоплан за CONTROLISY.
 • Подобрения експорт към Делта Про
  Във файла за импорт към Делта Про, ако в контировката, която е направена в CONTROLISY имаме една и съща сметка на различни редове, системата автоматично я обобщава на един ред, като събира сумите, количествата и преизчислява единичните цени.
 • Обединяване на таб Контировка е обединен с таб Общи
  За счетоводни папки от тип Доставчик и Клиент (Покупки и Продажби) с активиран режим за експорт към счетоводен софтуер, таб Контировка е обединен с таб Общи. Това позволява цялата налична информация да е на едно и също място и осигурява по-ефективна работа с информацията.

29.09.2020 (подобрения за периода 21.09-27.09.2020)

 • Различна ДДС операция
  За счетоводни папки, които експортират към Микроинвест Делта Про е създадена възможност всеки ред от счетоводната контировка да получава различна ДДС операция.
 • Експорт на касово плащане по фактура
  При експорт към Микроинвест Делта Про вече се експортира и касовото плащане към фактура, ако такова има. По време на автоматично извличане на данни от фактурата системата търси дали е наличен фискален бон и ако намери такъв, автоматично индикира във фактурата, че по нея има касово плащане, което в последствие се експортира към Делта Про.
 • Нули пред номерата на фактури при експорт към Делта Про
  Системата автоматично добавя нули пред номерата на фактурите до 10 разряда в xml файла, който се генерира за импорт в Делта Про.
 • Допълнителни ТРЗ регистри
  Следните допълнителни ТРЗ регистри са готови: Списък служители, Трудови досиета, Inbox и Outbox
 • Интерфейс задачи
  Направихме редица подобрения в интерфейса на задачи
 • Интерфейс задачи
  Направихме редица подобрения в интерфейса на задачи

15.09.2020 (подобрения за периода 07.09-13.09.2020)

 • Счетоводна сметка към ДДС операция
  При конфигуриране на ДДС операция вече може да се добави счетоводна сметка. Това означава, че при автоматичен или ръчен избор на ДДС операция с посочена счетоводна сметка, системата ще приложи посочената счетоводна сметка към счетоводния документ, независимо от счетоводната сметка по подразбиране за съответната счетоводна папка. Полетата "Сметка на контрагента" и "ДДС сметка" вече могат да се използват за всички счетоводни софтуери, т.е. не са свързани само с конфигуриране на ДДС операция за Микроинвест Делта Pro.
 • Таб Други към Контрагент
  Към Контрагент добавихме нов таб Други. В него може да се попълнят Счетоводна сметка (като клиент), Счетоводна сметка (като доставчик), Счетоводна сметка (за покупка), Счетоводна сметка (за продажба). По пози начин за конкретен клиент могат да се дефинират счетоводни сметки, които системата приоритетно да използва при автоматичен или ръчен избор на контрагента в счетоводен документ. Ако към контрагента има посочена счетоводна сметка, системата я използва, а ако няма, системата проверява дали има счетоводна сметка към ДДС операцията и ако там няма, системата взима счетоводната сметка, посочена като сметка по подразбиране в параметри на съответната папка.
 • Разчитане на фактури с ЕГН
  При фактури, които се издават към физически лица, понякога системата взимаше погрешно ЕГН-то на физическото лице като номер на фактурата. Този проблем вече е оправен и системата с голяма достоверност определя дали числото, което прилича на ЕГН е ЕГН или номер на фактура. При намиране на ЕГН, системата го използва за генериране на връзка с контрагент - физическо лице.
 • По-точен OCR
  Направихме нови подобрения на извличането на данни с OCR и вече системата работи още по-точно.

08.09.2020 (подобрения за периода 31.08-06.09.2020)

 • Автоматично извличане на данни за контрагент
  Променихме начинът за автоматично извличане на данни за контрагент при нов и съществуващ контрагент. При нов контрагент вече са достъпни всички полета за попълване, а не само полето ЕИК. Съответно при попълване на ЕИК, данните не се извличат веднага, а е необходимо изрично да се натисне бутон, който се появява в дясно на полето ЕИК, след като ЕИК е попълнено. По този начин автоматичното извличане на данни се изпълнява само, ако потребитлят желае това.
 • Данни и за контрагенти от други държави-членки,
  Системата вече извлича данни и за контрагенти от други държави-членки, които са регистрирани за целите на ДДС. Извличането става по ДДС номер като в случая в полето ЕИК се записва ДДС номерът на съответната компания.
 • OCR на landscape страници
  Процесът на OCR вече успешно се справя с фактури, отпечатани по хоризонтала на листа (landscape page), които при сканирането реално са обърнати на 90 градуса.
 • Подобрения на изображението
  Веднага след ъплоуд или сканиране на фактура, но преди системата да я пусне за текстово разпознаване с OCR правим автоматично редица подобрения на изображението с цел по-качествено да се разпознае текста.
 • Централен работен
  В Централен работен плот, таб Всички компании, който се вижда от модератори, има вече филтър и по отговорник за компания.

Данни за потребителя (1/4)

Име и фамилия е задължително. Допустими са 2 думи.
Имейл е задължително
Телефон e задължително
ПРОДЪЛЖИ

Данни за профила (2/4)

Име на профил e задължително
Потребителско име e задължително и трябва да съдържа от 8 до 25 символа (цифри и латински букви)
Имейл е задължително
Посочете кой счетоводен софтуер използвате
ПРОДЪЛЖИ

Данни за компанията (3/4)

ЕИК е задължително и трябва да съдържа 9 символа
Моля, въведете валидно ЕИК
ИЗВЛЕЧИ ДАННИ

Данни за компанията (3/4)

Име на компания е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
ДДС номер е задължително и трябва да съдържа 11 символа
Управител е задължително и трябва да съдържа от 6 до 100 символа
Адрес по седалище е задължително и трябва да съдържа от 10 до 200 символа
ПРОДЪЛЖИ

Съгласия (4/4)

Трябва да се съгласите с условията за ползване


Трябва да се съгласите със Споразумението за обработване на лични данни


Трябва да посочите, че се сте информиран за Политиката за защита на личните данни


Трябва да се съгласите с политиката за "бисквитки"


РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията възникна грешка. Моля опитайте отново.
Благодарим Ви за интереса към Controlisy accounting!
На посочения от Вас имейл ще получите съобщение, с което трябва да потвърдите имейла си. Ако до 5 минути не получите съобщението, моля проверете спам папката на пощенската си кутия.